Servicios - 403584-2018

15/09/2018    S178    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Servicios de campañas de publicidad

2018/S 178-403584

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstvo na okolnata sreda i vodite
000697371
bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 22
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Temenuzhka Gadzhanova
Teléfono: +359 29406146
Correo electrónico: tgadzhanova@moew.government.bg
Fax: +359 29807041
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.moew.government.bg/

Dirección del perfil de comprador: https://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/317/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Дейности за информация и публичност по проект „Знания за Натура 2000“ с 2 обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
79341400
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Настоящата поръчка обхваща дейности по информация и публичност по проект „Знания за Натура 2000“ чрез осигуряване на максимално информационно покритие на регионално и национално ниво за конкретните предстоящи дейности по проекта, осигуряване на информация и публичност за финансовия принос на ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие и ОП „Околна среда“ 2014—2020 г. за реализацията на проекта, осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за идентифицираните целеви групи и цялата общественост, осигуряване на прозрачност на процеса на реализация на проекта. Услугата, предмет на поръчката, е съгласно техническата спецификация и включва организация и провеждане на откриваща и закриваща пресконференция, подготовка и производство на прескит за журналисти, подготовка и разпространение на прессъбщения, доставка на брандирани промоционални материали, доставка на брандирани ролбанери и публикация на покани за събития, информационни материали в електронни и печатни медии.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 35 833.33 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за информация и публичност по проект „Знания за Натура 2000“

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79952000
79341400
39294100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото за изпълнение на дейностите по поръчката е територията на Р БЪЛГАРИЯ. Мястото на изпълнение на рекламно-информационните материали е сградата на МОСВ в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

II.2.4)Descripción del contrato:

Услугата, предмет на поръчката, е съгласно техническата спецификация и включва организация и провеждане на откриваща и закриваща пресконференция,подготовка и производство на прескит за журналисти, подготовка и разпространение на прессъбщения, доставка на брандирани промоционални материали, доставка на брандирани ролбанери и публикация на покани за събития, информационни материали в електронни и печатни медии.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 34 583.33 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Бюджет на проект BG16M1OP002-3.006-0001-C02 „Знания за Натура 2000“,финансиран по процедура BG16M1OP002-3.006 за директно предоставяне на БФП по ОПОС 2014-2020.

II.2.14)Información adicional

Срокът за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 е до 60 месеца, но не по-късно от 14.11.2022 г., считано от датата на регистриране в деловодната система на възложителя.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Изработка и доставка на рекламно-информационни материали, запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18936000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на изпълнение на доставката на рекламно-информационните материали е сградата на МОСВ, находяща се в гр.София, бул.„Княгиня Мария Луиза“ № 22.

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхватът на включва доставка на съответните материали ведно с услуга за изработка на дизайн/оформление на доставените материали.

Изпълнителят изработва дизайна и материалите, включени в поръчката, при условията, посочени в техническата спецификация.

Рекламно-информационните материали следва да отговарят на изискванията за информация и комуникация съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014—2020 г. — приложение 2 от Националната комуникационна стратегия, публикуван на адрес: https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/natzionalna-komunikatzionna-strategiya

Изпълнителят доставя в съответствие с одобрения дизайн от възложителя посочените рекламно-информациоонни материали при условията и изискванията, посочени в техническата спецификация.

Всички видове материали по обособена позиция № 2, предмет на доставката, следва да бъдат изработени в един и същ дизайнерски стил, да имат единна визия и да са одобрени от възложителя.

Посочените характеристики на рекламно-информационните материали са минимални изисквания на възложителя. Участникът по своя преценка може да предложи в своето техническо предложение по-добри характеристики на материалите от описаното в настоящата техническа спецификация. За по-добри характеристики се считат тези, които имат параметри над минималните изисквания на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 250.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Бюджет на проект BG16M1OP002-3.006-0001-C02 „Знания за Натура 2000“,финансиран по процедура BG16M1OP002-3.006 за директно предоставяне на БФП по ОПОС 2014-2020

II.2.14)Información adicional

Срокът за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 е до 60 месеца, но не по-късно от 14.11.2022 г., считано от датата на регистриране в деловодната система на възложителя.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Във връзка с чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП обособена позиция № 2 е „запазена поръчка“, в която могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на 100 от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В тези случаи лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко 3 години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка.

Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в настоящата обществена поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на 100 от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. При определянето на ресурса в обема на собствения ресурс се включват необходимите разходи за суровини и материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други подобни, независимо че доставчиците им не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Не е налице изпълнение на дейности със собствено производство или ресурс, когато специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания предоставят на възложителя без съществена допълнителна преработка стоки, доставени от други лица.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът следва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние по обособена позиция № 1:

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, общо в размер на 69 166 BGN (шестдесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева) и специфичен оборот в размер на 34 583 BGN (тридесет и четири хиляди петстотин осемдесет и три лева) в областта на изработване на рекламни материали, изготвяне/оформление на дизайн и доставка на рекламни и/или печатни материали, организиране на публични и други събития.

