Diensten - 403975-2019

28/08/2019    S165

Frankrijk-Straatsburg: Onderhoud van de bouwdelen in verband met de ruwbouw, de gevels en de afwerking van de gebouwen die (zullen) worden gebruikt door het Europees Parlement in Luxemburg

2019/S 165-403975

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction des infrastructures — contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4961
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud van de bouwdelen in verband met de ruwbouw, de gevels en de afwerking van de gebouwen die (zullen) worden gebruikt door het Europees Parlement in Luxemburg

Referentienummer: 06A20/2019/M019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhoud van de bouwdelen in verband met de ruwbouw, de gevels en de afwerking van de gebouwen die (zullen) worden gebruikt door het Europees Parlement in Luxemburg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Onderhoud van de bouwdelen in verband met de ruwbouw van de gebouwen die (zullen) worden gebruikt door het Europees Parlement in Luxemburg

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud van de bouwdelen in verband met de ruwbouw van de gebouwen die (zullen) worden gebruikt door het Europees Parlement in Luxemburg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 49
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Een verplicht locatiebezoek zal plaatsvinden op 5.9.2019 om 10.00. Zie de inschrijvingsvoorwaarden in de aanbestedingsstukken.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Onderhoud van de bouwdelen in verband met de gevels van de gebouwen die (zullen) worden gebruikt door het Europees Parlement in Luxemburg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud van de bouwdelen in verband met de gevels van de gebouwen die (zullen) worden gebruikt door het Europees Parlement in Luxemburg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 49
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Een verplicht locatiebezoek zal plaatsvinden op 5.9.2019 om 10.00. Zie de inschrijvingsvoorwaarden in de aanbestedingsstukken.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Onderhoud van de bouwdelen in verband met de afwerking van de gebouwen die (zullen) worden gebruikt door het Europees Parlement in Luxemburg

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud van de bouwdelen in verband met de afwerking van de gebouwen die (zullen) worden gebruikt door het Europees Parlement in Luxemburg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 49
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Een verplicht locatiebezoek zal plaatsvinden op 5.9.2019 om 10.00. Zie de inschrijvingsvoorwaarden in de aanbestedingsstukken.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/10/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/10/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Luxemburg.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

inschrijvers die willen deelnemen aan de opening van de inschrijvingen moeten zich uiterlijk 2 werkdagen vóór de datum van de opening van de inschrijvingen aanmelden. Zij mogen door maximaal 1 persoon worden vertegenwoordigd. Zie de inschrijvingsvoorwaarden in de aanbestedingsstukken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67000
Land: Frankrijk
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/08/2019