Dostawy - 404463-2019

Submission deadline has been amended by:  334763-2020
28/08/2019    S165

Polska-Warszawa: Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca

2019/S 165-404463

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Ziętek
E-mail: zp@pansa.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pansa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: służby żeglugi powietrznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu rejestracji audio i wideo dla FIR Waeszawa

Numer referencyjny: AZP-2225-17/73/2019
II.1.2)Główny kod CPV
32300000 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa systemu rejestracji audio i wideo w ośrodkach operacyjnych FIR Warszawa (Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, Modlinie, Łódź, Radom, Lublin, Rzeszów)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego w Warszawie

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa systemu rejestracji audio i wideo w ośrodkach operacyjnych FIR Warszawa w ośrodkach kontroli ruchu lotniczego w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Modlinie, Łodzi, Radomiu, Lublinie, Rzeszowie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji przedmiotu zamówienia (min. 7 miesięcy - max. 12 miesięcy) / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi za wady (min. 36 - max. 60 miesiecy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: doświadcznie Kierownika Projektu / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) dostawę polegającą na dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu systemu rejestracji audio i wideo na potrzeby stanowisk operacyjnych kontroli ruchu lotniczego na terenie Unii Europejskiej lub obszarze państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państw stowarzyszonych z UE,

Za wykonane dostawy Zamawiający uzna te dostawy, w ramach których system rejestracji audio i wideo na potrzeby stanowisk operacyjnych kontroli ruchu lotniczego został uruchomiony w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert. Pod pojęciem uruchomienia należy rozumieć wdrożenie systemu do pracy operacyjnej. Wykonawca musi wykazać, że wskazane systemy nadal pracują operacyjnie, chyba że ich wyłączenie podyktowane było względami innymi niż technicznej.

b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę na stanowisku Kierownika Projektu, która w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Kierownika Projektu przy realizacji minimum jednego projektu obejmującego dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie, systemu rejestracji audio i wideo dla potrzeb kontroli ruchu lotniczego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:

1. Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem zakresu/przedmiotu dostawy, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - Załącznik nr 4 do SIWZ;

2. Dowodów określających należyte wykonanie dostaw uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1 powyżej. Dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane;

b) inne dokumenty/oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.

3. Wykazu osób, w którym Wykonawca wskaże osobę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie kierowania projektem, wraz z podaniem imienia i nazwiska tej osoby oraz informacji na temat jej doświadczenia, w szczególności przedmiotu i zakresu kierowanego przez nią projektu, a także informacji o podstawie do dysponowania tą osobą. Podane w wykazie informacje powinny umożliwić Zamawiającemu stwierdzenie czy wskazany projekt, którym kierowała wymieniona osoba, dotyczył dostawy obejmującej dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie systemu rejestracji audio i wideo dla potrzeb kontroli ruchu lotniczego. Wykaz powinien być opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki umowy, które uwzglednione bedą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku postepowania, zamieszczone sa w istotnych postanowieniach umowy - Zalącznik nr 2 do SIWZ.

2. przyjmuje się, że zapisy istotnych postanowień umowy nie zakwestionowane przed złozeniem oferty, zotana przyjete przez Wykonawce bez zastrzezeń w chwili jej zawarcia. Wszelkie pytania i wątpliwościdotyczace istpotnych postanowień umowy, bedą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art.38 ustawy Pzp.

3. Strony dopuszczaja mozliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt.5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagajacych przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.

4. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniosl zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokosci 10 % Ceny umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/10/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Polska Agencja Zeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA, przy czym otwarcie ofert nastapi za posrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający informuje, ze otwarcie ofert odbędzie sie na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym.w zwiazku z tym osoby chcace uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 15 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona jest przy użyciu Platformy zakupowej: https://portal.smart.pl/pazp.

2. Zamawiający wyznacza wizje lokalną - szczegółowe dane dotyczące wizji zostały zawarte w Platformie, dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie określone zostały w Rozdziale V SIWZ.

3.1. o udzielenie zamówienia mogą obiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy..

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z punktem III.1.3) Ogłoszenia

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia,że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu:

5.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt. 4.1.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5.4. Ponadto, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 4 SIWZ.

6. Przystępując do postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 120.000,00 EUR (słownie: sto dwadzieścia tysięcy euro) - wymagania dotyczące wadium zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ..

7. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposób oceny ofert - zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ.

8. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Termin ten został określony zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych - na podstawie art.39 w zw. z art.10 ust.1 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2019