Suministros - 404109-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento negociado 

Bulgaria-Sofía: Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación

2018/S 178-404109

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„ChEZ Razpredelenie Balgariya“ AD
130277958
bul. „Tsarigradsko shose“ No. 159, Benchmark biznes tsentar
Sofiya
1784
Bulgaria
Persona de contacto: Evgeni Stanchev
Teléfono: +359 28958974
Correo electrónico: evgeni.stanchev@cez.bg
Fax: +359 28272171
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.cez-rp.bg

Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=101285&companyId=20808%20

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=101285&companyId=20808%20
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на токови измервателни трансформатори

Número de referencia: PPD 18-074
II.1.2)Código CPV principal
31000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда „процедура на договаряне с предварителна покана за участие“ за сключване на рамкови споразумения с предмет „Доставка на токови измервателни трансформатори “, реф. № PPD 18-074. Предметът на доставка е разделен на 2 (две) об-ни позиции, както следва:

— ОП 1 „Доставка на токови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН)“,

— ОП 2 „Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение (НН)“.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на токови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Доставка — франко складове на възложителя, находящи се в следните населени места: гр. София, гр. Враца, гр. Левски и гр. Дупница, или на конкретни адреси на обекти на възложителя

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на токови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН) с подробно описани позиции и ориентировъчни количества в документацията за участие, както следва:

№ по ред/Наименование на материала/Мярка/Ориент. количество

1. Токов измервателен тр-р 10 kV, 10/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 100.

2. Токов измервателен тр-р 10 kV, 15/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 100.

3. Токов измервателен тр-р 10 kV, 20/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 100.

4. Токов измервателен тр-р 10 kV, 30/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 60.

5. Токов измервателен тр-р 10 kV, 50/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 40.

6. Токов измервателен тр-р 10 kV, 75/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 20.

7. Токов измервателен тр-р 10 kV, 100/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 6.

8. Токов измервателен тр-р 10 kV, 150/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 6.

9. Токов измервателен тр-р 10 kV, 200/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 6.

10. Токов измервателен тр-р 10 kV, 300/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 6.

11. Токов измервателен тр-р 10 kV, 400/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 6.

12. Токов измервателен тр-р 10 kV, 600/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 6.

13. Токов измервателен тр-р 10 kV, 1000/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 6.

14. Токов измервателен тр-р 10 kV, 1250/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 6.

15. Токов измервателен тр-р 10 kV, 2000/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 6.

16. Токов измервателен тр-р 10 kV, 2500/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 6.

17. Токов измервателен тр-р 20 kV, 5/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 500.

18. Токов измервателен тр-р 20 kV, 10/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 540.

19. Токов измервателен тр-р 20 kV, 15/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 540.

20. Токов измервателен тр-р 20 kV, 20/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 1 000.

21. Токов измервателен тр-р 20 kV, 30/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 1 000.

22. Токов измервателен тр-р 20 kV, 50/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 880.

23. Токов измервателен тр-р 20 kV, 75/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 460.

24. Токов измервателен тр-р 20 kV, 100/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 440.

25. Токов измервателен трансформатор 20 kV, 150/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 200.

26. Токов измервателен тр-р 20 kV, 200/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 200.

27. Токов измервателен тр-р 20 kV, 300/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 200.

28. Токов измервателен тр-р 20 kV, 400/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 200.

29. Токов измервателен тр-р 20 kV, 600/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 100.

30. Токов измервателен тр-р 20 kV, 800/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 6.

31. Токов измервателен тр-р 20 kV, 1000/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 6.

32. Токов измервателен тр-р 20 kV, 1250/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 6.

33. Токов измервателен тр-р 20 kV, 1500/5/5 А, подпорен тип, за монтиране на закрито, бр. 6.

34. Токов измервателен тр-р 20 kV, 20/5(/5) А, подпорен тип, за монтиране на открито, бр. 6.

35. Токов измервателен тр-р 20 kV, 50/5(/5) А, подпорен тип, за монтиране на открито, бр. 6.

36. Токов измервателен тр-р 20 kV, 100/5(/5) А, подпорен тип, за монтиране на открито, бр. 20.

37. Токов измервателен тр-р 20 kV, 200/5(/5) А, подпорен тип, за монтиране на открито, бр. 30.

38. Токов измервателен тр-р 20 kV, 300/5(/5) А, подпорен тип, за монтиране на открито, бр. 20.

39. Токов измервателен тр-р 20 kV, 400/5(/5) А, подпорен тип, за монтиране на открито, бр. 6.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 203 752.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение (НН).

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Доставка — франко складове на възложителя, находящи се в следните населени места: гр. София, гр. Враца, гр. Левски и гр. Дупница, или на конкретни адреси на обекти на Възложителя.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение (НН) с подробно описани позиции и ориентировъчни количества в документацията за участие, както следва:

№ по ред/Наименование на материала/Мярка/Ориент. количество

1. Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 150/5 А,клас на точност 0.5S, бр. 2 400.

2. Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 200/5 А,клас на точност 0.5S, бр. 3 600.

3. Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 300/5 А,клас на точност 0.5S, бр. 1 800.

4. Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 400/5 А,клас на точност 0.5S, бр. 1 600.

5. Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 500/5 А,клас на точност 0.5S, бр. 1 000.

6. Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 600/5 А,клас на точност 0.5S, бр. 1 500.

7. Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 800/5 А,клас на точност 0.5S, бр. 940.

8. Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 1000/5 А,клас на точност 0.5S, бр. 680.

9. Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 1200/5 А,клас на точност 0.5S, бр. 960.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 609 897.60 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците в обществената поръчка.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Не

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Всеки участник да е изпълнил през последните 3 години, считано от крайната дата за подаване на оферти, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Дефиниция за дейности, сходни с предмета на поръчката:

За сходни с предмета на поръчката ще се приемат следните дейности: производство с или без доставка или само доставка (търговия) на енергетично оборудване/материали, стоки и консумативи за енергетиката, в частност за влагане в електрически разпределителни или преносни мрежи и/или съоръженията към тях и/или за влагане в дейности в енергетиката, свързани с експлоатацията, поддръжката и изграждането на разпределителни или преносни електрически мрежи.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата му, всеки участник трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, които имат за предмет производство (с или без доставка) или доставка (търговия) с енергетично оборудване, материали, консумативи с минимално количество за посочения период от 2 400 бр. за всяка от обособените позиции. Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представят списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за извършената доставка. Без претенции за изчерпателност и без участниците да бъдат ограничавани в преценката си за предоставяне на такива документи, възможни доказателства в този смисъл биха могли да бъдат: удостоверения/декларации за изпълнени дейности от получателя на съответната дейност, референции (също от получателя на съответната дейност), протоколи, удостоверяващи отчитането и приемането на съответното изпълнение без възражения от страна на получателя на съответната дейност, информация за изпълнени договори от РОП и др., като е необходимо съответният документ еднозначно и безспорно да установява вида на дейността (нейният предмет и обем), нейния изпълнител и получател, времето на възлагане и реално приключване на изпълнението и по възможност координати за контакт с получателя на дейността. Преценката за вида на доказателството се прави от участника, като то единствено следва да отговаря на минималните изисквания за съдържание, посочени по-горе.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят единствено при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Правилата и критериите за участие в настоящата процедура са подробно описани в обявлението и документацията за участие. В настоящата процедура може да участва всяко лице, което отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията и условията на възложителя, описани в решението за откриване на поръчката, обявлението и документацията за участие.

Възложителят отстранява от участие участник, когато:

— за участника са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата,

— по отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС),

— за участника е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

При подписване на конкретен договор въз основа на рамково споразумение участникът, определен за изпълнител на съответната обособена позиция, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от общата стойност на съответния договор.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, а именно:

— парична сума, преведена по сметката на възложителя,

— банкова гаранция (оригинал),

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Указания и условия — в документацията за участие.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Съгласно проекта на рамково споразумения и проектодоговора от документацията за участие, включително, но не само:

Срок за плащане — 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване и предоставяне на оригинална фактура за стойността на доставката и документите, посочени в проектодоговора.

Начин на плащане — по банков път.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Съгласно проекта на рамковото споразумение и проекта на договор от документацията за участие

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 5
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/10/2018
Hora local: 16:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 11/01/2019
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Указания за попълване на ЕЕДОП:

1. Част І „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка“ на ЕЕДОП — тази част съдържа информацията относно възложител, предмет и референтен номер на поръчката.

2. Част II „Информация за икономическия оператор“ — тази част следва да съдържа изисканата в съответните раздели и приложими полета на тази част информация (идентификация — ЕИК, БУЛСТАТ или друг идентификационен номер, лица за контакт, обща информация, форма на участие, представителство и др.).

3. Част III „Основания за изключване“.

Информацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, посочени в раздел ІІІ.1, т. 3.1—3.7 и т. 3.12—3.13 от документацията, се декларира в ЕЕДОП, част III, приложимите полета от раздели А, Б и В.

Информацията, свързана със специфичните национални основания за отстраняване, се декларира в част III, раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ от ЕЕДОП. Специфичните национални основания за отстраняване съгласно ЗОП са:

— обстоятелствата относно осъждане за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК,

— обстоятелства относно извършени нарушения, установени с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (в сила от 23.5.2018 г.),

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— обстоятелствата относно забраната и свързаните с нея изключения по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, и

— обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от ЗОП относно наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в процедурата.

4. Част IV „Критерии за подбор“ – в тази част се попълва конкретната информация, необходима за доказване съответствието с критериите за подбор

Ако участникът участва за повече от 1 обособена позиция, информацията за отделните обособени позиции се попълва в същото поле последователно за всяка обособена позиция поотделно.

5. Част V „Намаляване на броя на квалифицираните кандидати“ — неприложима за настоящата обществена поръчка.

6. Част VI „Заключителни положения“.

Публичното отваряне на заявленията ще се състои на 17.10.2018 г. от 10:00 часа на адрес София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк бизнес център, ет. 2, заседателна зала. На публичното отваряне на заявленията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018