Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 403524-2022

25/07/2022    S141

Polska-Szczecin: Samochody półciężarowe

2022/S 141-403524

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 098-268307)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 810903040
Adres pocztowy: ul. Małopolska 47
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 70-515
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Kliman
E-mail: zzp@sc.policja.gov.pl
Tel.: +48 477811404
Faks: +48 477811477
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu specjalnego typu furgon (MCWT – Mobilne Centrum Wsparcia Technicznego) dla KWP w Szczecinie

Numer referencyjny: ZZ-2380-51/22
II.1.2)Główny kod CPV
34136000 Samochody półciężarowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu specjalnego typu furgon (MCWT – Mobilne Centrum Wsparcia Technicznego) dla KWP w Szczecinie.

2. Zakres, wielkość, ilość oraz szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1A, 2A do umowy oraz w załączniku nr 6 do SWZ.

3. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 098-268307

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/07/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 04/08/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 23/10/2022
Powinno być:
Data: 01/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/07/2022
Czas lokalny: 09:05
Powinno być:
Data: 04/08/2022
Czas lokalny: 09:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: