Έργα - 403905-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

17/11/2015    S222    - - Έργα - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Κάτω Χώρες-Αϊντχόβεν: Δένδρα

2015/S 222-403905

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Gemeente Eindhoven, Sector Realisatie, Beheer en Toezicht
261529808
Postbus 90150
Υπόψη: Mw. M. Matheeuwsen
5600 RB Eindhoven
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Τηλέφωνο: +31 402386733
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aanbestedingen-rb@eindhoven.nl

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.eindhoven.nl

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=69232

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Na registratie kosteloos te downloaden bij de onderhavige aankondiging op www.tenderned.nl
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.tenderned.nl

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

03452000, 77310000, 45233222, 45112400

Περιγραφή
Δένδρα.
Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης.
Εργασίες εκσκαφών.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 22.12.2015 - 12:00
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
22.12.2015 - 12:00
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ολλανδικά.