Varer - 404277-2019

28/08/2019    S165    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Engangsbleer

2019/S 165-404277

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen
Hans Knudsens Plads 3
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Johannes Bo Nielsen
E-mail: jw0j@kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/111533277.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/111533277.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/111533277.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Salg og levering af bleer til borgere i Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33751000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, ønsker, via nærværende udbud, tilbud på indkøb og levering af bleer til borgere i Københavns Kommune, der er bevilliget bleer efter § 112 i Lov om Social Service.

I 2018 var 6 660 borgere bevilliget bleer i Københavns Kommune, heraf 1 077 borgere i Socialforvaltningen og 5 583 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Ordregiver ønsker at indgå aftale med én leverandør.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I 2018 var cirka 20% af leveringerne til depoter i Københavns Kommune. Den resterende andel blev leveret direkte til borgers adresse.

Forventet kontraktsum er samlet ca. 48 000 000 DKK i den maximale 4-årige kontraktperiode.

Ovenstående afspejler Ordregivers bedste bud på omfanget af ydelsen. Ordregiver er ikke forpligtet til at aftage et bestemt antal bleer og vindende tilbudsgiver er ikke berettiget til en korrektion af den tilbudte pris, godtgørelse eller erstatning, såfremt Ordregivers faktiske forbrug afviger fra ovenstående.

Generelle krav til ydelsen, herunder produkt og service, er oplistet i kravspecifikationen i bilag 1.

Udover de fysiske produkter i form af bestilling samt levering af produkter, omfatter udbuddet en række ydelser rettet både mod ordregiver, jf. bilag 4, og kundens borgere med bevilling, og som tilbudsgivere skal opfylde og indregne i produktpriserne, herunder krav til:

— Bistand til konvertering i forbindelse med implementering,

— Opfølgning på forbrug,

— Sparring i forbindelse med udredning (metoder) på brugerniveau,

— Hjemmebesøg hos borger på anmodning fra ordregiver,

— Opfølgning og statistik,

— Økonomisk opfølgning,

— Kvalitetsstyring,

— Løbende uddannelse og efteruddannelse af inkontinenspersonale,

— Afholdelse af temadage.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2019
Slut: 30/11/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse på 2 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, stk. 1-5, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende § § 135, stk. 1-5, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Krav til omsætning;

2) Krav til soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ad 1. Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal udgøre minimum 5 000 000 DKK, og

- Ad 2. Tilbudsgiver skal have en positiv soliditetsgrad på mindst 10% i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Krav til reference vedrørende levering af bleer;

2) Krav til reference vedrørende konvertering af borgere fra gammel til tilbudsgiver som ny leverendør.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ad 1. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har mindst én reference på salg af bleer til minimum 500 leveringsadresser inden for samme kontrakt. Kontrakten skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 3 år. Det er ikke et krav, at der reelt er sket salg til 500 leverings-adresser, men disse skal være indeholdt i kontrakten,

- Ad 2. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har mindst 1 reference, som indeholder konvertering af mindst 500 borgere med bevilling. Det er et krav at konverteringen er afsluttet inden for de seneste 3 år.

Med "konvertering" forstås implementering af en kontrakt, hvor tilbudsgiver har ydet bistand i relation til borgernes overgang til nye produkter inden for kropsbåren personlige pleje/hjælpemidler, herunder bleer, bind, fikseringstrusser, mv.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/09/2019
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/09/2019
Tidspunkt: 00:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Hver 4. år

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2019