Roboty budowlane - 403525-2017

12/10/2017    S196    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Budowa kolei

2017/S 196-403525

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Regiona Śląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
Tel.: +48 717173338
E-mail: anna.matuszek@plk-sa.pl
Faks: +48 717175589
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.plk-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa st. Wałbrzych Szczawienko i st. Świebodzice oraz budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście realizowanego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Z.

Numer referencyjny: IREZA4h-216-19/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45234100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia pn.: Przebudowa st. Wałbrzych Szczawienko i st. Świebodzice oraz budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście realizowanego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach” jest wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz projekt i prace budowlane na ośmiu obiektach inżynieryjnych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 125 906 340.92 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45234115
71320000
45231400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz projekt i prace budowlane na ośmiu obiektach inżynieryjnych.

Zakres zadania:

— Modernizacja całej nawierzchni torowej (tory i podtorze) dostosowanej do nowego układu na stacji Świebodzice i Wałbrzych Szczawienko.

— Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym wewnętrznych i zewnętrznych na stacji Świebodzice i Wałbrzych Szczawienko.

— Modernizacja urządzeń elektroenergetyki kolejowej na stacji Świebodzice i Wałbrzych Szczawienko.

— Modernizacja sieci trakcyjnej dostosowanej do układu torowego na stacji Świebodzice i Wałbrzych Szczawienko.

— Wymiana urządzeń przejazdowych w km 56,787; 58,059; 61,754; 62,163 i 63,715.

— Budowa nowego przystanku osobowego Wałbrzych Śródmieście.

— Dokonanie certyfikacji.

— Likwidacja zbędnej infrastruktury.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji Etapu 2 i Etapu 3 / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji/rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.1.1) Nazwa: Przebudowa st. Wałbrzych Szczawienko i st. Świebodzice oraz budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście realizowanego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach”.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 066-124806
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Infrakol Sp. z o.o. Sp. kom.
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14
Wrocław
59-400
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Track Tec Construction Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 3
Wrocław
53-011
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 77 563 358.06 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2017