Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 404449-2019

28/08/2019    S165    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Serwery

2019/S 165-404449

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Damian Uszliński
E-mail: zp@pansa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pansa.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: służby żeglugi powietrznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup serwerów do posiadanych środowisk serwerowych Blade HPE C7000 oraz Dell M1000e

Numer referencyjny: AZP-2222-16/88/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48820000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanych środowisk serwerowych Blade. (Środowisko Blade C7000 HPE oraz środowisko Blade Dell M1000e), z uwzględnieniem podziału przedmiotu zamówienia na części, zwanych zamiennie „Zadaniami”:

Zadanie 1: Zakup 4 sztuk serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanego środowiska HPE Blade C7000, zgodnie z OPZ (zał. nr 1 do SIWZ) oraz na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 2 do SIWZ).

Zadanie 2: Zakup 4 sztuk serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanego środowiska Dell M1000e, zgodnie z OPZ (zał. nr 1 do SIWZ) oraz na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 2 do SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1: Zakup 4 sztuk serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanego środowiska HPE Blade C7000

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup 4 sztuk serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanego środowiska HPE Blade C7000, zgodnie z OPZ (zał. nr 1 do SIWZ) oraz na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 2 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 30 pełnych dni od dnia podpisania umowy, przy czym termin ten stanowi kryterium oceny ofert, dla każdej części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2: Zakup 4 sztuk serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanego środowiska Dell M1000e

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2: Zakup 4 sztuk serwerów kasetowych w ramach rozbudowy posiadanego środowiska Dell M1000e, zgodnie z OPZ (zał. nr 1 do SIWZ) oraz na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 2 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 30 pełnych dni od dnia podpisania umowy, przy czym termin ten stanowi kryterium oceny ofert, dla każdej części.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował należycie co najmniej dwie (2) dostawy serwerów z których każda miała wartość min. 100 000 PLN netto.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował należycie co najmniej dwie (2) dostawy serwerów z których każda miała wartość min. 100 000 PLN netto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w siedzibie Zmawiającego (PAŻP), ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym. Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 15 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej odpowiednio wymagane dla ubiegania się o zamówienie wdanej części zgodnie z rozdziałem V pkt. 1. SIWZ.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu został określony w Rozdziałem VI pkt. 2 SIWZ.

III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej,zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 3 SIWZ.

IV. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 3 z uwzględnieniem pkt. 4 SIWZ.

V. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w odniesieniu do Zadania, na które ofertę składa Wykonawca. Wadium należy opisać w sposób pozwalający na zidentyfikowanie na zabezpieczenie oferty w zakresie którego Zadania zostało złożone (np. nr Zadania wskazany w tytule przelewu, wskazanie numeru Zadania w dokumentach wadialnych). Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla każdego zadania w wysokości:

Zadanie 1: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Zadanie 2: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

VI. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu prowadzona jest przy użyciu Platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/pazp (dalej: Platforma) SIWZ znajduje się na stronie:https://portal.smartpzp.pl/pazp

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2019