Suministros - 404115-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Timișoara: Cal apagada

2018/S 178-404115

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.
Romania
Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4
Timișoara
300092
Rumania
Persona de contacto: Meszaros Aurelia
Teléfono: +40 256308360
Correo electrónico: aurelia.meszaros@colterm.ro
Fax: +40 256430631
Código NUTS: RO424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.colterm.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Oxid de calciu CaO măcinat (var nestins) și servicii de transport cu mijloace auto

Número de referencia: 16063013_2018_PAAPD1009150
II.1.2)Código CPV principal
24213000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Oxid de calciu CaO macinat (var nestins) pentru instalatia de desulfurare a gazelor arse de la cazane de Abur 1, 2 si 3 — 100 t/h, cu caracteristicile tehnice conform Anexei 3 la caietul de sarcini si servicii de transport la depozitul achizitorului din Timisoara, Calea Sagului nr. 201, cu mijloace de transport auto, echipate cu instalatii de descarcare pneumatica (compresor).

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 700 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
60000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Depozitul din incinta CET Sud Timisoara, Calea Șagului nr. 201.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitatile sunt prevazute in Anexele 1 si 2 la caietul de sarcini.

Cantitate minima/maxima estimata acord-cadru: 1 000 tone/10 000 tone.

Cantitate minima/maxima estimata contract subsecvent: 200 tone/600 tone.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta Tehnica. / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii, nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016 actualizata.

Se va prezenta DUAE conform art. 202 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 si Formularul 12D „Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale".

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si sunt urmatoarele:

(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii. Persoanele juridice/fizice straine care doresc sa participe la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii

acestora,

(b) Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 actualizata privind achizitiile sectoriale,

(d) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Precizam persoanele cu functie de decizie din cadrul Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. Timisoara:

— Şerpe Emil — Director General,

— Sidea Simona — Director Economic,

— Golu Mihai — Director Productie,

— Ruşeţ Ivantie — Director Comercial,

— Heredea Cristian — Director Distributie,

— Faur Adrian — Director Servicii-Logistic,

— Ivan Daniela — Sef Departament Achizitii-Vanzari,

— Bozan Cristian — Sef CET Sud,

— Bîrzan Dan — Sef Atelier Termomecanic CET Sud,

— Şponor Daniel — Sef Departament Tehnic,

— Popa Manuela — Coordonator Formatia Chimic Desulfurare,

— Crişenescu Claudia — Oficiu Juridic,

— Ghenea Victor — Oficiu Juridic,

— Stoicanescu Alina Laura — Oficiu Juridic,

— Cioară Calin — Oficiu Juridic,

— Costescu Irina Daniela — Sef Compartiment Control Financiar de Gestiune,

— Radu Claudia Giulia — Compartiment Control Financiar de Gestiune,

— Canea Uța — Sef Departament Contabilitate,

— Avramovici Mariana — Sef Departament Financiar,

— Florea Alexandra — Departament Achizitii-Vanzari,

— Gherghel Dan — Departament Achizitii-Vanzari,

— Cucu Ioan — Departament Achizitii-Vanzari,

— Furdea Luminita — Departament Achizitii-Vanzari,

— Meszaros Aurelia Eugenia — Departament Achizitii-Vanzari.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru/contractului subsecvent. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Se vor preciza masurile de management de mediu pe care operatorii economici le vor aplica pe parcursul executarii contractului sectorial subsecvent de produse.

Informatii privind capacitatea de transport a ofertantului pentru livrarea produsului achizitionat, prin care furnizorul asigura ca pentru efectuarea transportului produsului va adopta măsuri necesare pentru a evita producerea de daune sau prejudicii şi, dacă este cazul, pentru a reduce la minimum efectele acestora, tinand cont de faptul ca protectia vietii umane si a mediului înconjurător este prioritară (Ordonanta nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, art. 1 alin. (4)). Se va prezenta lista cu mijloacele de transport de care dispune in dotare proprie sau prin contract de servicii/acord de colaborare/acord de subcontractare/angajament de punere la dispozitie cu operatori economici care efectueaza activitati de transport rutier de marfuri. Daca operatorul economic nu detine in proprietate mijloacele de transport, se vor prezenta documente care sa faca dovada punerii la dispozitie a mijloacele de transport (contractul de servicii/acordul de colaborare/acordul de subcontractare/angajamentul de punere la dispozitie cu operatori economici pentru transportul produsului). Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 196 din Legea nr. 99/19.5.2016 actualizata), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament al persoanei respective (Formular 2S „Angajament privind sustinerea tehnica a ofertantului" cu Anexa nr. 1 „Declaratie tert sustinator tehnic"), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice invocate (mijloace de transport), precum si documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta/acestia va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament.

Informatii privind partea/partile din contract pe care ofertantul, intentioneaza sa o/le subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.

