Usługi - 404445-2020

28/08/2020    S167

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej

2020/S 167-404445

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Paleczna
E-mail: agnieszka.paleczna@ksp.policja.gov.pl
Tel.: +48 477238608
Faks: +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej

Numer referencyjny: WZP-4211/20/226/Ł
II.1.2)Główny kod CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, w podziale na 3 zadania:

1) zadanie nr 1 – świadczenie usług telefonii komórkowej;

2) zadanie nr 2 – świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń komórkowych;

3) zadanie nr 3 – świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie mobilnego Internetu w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą modemów internetowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2A-C do dokumentacji postępowania – odpowiednio do zdania.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26.6.1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy – w każdym zadaniu – tj.: całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczenia usług.

4. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
31712112 Karty SIM
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Świadczenie usług telefonii komórkowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2A do dokumentacji postępowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy roaming w UE / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2020
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy realizacji umowy: w rozdz. XVII § 1 ust. 4 dokumentacji postępowania

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń komórkowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
32250000 Telefony komórkowe
31712112 Karty SIM
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń komórkowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2B do dokumentacji postępowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na dostarczone telefony / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2020
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy realizacji umowy określone w rozdz. XVII § 1 ust 4 dokumentacji postępowania.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie mobilnego Internetu w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą modemów internetowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
32552410 Modemy
31712112 Karty SIM
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie mobilnego Internetu w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą modemów internetowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2C do dokumentacji postępowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dostarczenie modemu internetowego sieci 5G / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy roaming w UE / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2020
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy realizacji umowy określone w rozdz. XVII § 1 ust 4 dokumentacji postępowania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca spełni warunki – w każdym zadaniu – jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności telekomunikacyjnej – zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dysponuje potencjałem technicznym, tj. infrastrukturą sieciową zapewniającą zasięg sieci telefonii komórkowej na obszarze całego kraju na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych w GPRS bez względu na porę dnia (nie mniej niż 91 % pokrycia).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Ogólne warunki umowy dla każdego zadania zawiera rozdział XVII dokumentacji postępowania.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego – Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1 ogłoszenia o zamówieniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego: formularz JEDZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przedstawienia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).

Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca dysponuje infrastrukturą sieciową zapewniającą zasięg sieci telefonii komórkowej na obszarze całego kraju na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych, bez względu na porę dnia (nie mniej niż 91 % pokrycia).

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do tych podmiotów (dla każdego podmiotu udostępniającego odrębnie), złoży dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 13 ppkt 3–9.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt 14 ppkt 1 oraz pkt 14 ppkt 2–4 dokumentacji zamówienia, składa dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt 15–17 dokumentacji postępowania.

5. Termin związania ofertą 2 miesiące, co oznacza 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2020