De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 403756-2015

Beknopt weergeven

17/11/2015    S222

Denemarken-Kopenhagen: Verlening van beveiligings-, receptie- en postdiensten aan het Europees Milieuagentschap

2015/S 222-403756

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Dienst Aanbestedingen van het EEA
Postadres: Kongens Nytorv 6
Plaats: Kopenhagen K
Postcode: 1050
Land: Denemarken
Ter attentie van: Bitten Serena
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefoon: +45 33367138
Fax: +45 33367199

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.eea.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Milieu
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Verlening van beveiligings-, receptie- en postdiensten aan het Europees Milieuagentschap.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 27: Andere diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: in de kantoren van het Agentschap te Kopenhagen en in de kantoren van de contractant, afhankelijk van de vereisten van het bestelformulier.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Het EEA is van plan een raamovereenkomst voor diensten te sluiten voor de verlening van beveiligings-, receptie- en interne postdiensten alsook voor het onderhoud van beveiligingsinstallaties. De kantoren van het EEA zijn ondergebracht in 2 gebouwen van het EEA: Kongens Nytorv 6 (KN6) en Kongens Nytorv 8 (KN8), 1050 Kopenhagen K, DENEMARKEN, die met elkaar verbonden zijn via corridors op de beneden- en de eerste verdiepingen. De totale oppervlakte van de gebouwen bedraagt ongeveer 9 900 m2. Momenteel werken er ongeveer 220 personen bij het EEA.

Het EEA beschikt over een toegangscontrole-/inbraakalarmsysteem en een RVS-systeem die moeten worden onderhouden door de geselecteerde dienstverlener. Een automatisch brandalarm moet door de geselecteerde dienstverlener worden onderhouden via Dansk Brandteknik A/S. Bijlage 7 bij de aanbestedingsstukken bevat een gedetailleerde beschrijving van de beveiligingssystemen en -uitrustingen.
Sectie 6.2 van de aanbestedingsstukken bevat verdere details inzake de uit te voeren taken.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79710000 Beveiligingsdiensten, 79500000 Ondersteuning voor kantoorwerk, 50610000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 1 200 000 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. De kwaliteit van de beveiligingsaanpak zoals gedocumenteerd door een gedetailleerde beschrijving van hoe de dienstverlener de algemene beveiliging van het EEA zal garanderen. Het gaat onder meer om flexibiliteit en servicegerichtheid (bijv. de bekwaamheid om snel te reageren op verzoeken) en de algemene aanpak van de dienstverlener op het gebied van kwaliteitsbeheer. Weging 40
2. De sterkte van het milieubeleid van het bedrijf en de status van de tenuitvoerlegging van een milieubeheersysteem. Weging 10
3. Prijs. Weging 50
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
EEA/ADS/15/007.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 99-178263 van 23.5.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
18.9.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: G4S Security Services A/S
Postadres: Roskildevej 157
Plaats: Albertslund
Postcode: 2620
Land: Denemarken
E-mail: sikring@dk.g4s.com
Telefoon: +45 70330040
Internetadres: http://www.g4s.dk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 1 200 000 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 1 200 000 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: ja
De waarde/het deel van de opdracht die/dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed:
Deel: 2 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
De raamovereenkomst is geldig voor een initiële looptijd van 12 maanden, gerekend vanaf de datum van ondertekening, met mogelijkheid tot 3 verlengingen voor telkens een termijn van 12 maanden.
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Straatsburg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager (datum van ontvangst) of, bij ontbreken daarvan, na de dag waarop de betrokken persoon in kennis werd gesteld van de relevante informatie kan een beroep ingesteld worden bij het Gerecht. Een klacht bij de Europese Ombudsman heeft geen gevolgen op de voornoemde termijn voor het instellen van een beroep.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
5.11.2015