Участникът следва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние по обособена позиция № 2:

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, общо в размер на 2 500 BGN (две хиляди и петстотин лева) и специфичен оборот в размер на 1 250 BGN (хиляда двеста и петдесет лева) в областта на изработване на рекламни материали, изготвяне/оформление на дизайн и доставка на рекламни материали.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

По обособена позиция № 1:

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, общо в размер на 69 166 BGN (шестдесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева) и специфичен оборот в размер на 34 583 BGN (тридесет и четири хиляди петстотин осемдесет и три лева) в областта на изработване на рекламни материали, изготвяне/оформление на дизайн и доставка на рекламни и/ или печатни материали, организиране на публични и други събития.

По обособена позиция № 2:

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, общо в размер на 2 500 BGN (две хиляди и петстотин лева) и специфичен оборот в размер на 1 250 BGN (хиляда двеста и петдесет лева) в областта на изработване на рекламни материали, изготвяне/оформление на дизайн и доставка на рекламни материали.

Съответствието с изискването участниците удостоверяват като попълват и посочват необходимата информация в част IV, раздел Б на еЕЕДОП (образец на приложение № 2 към документацията за обществена поръчка) за размера на общия оборот и специфичния оборот за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на ГФО или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, и/или справка за реализирания общ и специфичен оборот.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

За обособена позиция № 1:

Участникът следва да има опит в извършването на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

Под дейност, която е с предмет „идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“, следва да се разбира дейности за изработка, дизайн/оформление и доставка на рекламни/информационни/печатни материали/организиране на публични събития.

За обособена позиция № 2:

Участникът следва да има опит в извършването на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

Под дейност, която е с предмет „идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“, следва да се разбира дейности за изработка, дизайн/оформление и доставка на рекламни/информационни материали.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

За обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2:

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на оферта.

Под „изпълнена дейност” следва да се разбира тази доставка/дейност, чието изпълнение е приключило в рамките на посочения 3-годишен период.

Възложителят ще приеме за достатъчни доставка/дейност, сходни с предмета на поръчката, независимо от обема, в който са реализирани.

Съответствието си с изискването участниците удостоверяват, като попълват списък/информация в част IV, раздел В от еЕЕДОП (образец на приложение № 2) с посочване на извършените доставки/дейности, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели.

За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП участниците представят списък/информация на доставките/дейностите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, заедно с доказателства за извършената/ите доставка/и/дейности съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
El contrato está reservado a talleres protegidos y operadores económicos cuyo objetivo sea la integración social y profesional de personas con discapacidad o desfavorecidas
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Съгласно чл. 47, ал. 10 от ППЗОП участникът подава 1 заявление за участие по отделните обособени позиции. Условията за изпълнение на поръчката са указани в техническата спецификация и документацията за обществена поръчка. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя гаранция за изпълнение на договора в размер, както следва:

— за изпълнение на обособена позиция № 1 — гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС,

— за изпълнение на обособена позиция № 2 — гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора без включен ДДС.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Продължава в поле VI.3.) „Допълнителна информация“.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/10/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/10/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

гр. София, сградата на МОСВ, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва във връзка с чл. 104, ал. 2 от ЗОП при условията на чл. 104, ал. 3 от ЗОП и по реда на чл. 61 от ППЗОП.

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Продължение от поле III.2.2) „Условие за изпълнение на поръчката“:

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

— заверено копие на платежно нареждане за парична сума, преведена по сметка на Министерство на околната среда и водите в БНБ ЦУ, IBAN BG70BNBG 9661 3300 1387 01, BIC код на БНБ ЦУ — BNBGBGSF, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя,

— банкова гаранция в оригинал,

— оригинален екземпляр на застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя.

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

Участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП, ще бъдат отстранени от процедурата.

Участник, за когото важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон, ще бъде отстранен от процедурата.

Отстраняването на посочените законови основания се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

От процедурата ще бъде отстранен участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка с определения изпълнител по съответната обособена позиция по реда и разпоредбите на чл. 112 от ЗОП, при условие че при подписване на договора определения изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

В съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, избран за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

За обособена позиция № 2 — в съответствие с чл. 81, ал. 2 от ППЗОП — когато в процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени заявления за участие и/или оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат заявленията за участие и/или офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Заявленията за участие и/или офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена.

Участник, чието ценово предложение, надвишава определената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2 б. „а“ от ЗОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки решението за откриване може да се обжалва в срок от 10 дни, считано от датата на изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закон за обществените поръчки, пред Комисия за защита на конкуренцията. Решението за определяне на изпълнител на поръчката по съответната обособена позиция — съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018