Suministros - 404127-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Sibiu: Combustible para motores diésel

2018/S 178-404127

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Tursib S.A.
Romania
Str. Munchen nr. 1
Sibiu
550399
Rumania
Persona de contacto: Tomaschek Lucian
Teléfono: +40 269426100
Correo electrónico: achizitiipublice@tursib.ro
Fax: +40 269210771
Código NUTS: RO126

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.tursib.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://sicap-prod.e-licitatie.ro
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare motorina Euro 5

Número de referencia: 789401_2018_4
II.1.2)Código CPV principal
09134200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Furnizare Motorina Euro 5 conform descrierii si cerințelor din caietul de sarcini.

Cantitatea estimată minimă și maximă ale celui mai mare contract subsecvent, minim: 2 000 000 litri, maxim: 3 000 000 litri.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: maxim 12 240 000 RON.

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 19 zile.

Termenul-limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare va fi cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor stabilită prin anunțul de participare.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO126
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sediul S.C. Tursib S.A., Sibiu, str. Munchen nr.1

II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizare Motorină Euro 5 conform descrierii și cerințelor din caietul de sarcini.

Acord cadru - Cantitatea estimată Minimă: 3 200 000 litri;

Cantitatea estimata Maxima: 6.000.000 litri;

Cantitatea estimată minimă și maximă ale celui mai mare contract subsecvent, minim: 2 000 .000 litri, maxim: 3 000 000 litri

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 19 zile.Termenul limită în care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informații suplimentare va fi cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitarea de clarificare adresate de operatorii economici pana la termenul limită stabilit.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Ofertantii, subcontractantii si/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73, 177, 178 alin. (1) si (2), 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sust., dupa caz, la nivelul unui DUAE distinct), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Se va depune odata cu oferta - Form 6);

2. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la data, momentul prezentarii;

3. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. 2, art. 180 alin. 2, art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

5. Alte documente edificatoare, dupa caz Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la data, momentul prezentarii.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

Dan Caprariu - Director General

Anca Presecan - Director Economic

Zeno Eugen Sarbu - Director Tehnic

Lucian Tomaschek - Coordonator Aprov-Achizitii publice

Virgil Dordea - Sef De.Tehnic

Eleonora Gido - Dep.Tehnic

Ramona Gligor - Sef Dep. Juridic-Aprov-Achizitii publice

Diana Nica - C.F.P.

— Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru/contractului subsecvent, respectiv există corespondență între obiectul principal al acordului cadru/contractului subsecvent și activitatea economică înscrisă în documentul de constituire al operatorului economic sub formă de cod CAEN-NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană sau echivalent).

— Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinrea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti/terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, este certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Entitatea contractanta va solicita documentele justificative pentru indeplinirea cerintelor din DUAE doar operatorului economic clasat pe primul loc in clasamenul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii. Entitatea contractanta are dreptul de a solicita oricar... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ofertantul trebuie sa prezinte informatii privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani: 2017, 2016, 2015. Se solicita ca ofertantul sa fi avut cifra de afaceri medie anuala de cel putin: 12 240 000 RON.

Lichiditate anuala – Nivelul indicatorul financiar “lichiditate anuala” pentru anii 2017, 2016, 2015 sa fie de minimum 100 %.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Completarea DUAE – Ofertantului clasat pe locul I i se va cere sa dovedeasca angajamentul din DUAE prezentand: bilanturi/rapoarte audit/orice alt document din care sa reiasa cifra de afaceri.

Ofertantul va completa DUAE cu informatiile solicitate. Ofertantului clasat pe locul I i se va cere sa dovedeasca angajamentul din DUAE prezentand bilanturile la data de 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Experienta similara – Prezentarea experientei similare în conformitate cu art.192 lit. b) din Legea 99/2016. Lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati, din care sa reiasa furnizarea de produse similare in valoare cumulata de minim 12 240 000,00 RON la nivelul a minim un contract sau mai multe contracte.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, respectiv ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor), terti sustinatori (in cazul in care ofertantii fac uz de prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016). Odata cu depunerea DUAE, ofertantii au obligatia de a prezenta angajamentul tertului sustinator, insotit de documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea. In cazul asocierilor de operatori economici si a subcontractantilor, DUAE va fi insotit de acordul de asociere, respectiv de acordul de subcontractare. Documentele prin care se confirma furnizarea de produse similare, respectiv certificate/ documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat, (certificate/recomandari/procese verbale de receptive/parti relevante din contracte etc.) urmeaza sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul in care contractul/contractele depus/depuse pentru dovedirea experientei similare contine/contin clauze de confidentialitate care impiedica prezentarea acestuia in integralitate, ofertantul poate prezenta paginile din contract/contracte care contin referinte cu privire la partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul/valoarea contractului, precum si semnaturile/stampila partilor. Copiile respective vor fi certificate „conform cu originalul”, semnate si stampilate de catre ofertant. In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Modul de calcul al perioadei de demonstrare a experientei similare nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial. In cazul asocierilor, cerinta minima privind experienta similara se demonstreaza prin cumularea valorilor experientei similare declarate de catre fiecare asociat in parte, scop in care asociatii au obligatia de a depune documente relevante din care sa rezulte indeplinirea cerintei. Pentru calcului echivalentei RON/EUR, se va lua in calcul cursul mediu anual RON/EUR publicat de BNR pentru anul respectiv.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Garantia de participare (GP) este de 122 400 RON.

Valabilitate de 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel licitat/publicat de BNR în data in care este publicat anuntul de participare in SEAP (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii in SEAP a anuntului de participare).

Constituire:

(a) prin instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari – depus pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in SEAP ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si documentele afertente propunerilor tehnica si financiara;

(b) prin virament bancar, confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR- Sibiu: RO03RNCB0227036043890001, depus in SEAP, ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, impreuna cu DUAE si documentele afertente propunerilor tehnica si financiara, pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

Garantia trebuie sa respecte conditiile art. 42 al. 2, 3 si 4 din HG 394/2016.

Entitatea contractanta poate retine GP in conditiile art. 43 din HG 394/2016.

Garantia de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului, constituita prin una din modalitatile prevazute la art. 46 din HG 394/2016.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 15/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Comisia de evaluare

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1) Până la data limită de dep. a ofertelor, pt. demonstr. îndepl. cerint. de calific., op. ec. vor depune odata cu oferta (tehnică și financ.) în SEAP, form. DUAE, completat pe platf. electr. la adresa de internet dedicat https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter și https://ec.europa.eu/tools/espd, semnat. cu semnat electron. extinsă. Nedep. DUAE odată cu oferta (inclusiv DUAE distinct pentru asociat/subcontract/tert sust., după caz) atrage resping. ofertei ca inacceptab. cf. cu prev. art.143 alin.(2) lit.b) din HG nr. 394/2016.

2) În cf. cu art. 68 alin.1 si art. 202 din Legea 99/2016, dacă este cazul, DUAE va include inform. sol. si cu priv. la subcontractanți/ter. sust. Se va depune, odată cu DUAE și Declar. priv. neincadr. în sit. prev. de art. 73 din Legea nr. 99/2016 și următ. doc.: acord de subcontract si/sau a acord de asoc/angaj. de sust., dupa caz. Nedep. acestora odată cu DUAE, constit. temei pt. solicit. clarific. pt. event. inadver. de forma ale inf. cuprinse în sect. DUAE, atât ale ofertant., cât și ale subcontr./tert. sust., ac. lucru fiind necesar pt. a asigura desfă. coresp. a proced. atrib.

3) Deoarece proc. de atrib. se va desf. într-o sing. etapă, doar oferta aflată pe primul loc în clasam. intermed. realiz. dupa eval. tut. ofertelor depuse, cf. criter. atrib. precizate în anunț. part. simplif., va trebui sa prez. docum. suport, în ved. probării celor asumate prin DUAE, doar la sol. entit. contract. în termen prevăzut în resp. solicit. Acest termen nu va fi mai mic de o zi lucrăt.

4) În cazul în care două sau mai multe oferte admisib. sunt clasate pe primul loc cu prețuri egale, in vederea departaj. acest, entit contract va proceda cf Notific ANAP nr. 262/09.11.2017, solicit off-line o noua prop financ acelor ofertanti care au depus oferte cu pret egal. Prețurile noi nu vor afecta ofertele clasate pe locuri anter.

5) Oferta, DUAE, docum. care fac parte din ofertă precum și toate celel. documente transmise in SEAP de catre ofertanti vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile legii.

6) Solicit de clarific ale potent ofertanti se vor adresa in limba romana, in mod exclusiv in SEAP la Sect „Intrebari” din cadrul proced de atribuire derulate prin mijloace electronice. Intrucat procedura de achizitie se desfasoara integral online, nu se iau in seama eventual solicitari de clarificari transmise de potentialii ofertanti prin e-mail/fax. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal in SEAP, la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile. Termenul-limita in care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

7) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa. Desfasurarea procedurii de achizitie sectoriala se desfasoara exclusiv pe platforma electronica SEAP. Solicitarile de clarificari si raspunsul la solicitarile de clarificari se formuleaza in limba romana. Comunicarile privind rezultatul procedurii de achizitiei se transmit ofertantilor prin e-mail si fax/posta.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenul de exercitare a căii de atac este 10 zile cf. art. 8, alin. 1 lit. a din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Juridic
Str. Munchen nr. 1
Sibiu
550018
Rumania
Teléfono: +40 269420100
Correo electrónico: juridic@tursib.ro
Fax: +40 269420100

Dirección de internet: www.tursib.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/09/2018