Servicios - 403535-2018

15/09/2018    S178    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Paquetes de software y sistemas de información

2018/S 178-403535

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
al. Niepodległości 188B
Warszawa
00-608
Polonia
Persona de contacto: Monika Jeżewska
Teléfono: +48 225701400
Correo electrónico: przetargi@opi.org.pl
Fax: +48 228253319
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.opi.org.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-0
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: działalność badawcza i rozwojowa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa Zapasowego Centrum Danych III dla Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

Número de referencia: ZCD III-245-2018
II.1.2)Código CPV principal
48000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Usługa świadczenia dodatkowego zabezpieczenia środowiska produkcyjnego w lokalizacji zewnętrznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48200000
48219100
48614000
30233141
72000000
72300000
72317000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Usługa świadczenia dodatkowego zabezpieczenia środowiska produkcyjnego w lokalizacji zewnętrznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas niedostępności usługi ZCD III mierzony w skali roku, wyrażony w godzinach (nie krótszy niż 6 godzin i nie dłuższy niż 22 godziny w skali 1 roku) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Czas przełączenia systemu Zamawiającego z PCD do ZCD III lub z ZCD III do PCD (nie krótszy niż 10 minut i nie dłuższy niż 60 minut) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia problemu zgłoszonego w ramach opieki technicznej (nie krótszy niż1 dzień roboczy i nie dłuższy niż 10 dni roboczych) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia błędu krytycznego (nie krótszy niż 1 godzina i nie dłuższy niż 6 godzin) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia błędu niekrytycznego (nie krótszy niż 4 godziny i nie dłuższy niż 24 godziny) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia błędu zwykłego (nie krótszy niż 1 dzień roboczy i nie dłuższy niż 5 dni roboczych) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Czas poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu błędu/awarii w ramach monitoringu (nie krótszy niż 5 minut i nie dłuższy niż 30 minut) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 65
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 64
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

PRAWO OPCJI 1

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z PRAWA OPCJI w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu świadczenia Usługi ZCD III przez Wykonawcę przy zachowaniu pozostałych warunków umowy – w tym zasad dotyczących świadczenia Usługi ZCD III określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) i postanowieniach umowy, za wynagrodzeniem miesięcznym brutto za realizację przedmiotowej Usługi ZCD III w okresie dotyczącym prawa opcji. Każdorazowo skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji odbędzie się poprzez złożenie Wykonawcy jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (oświadczeń Zamawiającego) w formie pisemnej oraz mailowej w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowanym terminem świadczenia usługi ZCD III w ramach prawa opcji. W ww. oświadczeniu/ oświadczeniach określona zostanie ilość miesięcy, o które nastąpi przedłużenie terminu realizacji Usługi ZCD III z zastrzeżeniem, iż łączny czas przedłużenia (łączny czas prawa opcji) nie może przekroczyć okresu 24 miesięcy. Przedłużenie terminu świadczenia Usługi ZCD III w ramach skorzystania z prawa opcji będzie następować bezpośrednio po okresie świadczenia Usługi ZCD III w zamówieniu podstawowym lub po okresie świadczenia Usługi ZCD III realizowanego na podstawie skorzystania z prawa opcji, tak aby zachować ciągłość świadczonej usługi.

PRAWO OPCJI 2

Zamawiający przewiduje również możliwość skorzystania z PRAWA OPCJI w zakresie dotyczącym zwiększenia przestrzeni dyskowej w macierzy maksymalnie o 51 TB, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy –w tym zasad dotyczących świadczenia Usługi ZCD III określonych w OPZ i postanowieniach umowy, przy założeniu że minimalny okres korzystania z prawa opcji 2 wynosi 12 miesięcy od dnia zapewnienia przez Wykonawcę zwiększenia przestrzeni dyskowej w ramach prawa opcji 2, jednak nie dłużej niż czas trwania usługi ZCD III w zakresie podstawowym oraz prawa opcji 1 (w przypadku skorzystania z prawa opcji 1). Wymagania dotyczące technologii realizacji dodatkowej przestrzeni dyskowej – typów dysków, zostały określone w OPZ. Każdorazowo skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 2 odbędzie się poprzez złożenie Wykonawcy jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (oświadczeń Zamawiającego) w formie pisemnej oraz mailowej. W oświadczeniu/ oświadczeniach określona zostanie ilość dodatkowej przestrzeni (w TB), oraz liczba miesięcy korzystania z dodatkowej przestrzeni dyskowej. Wykonawca udostępni i zapewni Zamawiającemu przedmiot prawa opcji 2, zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego, w terminie do 35 dni od dnia złożenia oświadczenia. Wynagrodzenie miesięczne brutto z tytułu prawa opcji 2 będzie stanowiło iloczyn ceny jednostkowej za korzystanie z dodatkowego 1TB przestrzeni dyskowej i liczby miesięcy użytkowania tejże przestrzeni, o które nastąpi zwiększenie, zgodnie z oświadczeniem/ oświadczeniami Zamawiającego. Prawo opcji 2 może być wykonane przez Zamawiającego do końca terminu świadczenia usług ZCD III w zakresie podstawowym oraz w zakresie prawa opcji 1– w przypadku skorzystania z prawa opcji 1. Postanowienia umowy, załączników, OPZ mają odpowiednie zastosowanie do usług świadczonych w ramach Prawa Opcji 2 w tym w szczególności w zakresie technologii realizacji zapewnienia dodatkowej przestrzeni dyskowej – typów dysków.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

