Suministros - 404262-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Biała Podlaska: Material pedagógico

2018/S 178-404262

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, A la atención de: Rafał Olczuk, Biała Podlaska 21-500, Polonia. Teléfono: +48 833449987. Fax: +48 833449950. Correo electrónico: r.olczuk@pswbp.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 22.8.2018, 2018/S 160-367517)

Objeto:
CPV:39162100, 35112100, 33100000

Material pedagógico

Maniquíes para la formación sobre situaciones de emergencia

Equipamiento médico

En lugar de: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia którejkolwiek przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy, wykluczy z postępowania Wykonawcę:

2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

25.9.2018 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

25.9.2018 (11:00)

Léase: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

w dniach: 56 (od udzielenia zamówienia)

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia którejkolwiek przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie ustanawia żadnej przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

27.9.2018 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

27.9.2018 (11:00)