Услуги - 403966-2019

28/08/2019    S165    агенции - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Итaлия-Парма: Консултантски услуги по управление

2019/S 165-403966

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 128-311695)

Legal Basis:

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Via Carlo Magno 1A
Parma
43126
Италия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: ITH52

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
Служба на ОЕРЕС – Агенция за подкрепа на ОЕРЕС
Riga
Латвия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: LV

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
CDT-Център за преводи за органите на Европейския съюз
Luxembourg
Люксембург
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: LU

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
CEDEFOP – Европейски център за развитие на професионалното обучение
Thessaloniki
Гърция
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: EL

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
CPVO – Служба на Общността за сортовете растения
Angers Cedex 2
Франция
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: FR

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
EACEA – Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
Brussels
Белгия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: BE

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ЕБО – Европейски банков орган
Paris La Défense CEDEX
Франция
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: FR

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ECHA — Европейска агенция по химикали
Helsinki
Финландия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: FI

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
EDA – Европейска агенция по отбрана
Ixelles
Белгия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: BE

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ЕАОС – Европейска агенция за околна среда
Copenhagen
Дания
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: DK

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
EFCA – Европейска агенция за контрол на рибарството
Vigo
Испания
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: ES

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ЕИБ – Европейска инвестиционна банка
Luxembourg
Люксембург
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: LU

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
EIGE – Европейски институт за равенство между половете
Vilnius
Литва
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: LT

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
EIT – Европейски институт за иновации и технологии
Budapest
Унгария
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: HU

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
EMA – Европейска агенция по лекарствата
Amsterdam
Нидерландия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: NL

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ENISA – Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност
Maroussi
Гърция
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: EL

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ERCEA – Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет
Brussels
Белгия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: BE

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ESMA – Европейски орган за ценни книжа и пазари
Paris
Франция
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: FR

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
EU-LISA – Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
Tallin
Естония
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: EE

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
Евроюст – Европейска агенция за задълбочаване на сътрудничеството в областта на правосъдието
The Hague
Нидерландия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: NL

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
Eвропол – Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането
The Hague
Нидерландия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: NL

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
F4E – Съвместно предприятие „Fusion for Energy“
Barcelona
Испания
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: ES

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
FRA – Агенция на Европейския съюз за основните права
Vienna
Австрия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: AT

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
Frontex – Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Warsaw
Полша
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: PL

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
GSA – Европейска агенция за ГНСС
Prague
Чехия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: CZ

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
OSHA – Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
Bilbao
Испания
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: ES

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
SESAR – Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе
Brussels
Белгия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: BE

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
S2R JU – Cъвместно предприятие Shift2Rail
Brussels
Белгия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: BE

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ЕСП – Единен съвет за преструктуриране
Brussels
Белгия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: BE

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Консултантски услуги по управление

Референтен номер: OC/EFSA/FIN/2019/01
II.1.2)Основен CPV код
79410000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е ръководният орган на ЕС на тази покана за участие в търг. Следните органи на ЕС се присъединяват към тази покана за участие в търг Служба на ОЕРЕС, CDT, Cedefop, CPVO, EACEA, ЕБО, ECHA, EDA, ЕАОС, EFCA, ЕИБ, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, eu-LISA, Евроюст, Eвропол, F4E, FRA, Frontex, GSA, OSHA, SESAR JU, SHIFT2RAIL JU, ЕСП. Тази покана за участие в търг има за цел да предостави на участващите органи на ЕС многогодишна поредица от консултантски услуги по управление, свързани с бизнес преобразуване и оперативно развитие, необходими за подобряването на стойността, ефективността и ефикасността на органите от ЕС.

Възможностите на оферента трябва да обхващат жизнения цикъл на консултантски услуги по управление, от стратегически анализ, през стратегическо планиране, до услуги по реализиране и внедряване на управленски политики, процеси и инструменти, т.е. методи както за разработване, така и за внедряване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/08/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 128-311695

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 13/09/2019
Местно време: 14:30
Да се чете:
Дата: 20/09/2019
Местно време: 14:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 16/09/2019
Местно време: 14:30
Да се чете:
Дата: 23/09/2019
Местно време: 14:30
VII.2)Друга допълнителна информация:

III.1.3) Технически и професионални възможности. Тръжните спецификации бяха актуализирани в съответствие с промените и са публикувани на следната препратка:https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=5026