b) na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp,wskazanych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Za spełniających warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie formy łącznie), w kwocie nie mniejszej niż:500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na potwierdzenie Zamawiający wymaga informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z opisem w punkcie 6.2 SIWZ). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument,który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Za spełniających warunek posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: 6.1.1 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej 3 usługi, w tym:

a) co najmniej 2 usługi polegające na zapewnieniu i utrzymaniu infrastruktury serwerowej wraz z systemem wirtualizacji we własnym centrum danych, każda o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN brutto (słownie brutto: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100);

b) co najmniej 2 usługę polegającą na wykonaniu i wdrożeniu Zapasowego Centrum Danych z mechanizmem przełączania ruchu;

Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

6.1.2 dysponują co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie i będą posiadać certyfikaty odbycia autoryzowanych szkoleń na poziomie zaawansowanym z zakresu:

a) baz danych ORACLE,

b) systemów firewall,

c) systemów wirtualizacyjnych,

d) sprzętu (serwery i macierze).

Wszystkie szkolenia muszą dotyczyć technologii znajdujących się w ofercie i być autoryzowanymi szkoleniami w ścieżce danego producenta. Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów b), c), d) przez tę samą osobę. Zamawiający definiuje „poziom zaawansowany” w następujący sposób:

– jeżeli w ścieżce szkoleniowej producenta znajduje się tylko jedno szkolenie, to Zamawiający uznaje je za „zaawansowane”,

– jeżeli w ścieżce szkoleniowej producenta znajduje się więcej niż jedno szkolenie, to za „zaawansowane uznaje się każde szkolenie od drugiego poziomu w górę”.

Na potwierdzenie Zamawiający wymaga:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w punkcie 6.1.1 lit. a) – zostaną spełnione, jeżeli spełnia je samodzielnie, chociaż jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Za spełniających warunek określony w pkt 6.1 i 6.2 SIWZ Zamawiający uzna również Wykonawców, którzy polegać będą na zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Uwaga: w przypadku korzystania ze zdolności technicznych lub zawodowych od kilku podmiotów trzecich, warunek określony w pkt 6.1.1 lit.a) SIWZ musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy Zamawiający określił w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy, który zawiera w szczególności zmiany umowy przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych, oraz w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy dotyczący powierzenia przetwarzania danych osobowych.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/10/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/10/2018
Hora local: 11:15
Lugar:

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa, piętro II, pokój 253

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą: Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej (zgodnie z postanowieniami pkt 13 SIWZ) na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, zgodnie z art. 25a i 22a ustawy Pzp. Wykonawca składa także formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; dowód wniesienia wadium oraz projekt mechanizmu przełączania ruchu wraz z wykazem urządzeń służących do przełączania ruchu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp dokumentów określonych w SIWZ oraz niniejszym ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP składa odpowiednio dokumenty zgodnie z § 7 i 8 Rozporządzenia (szczegóły w pkt 8.13-8.15 SIWZ).

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie oraz do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca posiada ważne w dniu przystąpienia do realizacji zamówienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz odpowiedzialności cywilnej kontraktowej – z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na wymaganą sumę gwarancyjną. Suma ta musi wynosić co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do OC deliktowej i OC kontraktowej.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):

a) pieniądzu, wpłaconym na konto: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy Bank Pekao S.A., nr 03 1240 1037 1111 0010 2605 2855

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110).

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę,określone w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy. Koniecznym jest również, aby gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ. Wadium wniesione w formach, o których mowa w lit. b – e powyżej należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie spełni któregokolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy z postępowania.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018