Roboty budowlane - 403614-2021

09/08/2021    S152

Francja-Bacqueville-en-Caux: Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

2021/S 152-403614

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: cdc Terroir de Caux
Adres pocztowy: 11 route dee Dieppe
Miejscowość: Bacqueville-en-Caux
Kod NUTS: FRD22 Seine-Maritime
Kod pocztowy: 76730
Państwo: Francja
E-mail: correspondre@aws-france.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: https://agysoft.marches-publics.info/
Adres profilu nabywcy: https://agysoft.marches-publics.info/
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

travaux de restructuration et d'extension des réseaux de collecte et de transfert des eaux usées du secteur de la Basse Vallée de la Saâne

II.1.2)Główny kod CPV
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

phase 1 - zone prioritaire PACCO - commune de Longueil

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD22 Seine-Maritime
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

phase 2 - communes de Longueil, Saint-Denis-D'Aclon et Ouville-La-Rivière

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD22 Seine-Maritime
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/09/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2021