Supplies - 404187-2021

09/08/2021    S152

România-Galați: Computere portabile

2021/S 152-404187

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Număr naţional de înregistrare: 3127522
Adresă: Strada Domnească , Nr. 47
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800008
Țară: România
Persoană de contact: MARIAN DANAILA
E-mail: marian.danaila@ugal.ro
Telefon: +40 236419177
Fax: +40 236419177
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.ugal.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

,,Laptopuri, sisteme all in one și tablete''

Număr de referinţă: 3127522/2021/11
II.1.2)Cod CPV principal
30213100 Computere portabile
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de ,, Laptopuri, sisteme all in on și tablete’’, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare: în a 11 a zi înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 475 266.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sisteme de calcul portabile și all in one

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Magazia nr. 1 din Strada Gării nr. 63-65, Galați.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sisteme de calcul portabile și all in one, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tablete grafice și sisteme de calcul tip tabletă.

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
30213200 Tablet PC
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Magazia nr. 1 din Strada Gării nr. 63-65, Galați.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tablete grafice și sisteme de calcul tip tabletă, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 079-200071
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 419
Lot nr.: 2
Titlu:

Tablete grafice și sisteme de calcul tip tabletă.

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: QUARTZ MATRIX
Număr naţional de înregistrare: RO 5150840
Adresă: Strada Carol I, Nr. 5D
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700506
Țară: România
E-mail: office@quartzmatrix.ro
Telefon: +40 232217248
Fax: +40 232217262
Adresă internet: www.quartzmatrix.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 52 145.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 37 192.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 420
Lot nr.: 1
Titlu:

Sisteme de calcul portabile și all in one

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: QUARTZ MATRIX
Număr naţional de înregistrare: RO 5150840
Adresă: Strada Carol I, Nr. 5D
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700506
Țară: România
E-mail: office@quartzmatrix.ro
Telefon: +40 232217248
Fax: +40 232217262
Adresă internet: www.quartzmatrix.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 470 400.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 438 074.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104642
Fax: +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Directia Juridica și Resurse Umane a Universitatii
Adresă: Str. Domneasca nr. 47
Localitate: Galati
Cod poștal: 800008
Țară: România
Telefon: +40 336130123
Fax: +40 236419177
Adresă internet: www.ugal.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/08/2021