Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 403833-2021

09/08/2021    S152

Słowacja-Želiezovce: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2021/S 152-403833

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 131-344596)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mesto Želiezovce
Krajowy numer identyfikacyjny: 00307696
Adres pocztowy: SNP
Miejscowość: Želiezovce
Kod NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Kod pocztowy: 93701
Państwo: Słowacja
E-mail: mesto@zeliezovce.sk
Tel.: +421 367711122 / 36905779252
Faks: +421 367713004
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zeliezovce.sk/
Adres profilu nabywcy: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4363

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Želiezovce – dobudovanie kanalizačnej siete

II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 131-344596

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV:
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2)
Zamiast:
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV:
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7)
Zamiast:
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 10:10
Numer sekcji: II:
Część nr: II.1)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.1.5)
Zamiast:

6 313 111,95 EUR bez DPH

Powinno być:

6 228 641,38 EUR bez DPH

Numer sekcji: II:
Część nr: II.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.6)
Zamiast:

6 313 111,95 EUR bez DPH

Powinno być:

6 228 641,38 EUR bez DPH

VII.2)Inne dodatkowe informacje: