Obras - 404093-2018

15/09/2018    S178    - - Obras - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Trabajos de construcción ferroviaria

2018/S 178-404093

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
70994234
Dlážděná 1003/7
Praha
110 00
Chequia
Persona de contacto: Renáta Majerová
Teléfono: +420 724932325
Correo electrónico: Majerova@szdc.cz
Código NUTS: CZ01

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szdc.cz/index.html

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.szdc.cz/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. část

II.1.2)Código CPV principal
45234100
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45213320
45232221
34632300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ053
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pardubický kraj

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Stavba řeší úpravu stávajících silnoproudých rozvodů v jednotlivých stanicích a odbočkách. V rámci stavby bude provedena především rekonstrukce a doplnění stávajícího elektrického ohřevu výhybek (EOV), který slouží pro zajištění sjízdnosti železniční dopravní cesty. Dále budou zároveň s EOV ve vybraných stanicích upraveny rozvody nn. Pro zajištění napájení EOV jsou ve stanicích Zámrsk a Řečany nad Labem budovány nové kioskové trafostanice 35/0,4kV vč. kabelové přípojky VN. V jednotlivých stanicích bude dále provedena pokládka optického kabelu, který zajistí zapojení rozvaděčů EOV a osvětlení do systému dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC). V převážné míře budou nové kabelové rozvody kladeny do stávajících kabelových tras. Instalovaný systém EOV (rekonstruovaný/doplněný) musí být kompatibilní se stávajícím systémem EOV tak, aby byl vytvořen funkční konzistentní celek, který bude plně spolupracovat se stávajícím nadřazeným systémem.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 8
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

OPD2

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 184-377709

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 6176005/Maj/6/ZL3
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
05/09/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Společnost „Přelouh 2“
46342796
Burešova 938/17
Brno, Veveří
602 00
Chequia
Código NUTS: CZ064
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 146 600 015.47 CZK

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Údaje o složení společnosti uchazečů, podávajících nabídku společně, uvedené v části V.2.3) Název a adresa dodavatele:

Společnost „Přelouh 2“

Společník - správce:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17

602 00 Brno, Veveří

ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 46342796

Společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Nám. Hrdinů 1693/4a

140 00 Praha 4-Nusle

ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 47115921

Do oddílu VII.1.6 patří hodnota mínus: -21 318,60

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45234100
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ053
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pardubický kraj

VII.1.4)Descripción del contrato:

Dodatečné práce dle ZL č. 3

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 8
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 21 318.60 CZK
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Společnost „Přelouh 2“
46342796
Burešova 938/17
Brno, Veveří
602 00
Chequia
Código NUTS: CZ064
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Dodatečné práce dle ZL č. 3

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Dodatečné práce dle ZL č. 3

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 146 600 015.47 CZK
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 146 578 696.87 CZK