Supplies - 40368-2022

25/01/2022    S17

България-Стара Загора: Природен газ

2022/S 017-040368

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина " Иван Павлов"
Национален регистрационен номер: 000803697
Пощенски адрес: бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №.21
Град: гр.Стара Загора
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 6000
Държава: България
Лице за контакт: Мариана Цонева
Електронна поща: pgvmsz@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.pgvm-bg.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18225
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на природен газ за отопление на НПГВМ"Иван Павлов" гр. Стара Загора"

II.1.2)Основен CPV код
09123000 Природен газ
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на природен газ за отопление на НПГВМ"Иван Павлов" гр. Стара Загора за срок от три години

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 71 296.62 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09123000 Природен газ
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

гр. Стара Загора бул. Св.П.Евтимий 21

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на природен газ за отопление на НПГВМ"Иван Павлов" гр. Стара Загора за срок от три години

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата
Обяснение:

За Възложителя е възникнала необходимост да сключи договор за доставка на природен газ от краен снабдител по регулирани цени в съответствие с чл.30, ал.1, т.8 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Съгласно чл.178"б" от с.з. доставката на природен газ от краен снабдител е услуга от обществен интерес, а според чл.181, т.1 от него договорите за тези доставки се сключват при регулирани цени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Според чл. 39, ал. 1, т.10 от ЗЕ осъществяването на дейностите по снабдяване с природен газ от крайни снабдители, подлежат на лицензиране от КЕВР. Съгласно разпоредбите на чл.43, ал.2, т.2"а" и ал.6 от ЗЕ за една обособена територия се издава само една лицензия за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. С Решение №Л-438/30.03.2015г. КЕВР е издала на "Овергаз Мрежи"АД , гр.София лицензия за обществено снабдяване с природен газ № Л-438-12/30.03.2015г. за срок от 26 години, в териториалния обхват на която е включена и община Стара Загора. От горното и от регистър на издадени лицензии в сектор "Природен газ" за осъществяване на дейностите по чл. 39, ал. 1, т. 2 - 4, 7 и 10 от Закона за енергетиката е видно, че "Овергаз Мрежи" АД гр. София е носител на изключителни права за дейностите по обществено снабдяване с природен газ на обособена територия, в която попада и Община Стара Загора. Ето защо посоченото дружество притежава изключителни права по смисъла на параграф 1, т.47 от ДР на ЗОП за осъществяване на доставката - предмет на тази обществена поръчка и тя не би могла да бъде възложена на друг изпълнител. С оглед на изложеното "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД - ГР. СОФИЯ, с ЕИК:130533432, със седалище и адрес на управление- гр. София 1407, Община Столична, Район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ №5, е носител на изключителни права за осъществяване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на община Стара Загора по силата на административен акт, което обуславя избора на процедура на договоряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП за обществената поръчка.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 28640
Наименование:

„Доставка на природен газ за отопление на НПГВМ"Иван Павлов" гр. Стара Загора"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
01/01/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД
Национален регистрационен номер: 130533432
Пощенски адрес: ул. "Филип Кутев" №1
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1407
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 71 296.62 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 71 296.62 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/01/2022