Supplies - 40368-2022

25/01/2022    S17

Bulgaria-Stara Zagora: Natural gas

2022/S 017-040368

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Natsionalna profesionalna gimnaziya po veterinarna meditsina " Ivan Pavlov"
National registration number: 000803697
Postal address: bul. PATRIARH EVTIMIY No..21
Town: gr.Stara Zagora
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 6000
Country: Bulgaria
Contact person: Mariana Tsoneva
E-mail: pgvmsz@abv.bg
Internet address(es):
Main address: www.pgvm-bg.com
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18225
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на природен газ за отопление на НПГВМ"Иван Павлов" гр. Стара Загора"

II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на природен газ за отопление на НПГВМ"Иван Павлов" гр. Стара Загора за срок от три години

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 71 296.62 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

гр. Стара Загора бул. Св.П.Евтимий 21

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на природен газ за отопление на НПГВМ"Иван Павлов" гр. Стара Загора за срок от три години

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

За Възложителя е възникнала необходимост да сключи договор за доставка на природен газ от краен снабдител по регулирани цени в съответствие с чл.30, ал.1, т.8 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Съгласно чл.178"б" от с.з. доставката на природен газ от краен снабдител е услуга от обществен интерес, а според чл.181, т.1 от него договорите за тези доставки се сключват при регулирани цени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Според чл. 39, ал. 1, т.10 от ЗЕ осъществяването на дейностите по снабдяване с природен газ от крайни снабдители, подлежат на лицензиране от КЕВР. Съгласно разпоредбите на чл.43, ал.2, т.2"а" и ал.6 от ЗЕ за една обособена територия се издава само една лицензия за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. С Решение №Л-438/30.03.2015г. КЕВР е издала на "Овергаз Мрежи"АД , гр.София лицензия за обществено снабдяване с природен газ № Л-438-12/30.03.2015г. за срок от 26 години, в териториалния обхват на която е включена и община Стара Загора. От горното и от регистър на издадени лицензии в сектор "Природен газ" за осъществяване на дейностите по чл. 39, ал. 1, т. 2 - 4, 7 и 10 от Закона за енергетиката е видно, че "Овергаз Мрежи" АД гр. София е носител на изключителни права за дейностите по обществено снабдяване с природен газ на обособена територия, в която попада и Община Стара Загора. Ето защо посоченото дружество притежава изключителни права по смисъла на параграф 1, т.47 от ДР на ЗОП за осъществяване на доставката - предмет на тази обществена поръчка и тя не би могла да бъде възложена на друг изпълнител. С оглед на изложеното "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД - ГР. СОФИЯ, с ЕИК:130533432, със седалище и адрес на управление- гр. София 1407, Община Столична, Район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ №5, е носител на изключителни права за осъществяване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на община Стара Загора по силата на административен акт, което обуславя избора на процедура на договоряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП за обществената поръчка.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 28640
Title:

„Доставка на природен газ за отопление на НПГВМ"Иван Павлов" гр. Стара Загора"

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД
National registration number: 130533432
Postal address: ул. "Филип Кутев" №1
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1407
Country: Bulgaria
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 71 296.62 BGN
Total value of the contract/lot: 71 296.62 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2022