Suministros - 404114-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Motores, generadores y transformadores eléctricos

2018/S 178-404114

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" S.A.
Romania
Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 33
Bucureşti
010325
Rumania
Persona de contacto: Direcția Comercială, Cristina Dumitrică
Teléfono: +40 213035786
Correo electrónico: cristina.dumitrica@transelectrica.ro
Fax: +40 21303598
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.transelectrica.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Achiziția a trei bobine de compensare 100 MVAr, 400 kV pentru stațiile de 400 kV Arad, București Sud și Bradu

Número de referencia: 13328043/2018/19977
II.1.2)Código CPV principal
31100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Achizitia a trei bobine de compensare 100 MVAr, 400 kV pentru statiile de 400 kV Arad, Bucuresti Sud si Bradu.

Furnizorul va efectua urmatoarele servicii generale:

— Livrarea echipamentelor, în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini și ale specificațiilor tehnice,

— Transportul acestora la locul de montaj și descărcare pe amplasamentul indicat de achizitor,

— Montajul bobinelor de compensare, racordarea acestora la circuitele primare de 400 kV, racordarea la servciile interne de curent continuu si curent alternativ ale statiilor, integrarea bobinelor de compensare la protecțiile existente în stații și SCADA existentă,

— Demontarea partiala si relocarea pe o pozitie de asteptare a bobinelor existente,

— Furnizarea serviciilor necesare realizării proiectului: teste FAT, SAT, PIF si școlarizare personal,

— Dacă este cazul, se va realiza proiectul tehnic de execuție, pentru lucrările menționate mai sus, completarea schemelor electrice ex... detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 15 000 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45310000
51111000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Statiile de 400 kV Arad, Bucuresti Sud si Bradu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Statiile in care se vor monta bobinele de compensare sunt:

— Statia electrica de transformare 400/220/110 kV Arad, amplasata in judetul Arad, in zona limitrofa a municipiului Arad, pe partea stanga a drumului judetean DJ 709 Arad-Siria, la km 1 de municipiul Arad,

— Statia electrica de transformare 400/220/110 kV Bucuresti Sud, amplasata in municipiului Bucuresti, Str. Releului nr. 2, sector 3,

— Statia electrica de transformare 400/220/110 kV Bradu, situata în comuna Bradu, sat Bradu, Str. Amzareasca nr. 590, judetul Argeș; accesul pentru stația 400/220/110/20 kV Bradu se face din DJ 659.

Furnizorul va efectua urmatoarele servicii generale: livrarea echipamentelor, în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini și a specificațiilor tehnice; transportul acestora la locul de montaj și descărcare pe amplasamentul indicat de achizitor; montajul bobinelor de compensare, racordarea acestora la circuitele primare de 400 kV, racordarea la servciile interne de curent continuu si curent alternativ ale statiilor, integrarea bobinelor de compensare la protecțiile existente în stații și SCADA existentă; demontarea partiala si relocarea pe o pozitie de asteptare a bobinelor existente; furnizarea serviciilor necesare realizării proiectului: teste FAT, SAT, PIF si școlarizare personal.

Dacă este cazul, se va realiza proiectul tehnic de execuție, pentru lucrările menționate mai sus, completarea schemelor electrice existente în stații, în funcție.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in doua etape, astfel: in a 10-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si in a 10-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la data comunicata prin anunt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica. / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica. / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerinta 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sau conform art. 205 alin. (1).

Aceste documente pot fi:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice;

4) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta 2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73, conform Legii nr. 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante, implicate în procedura de achizitie publica, sunt:

— Adrian Constantin Rusu,

— Florea Andreea-Georgiana,

— Constantin Saragea,

— Adrian Mircea Teodorescu,

— Viorel Vasiu,

— Cristina Stoian,

— Cata Oprica,

— Hategan Ioan Dorin,

— Cernov Radu Stefan,

— Teodoru Alina Elena,

— Croitoru Oana,

— Vlasceanu Aurelia,

— Badea Alexandra,

— David Adina,

— Straton Cristiadis Alina,

— Marius Serban Harhoiu,

— Popovici Nicoleta Raluca,

— Dumitrica Cristina,

— Liviu Boruz,

— Traian Chiulan,

— Eugeniu Niculaescu,

— Costache Tabacaru,

— Gheorghe Rus,

— Sandu Eugen - Petru,

— Smeeianu Ion,

— Aghata Moscu,

— Ana Iuliana Dinu,

— Criṣu Veronica.

Cerinta 1. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE, in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, urmând ca documentul justificativ, respectiv ONRC sau pentru ofertantii straini document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, la finalizarea evaluarii ofertelor sau conform art. 205 alin. (1). Pentru persoane juridice/fizice straine, documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate în traducere in limba romana.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Subcontractare. Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze, insotita de lista cu subcontractantii, daca este cazul. Subcontractarea se va face in conditiile capitolului VI, sectiunea I, „Subcontractarea" din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si cu respectarea conditiilor din contract.

Asocierea. Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul). Criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrat), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate, de fiecare asociat în parte, pentru partea din contract pe care o va realiza, conform art. 67 din Legea nr. 99/2016. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in acordul de asociere.

Tert sustinator. In cazul in care operatorul economic/ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta: declaratie de neincadrare in cadrul art. 73 al Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art. 178 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului.

Experienta similara.

1) Prin experienta similara se înţelege furnizarea si montarea de bobine de compensare cu tensiunea minima de 110 kV sau unitati de transformare cu tensiunea minima de 110 kV;

2) Pentru demonstrarea experienţei similare în sensul menţionat mai sus, ofertantul va dovedi, in baza a minimum 1 contract sau mai multor contracte, din care sa rezulte ca lucrarile similare (montajul) au fost executate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) si produsele similare au fost livrate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), prin prezentarea de recomandari/certificate/documente, a caror valoare cumulata a lucrarilor, serviciilor si furnizarilor sa fie de minimum: 4 750 000,00 RON fara TVA pentru furnizarea de bobine de compensare cu tensiunea minima de 110 kV sau unitati de transformare cu tensiunea minima de 110 kV; 250 000,00 RON fara TVA pentru lucrari, respectiv montarea de bobine de compensare cu tensiunea minima de 110 kV sau unitati de transformare cu tensiunea minima de 110 kV. Cele doua componente care formeaza experienta similara, executia de lucrari si furnizare de produse, pot fi dovedite si din contracte distincte, adica nu exista obligatia ca ofertantii sa depuna contracte care au continut, atat servicii de proiectare, cat si executie de lucrari (montaj bobine sau unitati de transformare).

Modul de calcul al perioadei (5/3 ani) nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor prevazut în anuntul de participare publicat initial. In cazul in care valoarea acestora este exprimata in alta valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR. Din documente va rezulta clar valoarea de contract in sarcina ofertantului, in cazul prezentarii unor contracte indeplinite in asociere (ca asociat sau subcontractant), categoriile de activitati pe care le-a asigurat in cadrul contractului/contractelor prezentate.

Atestat valabil ANRE de tip E2 sau echivalent, conform Ordinului ANRE nr. 45/2016, respectiv executarea de posturi de transformare, statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate, in conformitate cu ordinul ANRE nr. 45/2016, privind aprobarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. Atestatul ANRE tip E2 este in conformitate cu prevederile art. 8 din Ordin A.N.R.E. nr. 45/2016 si art. 93 alin. (1) punctul 2) din Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123/2012 (informatii pe site-ul ANRE: www.anre.ro). Conform Ordinului A.N.R.E. nr. 45/2016, art. 4:

1) Operatorul economic, persoana juridica straina, înregistrata într-un stat membru UE/SEE/Elvetia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrari de proiectare, executare si verificare instalatii electrice în România, daca îndeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

(a) Detine un document echivalent cu un atestat emis potrivit prezentului regulament, corespunzator tipurilor de lucrari ce vor fi realizate, emis de o autoritate publica din tara de origine sau de orice alta entitate din tara de origine, îndreptatita sa emita un astfel de document,

(b) Transmite la A.N.R.E. o cerere redactata în limba româna, conform modelului din Anexa nr. 1, însotita de o traducere necertificata în limba româna a documentului prevazut la lit. a) si o declaratie pe propria raspundere, întocmita sau tradusa în limba româna, conform modelului din Anexa nr. 2, semnata de reprezentantul legal al solicitantului, prin care acesta îsi asuma respectarea obligatiilor rezultate din calitatea de titular de atestat, precum si un document de înregistrare la autoritatile competente din tara de origine, tradus în limba româna în forma necertificata,

(c) Detine o confirmare emisa de ANRE prin care se recunoaste acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România, întocmita conform modelului din Anexa nr. 3 si se confirma îndeplinirea cerintelor de la lit. a), b) si e),

(d) Respecta, pe durata desfasurarii activitatilor de proiectare, executare si verificare a instalatiilor electrice, obligatiile prevazute la art. 31, corespunzator tipurilor de lucrari realizate,

(e) Face dovada achitarii unui tarif egal cu tariful de emitere a unui atestat, conform art. 12, pentru tipul de atestat pentru care se solicita echivalarea competentelor (conform art. 4 din Anexa la Ordinul ANRE nr. 45/2016);

2) Operatorul economic, persoana juridica straina, înregistrata într-o tara membra UE/SEE/Elvetia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrari de proiectare, executare si verificare instalatii electrice în România, pe durata de valabilitate a documentului prevazut la alin. (1) lit. a);

3) Operatorul economic, persoana juridica straina înregistrata într-un alt stat decât Elvetia sau într-un stat care nu este stat membru UE/SEE, poate solicita si obtine acordarea unui atestat emis în conditiile prezentului regulament daca îndeplineste conditiile de acordare corespunzatoare tipului de atestat solicitat prevazute în prezentul regulament si daca are înregistrat pe teritoriul României un sediu secundar, pentru întreaga durata de valabilitate a atestatului. Respectarea cerintelor specificate în regulament se poate face inclusiv prin transmiterea de documente echivalente, emise în acest scop în tara de origine a societatii, traduse în limba româna în forma necertificata. Echivalenta atestatelor se va realiza conform Ordinului A.N.R.E nr. 45/2016.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Odata cu depunerea DUAE, se va depune si acordul de subcontractare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumente in acorduri sa fie solicitate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sau conform art. 205 alin. (1).

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Odata cu depunerea DUAE, se va depune si acordul de asociere, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sau conform art. 205 alin. (1).

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament sa fie solicitate doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sau conform art. 205 alin. (1).

Modalitatea de indeplinire a cerintei va consta in completarea DUAE, urmand ca documentele solicitate pentru indeplinirea experientei similiare (certificate/documente/certificari de buna executie) sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sau conform art. 205 alin. (1).

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, urmând ca documentul justificativ care probeaza îndeplinirea cerintei (atestatul ANRE sau pentru ofertantii straini document echivalent emis în tara de rezidenta, insotit de confirmarea emisa de ANRE, conform Ordinului nr. 45/2016) sa fie prezentat, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul operatorilor economici care nu detin un atestat ANRE, ci detin un atestat care ar putea fi considerat echivalent, conform Ordinului ANRE nr. 45/2016, acestia au obligatia ca la etapa DUAE, sa aiba depusa la ANRE solicitare de confirmare a atestatelor, conform Ordinului ANRE nr. 45/2016, iar in DUAE sa va completa nr. si data cererii depuse la ANRE, iar cererea va fi depusa in cadrul ofertei, ca anexa a DUAE. Pe parcursul perioadei de evaluare, ofertantul are obligatia ca, in cazul in care primeste un raspuns din partea ANRE, sa transmita raspunsul primit comisiei de evaluare, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul la care a luat la cunostinta. In cazul in care, operatorul economic clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar este un operator ce detine un atestat posibil echivalent cu atestatele ANRE solicitate, atunci acesta, la momentul solicitarii documentelor suport DUAE, este obligat sa prezinte, atat atestatele echivalente, cat si confirmarea emisa de ANRE, prin care se recunoaste acestuia dreptul conferit de atestatul ANRE, in conformitate cu Ordinul nr. 45/2016. In cazul in care nu depun documentele anterior mentionate, oferta va fi declarata inacceptabila in baza art. 143 alin. (2) lit. b) si respinsa in baza art. 143 alin. (1).

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

1) Cuantumul garantiei de participare: Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare în cuantum de 140 000,00 RON;

2) (a) Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 3 luni de la termenul limita de primire a ofertelor,

(b) Modul de constituire: garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.

Garantia de participare se constituie:

— Prin virament bancar. In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, contul IBAN pentru constituirea garantiei de participare este: RO54RNCB0072005800630001, deschis la BCR, sector 1, Bucuresti (pentru RON); RO14BRDE410SV18545934100, deschis la BRD Academiei, Bucuresti (pentru EUR), SWIFT BRDEROBU,

— Prin instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora limită de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform art. 42 alin. (4) din HG nr. 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Garantia de participare se va depune doar in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, indiferent de modul de constituire. Pentru conversia valorilor constituite in alte monede decat RON, se va utiliza cursul RON/valuta stabilit de BNR si valabil in ziua publicarii anuntului de participare. Restituirea garantiei de participare se face conform art. 44 din HG nr. 394/2016;

3) Entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, in conformitate cu art. 43 alin. (1), atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

(a) Isi retrage oferta în perioada de valabilitatea a acesteia,

(b) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie,

(c) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul sectorial/acordul-cadru, în perioada de valabilitate a ofertei.

Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, emisa in forma, cuantumul si avand valabilitatea solicitate de entitatea contractanta. Modul de constituire a garantiei de buna executie: în conformitate cu prevederile art. 45 din HG nr. 394/2016, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii acestuia si care devine anexa la contract. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din pretul total al contractului, fara TVA. Garantia de buna executie va fi irevocabila si va prevedea ca plata acesteia se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa furnizorului. Neconstituirea garantia de buna executie, atrage executarea garantiei de participare.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/10/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/02/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/10/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

In conformitate cu art. 54 alin. (3) din HG nr. 394/2016, operatorul economic are obligatia de a include in oferta o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista. Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita in scris clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Clauzele contractuale obligatorii trebuie insusite ca atare de ofertanti si nu pot fi modificate. Orice modificare a clauzelor contractuale obligatorii va conduce la declararea ofertei ca neconforma. In cazul in care ofertantii au neclaritati, obiectiuni sau propuneri asupra clauzelor specifice (altele decat cele obligatorii), acestea vor fi transmise in perioada clarificarilor. Prin obiectiunile sau propunerile privind clauzele specifice nu se vor distorsiona sau anula prevederile clauzelor obligatorii. Este la latitudinea entitatii contractante de a accepta sau a nu accepta obiectiunile sau propunerile remise de ofertanti la clauzele specifice ale contractului. Entitatea contractanta are obligatia de a face cunoscute clarificarile sau eventualele modificari in legatura cu documentatia de atribuire, prin crearea unui nou fisier electronic in SEAP, la care se va asigura accesul direct si nerestrictionat, in mod similar cu accesul la fisierul initial. In cazul in care, pe parcursul evaluarii ofertelor, ofertantilor li se solicita clarificari, acestia au obligatia de a raspunde in mod clar si fara ambiguitati. Daca se constata ca raspunsurile sunt neclare sau incomplete, comisia de evaluare nu este obligata sa repete solicitarea de clarificari si poate aplica prevederile art. 140 alin. (4) din HG nr. 394/2016.

1) Orice modificare a clauzelor obligatorii din contract va conduce la declararea ofertei ca neconforma, potrivit art. 143 alin. (3) lit. b) din HG nr. 394/2016;

2) La semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta integral, fara stersaturi sau omisiuni, contractul/contractele de subcontractare;

3) Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca formular online de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Confom art. 145 alin. (3) din HG 394/2016, in cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă va solicita noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele conform Legii nr. 101/2016. Contestațiile pot fi transmise la sediul entității contractante din Str. Olteni nr. 2–4, sector 3, Bucuresti sau pe adresa de e-mail: cristina.dumitrica@transelectrica.ro.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/09/2018