Lista principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte ca ofertantul a livrat produse similare a caror valoare cumulata sa fie egala sau mai mare decât 200 000,00 RON, fara TVA. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 196 din Legea nr. 99/ 19.5.2016 actualizata), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament al persoanei respective (Formularul 1S „Angajament privind sustinerea tehnica", experienta similara a ofertantului cu Anexa nr. 1 „Declaratie privind experienta similara"), precum si documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta/acestia va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament.

Informatii privind asociatii (daca este cazul). In situatia in care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire, vor incheia un acord de asociere (Formular 1A) distinct. Acordul de asociere (Formularul 1A) se semneaza de fiecare asociat si se va preciza cine este lider al asocierii, cu identificarea din punct de vedere fizic si valoric a partii din contract care va fi indeplinita de fiecare asociat. Acordul de asociere se va legaliza numai daca oferta comuna este declarata castigatoare si se va prezenta la semnarea contractului sectorial de servicii. In situatia in care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire, fiecare dintre acestia va demonstra indeplinirea nivelului criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, proportional cu cota de implicare in executarea contractului sectorial.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 196 din Legea nr. 99/19.5.2016 actualizata), se va prezenta DUAE distinct de catre tert sustinator. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta angajamentul tertului sustinator (Formular 2S „Angajament privind sustinerea tehnica a ofertantului" cu Anexa nr. 1 „Declaratie tert sustinator tehnic"), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice invocate (mijloace de transport), precum si documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta/acestia va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Documentele pentru indeplinirea cerintei vor fi prezentate obligatoriu de operatorii economici, la solicitarea entitatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar pentru ofertantii situati pe primele 3 locuri.

Se va completa DUAE. Dupa caz, se va prezenta DUAE separat, de catre fiecare subcontractant. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta si acordul de subcontractare incheiat intre parti. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare se vor prezenta, la solicitarea entitatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar pentru ofertantii situati pe primele 3 locuri.

Se va completa DUAE. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 196 din Legea nr. 99/19.5.2016 actualizata), se va prezenta DUAE distinct de catre tertul sustinator. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator (Formularul 1S „Angajament privind sustinerea tehnic, experienta similara a ofertantului" cu Anexa nr. 1 „Declaratie privind experienta similara"), precum si documente transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta/acestia va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Documentele justificative (certificate/documente, etc.) pentru sustinerea experientei similare vor fi prezentate obligatoriu de operatorii economici, la solicitarea entitatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar pentru ofertantii situati pe primele 3 locuri.

Se va completa DUAE distinct de catre asociat. Se va prezenta acordul de asociere (Formular 1A), odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere se vor prezenta, la solicitarea entitatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar pentru ofertantii clasati primele 3 locuri.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Cuantumul garantiei totale de participare: 2 200,00 RON. Perioada de valabilitate: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire:

(a) Sub toate formele prevazute la art. 42 alin. (1)–(4) din HG nr. 394/2016, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire,

(b) Ordin de plata, cont RO77RNCB0249009865630001, deschis la BCR Timisoara, pentru Colterm S.A. Timisoara, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pâna la data limita de depunere a ofertelor,

(c) Fila CEC, cu conditia confirmarii acesteia de catre banca emitenta, pâna la data limita de depunere a ofertelor,

(d) Prin depunerea in numerar la casieria Colterm S.A. Timisoara din Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4 (orar de functionare L-V in intervalul orar: 8.00–9.00; 13.00–15.00). Documentul de constituire garantie de participare se va depune in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa, pâna la termenul limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în valuta se va calcula utilizând cursul RON/valuta comunicat de BNR, cu 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.

Garantia de participare se restituie in conditiile art. 44 din HG nr. 394/2016.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 3
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 23/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Evaluarea ofertelor se va face prin compararea punctajelor totale intrunite de catre fiecare oferta admisibila si stabilirea clasamentului, in ordine descrescatoare a punctajului, in ordinea punctajelor intrunite.

Punctajul total rezulta prin aplicarea pentru fiecare oferta a formulei: Ptotal = P(n)+ B(n).

Oferta câstigatoare de pe primul loc va fi oferta admisibila cu cel mai mare punctaj intrunit, urmata de celelalte doua oferte admisibile castigatoare de pe locurile 2 si 3, in ordinea decrescatoare a punctajului.

Modalitate de departajare a eventualelor oferte cu punctaje egale, clasate pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamamentului:

— Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, departajarea se va face pe baza preturilor ofertelor; daca preturile sunt egale, entitatea contractanta va solicita noi propuneri financiare, care vor fi transmise in SEAP,

— Daca ofertele clasate pe unul din locurile 2 sau 3 au punctaje egale, departajarea se va face pe baza preturilor ofertelor; daca preturile sunt egale, entitatea contractanta va solicita noi propuneri financiare care vor fi transmise in SEAP, cu mentiunea ca pretul reofertarii poate fi imbunatatit, astfel incat sa nu fie afectat clasamentul, in ceea ce priveste operatorul economic clasat pe locul anterior.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Mod de comunicare: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Întrebari" si la sectiunea „Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.

Se poate accesa DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

10 zile, în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016, actualizată.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/09/2018