Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 403833-2021

09/08/2021    S152

Slovensko-Želiezovce: Stavebné práce na stavbe kanalizácie

2021/S 152-403833

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Práce

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 131-344596)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Želiezovce
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00307696
Poštová adresa: SNP
Mesto/obec: Želiezovce
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 93701
Štát: Slovensko
E-mail: mesto@zeliezovce.sk
Telefón: +421 367711122 / 36905779252
Fax: +421 367713004
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.zeliezovce.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4363

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Želiezovce – dobudovanie kanalizačnej siete

II.1.2)Hlavný kód CPV
45232400 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je výstavba kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z mesta Želiezovce v dĺžke

12,6 km gravitačnej kanalizácie, 28 ks kruhových čerpacích staníc, 1,9 km výtlačných potrubí a 1 023 ks domových

odbočení ukončené revíznou šachtou DN400. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky sa nachádza v súťažných

podkladoch.

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky tvoria prílohy súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/08/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 131-344596

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV:
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2)
Namiesto:
Dátum: 11/08/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 27/08/2021
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV:
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7)
Namiesto:
Dátum: 11/08/2021
Miestny čas: 10:10
má byť:
Dátum: 27/08/2021
Miestny čas: 10:10
Číslo oddielu: II:
Časť č.: II.1)
Miesto, kde má byť text upravený: II.1.5)
Namiesto:

6 313 111,95 EUR bez DPH

má byť:

6 228 641,38 EUR bez DPH

Číslo oddielu: II:
Časť č.: II.2)
Miesto, kde má byť text upravený: II.2.6)
Namiesto:

6 313 111,95 EUR bez DPH

má byť:

6 228 641,38 EUR bez DPH

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: