Építési beruházás - 404531-2018

18/09/2018    S179

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2018/S 179-404531

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó-Rémik Éva
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 12053512
Fax: +36 12053513

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://nif.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000512952018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000512952018/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szeged-HMVH tram-train - kiegészítő építési munkák

Hivatkozási szám: EKR000512952018
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train létesítése, kiegészítő építési munkák tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45231400 Erősáramú vezeték építése
45234112 Vasúti kocsiszín építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45234180 Vasúti műhely építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged-Rendező pályaudvar

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladatai:

Szeged Rendező pályaudvaron a tram-train járművek részére 2 876 m² alapterületű járműkarbantartó csarnok építése. Az alapvetően vasbeton pillérvázas járműkarbantartó épülete három fő egységből áll:

1) Nagy belmagasságú, teljes hosszán daruzott, két javítóvágányos karbantartó csarnok, egy teljes hosszában középaknás vasbeton aknafalon levő, 80 vm hosszúságú emelővágánnyal (IX. vágány), és egy teljes hosszában közép-, és oldalaknás kialakítású, acél oszlopokon levő felépítményű, 80 vm hosszúságú javítóvágánnyal (X.vágány). 1 db tetőpódium kiépítése.

2) Nagy belmagasságú eszterga csarnok, középaknás kialakítással, a karbantartócsarnok felé eső oldalán kétszintes kiszolgáló épületrésszel.

3) A karbantartó csarnok északi oldalfalához csatlakozó, földszintes kialakítású, kiszolgáló (segédműhelyek, tárolók) épületrész.

A csarnok járműtelep külső közműveinek kiépítése a járműtelepig, illetve járműtelepen belüli közművek kiépítése, védelembe helyezése (vízellátás: 832 m, csapadékcsatorna: 635 m, szennyvízcsatorna: 223 m, gázvezeték: 332 m). Az épület kiépítése részeként a térvilágítás (45 lámpatest és 23 fényvető felszerelése), távközlés (üzemirányító központ telepítése: 1, jelző és riasztó berendezés telepítése: 1, vagyonvédelmi és tűzvédelmi berendezés telepítése: 1, beléptető rendszer telepítése), felsővezeték átalakítása, 1 db mechanikus állomási biztosítóberendezés átalakítása szükséges, valamint az úthálózat (374 m) kiépítése. A vágányhálózat kiépítése szükséges összesen 1 562 vm hosszban, részben használt felépítményi anyagokkal. A járműjavításhoz szükséges eszközök (szerszámok, járműemelő) telepítése is a feladat része.

— Gördíthető csoportemelő berendezés 200kN teherbírással: 12 db

— Futódaru, ultrahangos kerékrepedés vizsgáló berendezés, mozgatható, nem mozgatható szerelőállvány 1-1 db

— Mechanikus aknafedél: 2 db

— Kézi szerszámok, kisgépek

— Műszerek

— Irodabútor: 8 db

— Nagyteherbírású munkaasztal: 16 db

— Kétajtós vaslemez szerszámszekrény: 22 db

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kiviteli tervek, valamint a külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási terv elkészítése, továbbá a tárgyi közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló munkák befejezésénél az átadás/átvételi eljárások a próba üzemek, próbajáratok, átadás/átvételi eljárások lefolytatása és sikeres lezárása. A próbaüzem, illetve próbajáratok időtartama maximum 180 naptári nap.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a tervezési feladat kiviteli terv szintű tervkészítési feladatot jelent.

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2) B) pontja vonatkozásában megnevezett szakember 36 hónap szakmai tapasztalat feletti releváns szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2) C pontja vonatkozásában megnevezett szakember 36 hónap szakmai tapasztalat feletti releváns szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2) D pontja vonatkozásában megnevezett szakember 36 hónap szakmai tapasztalat feletti releváns szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.2.0-15-2017-0031

II.2.14)További információk

Az építés beruházás jellegéből, a távközlési és magasépítményi munkák kapcsolódó jellegéből és a szoros kivitelezési határidőből, valamint a munkafolyamatok összehangolásának fontosságából adódóan részajánlattétel nem megengedett.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

A Kbt. 67. § (1) szerint a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A Kbt. 67. § (3) szerint, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 67. § (4) szerint az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

A Kbt. 65. § (1) c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

A Kbt. 65. § (1) c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítés során tervezési feladatokat ellátó gazdasági szereplők szerepeljenek az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, valamint rendelkezzenek a tervezési szolgáltatás nyújtásához szükséges – a letelepedésük szerinti országban előírt – aktív státuszú kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján.

A MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ép. beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplésének tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Közbeszerzési hatóság vonatkozó útmutatójában megjelölt elektronikus nyilvántartás adatai alapján.

A gazdasági szereplő – a tervezési szolgáltatás nyújtásához szükséges, a letelepedése szerinti országban előírt aktív státuszú – kamarai tagságának tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Közbeszerzési hatóság vonatkozó útmutatójában megjelölt elektronikus nyilvántartás adatai alapján.

A Kbt. 67. § (1) szerint az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk. követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1)

Ajánlattevőnek csatolnia kell – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről; valamint a közbeszerzés tárgyából származó (vasúti infrastruktúra építése és /vagy vasúti infrastruktúra átépítése és/vagy vasúti célú épület építése és/vagy vasúti célú épület átépítése és/vagy vasúti célú épület bővítése és/vagy ezek tervezése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdése is.

A P1) alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén szükséges.

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében a fentiekben részletezett alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 2 500 000 000 HUF-ot; valamint a közbeszerzés tárgyából származó (vasúti infrastruktúra építése és /vagy vasúti infrastruktúra átépítése és/vagy vasúti célú épület építése és/vagy vasúti célú épület átépítése és/vagy vasúti célú épület bővítése és/vagy ezek tervezése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el összesen a nettó 1 250 000 000 HUF értéket.

Ajánlatkérő a „vasúti infrastruktúra” kifejezés alatt a vasúti közlekedés működtetéséhez szükséges ingatlan és ingó eszközök összességét érti.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 2 500 000 000 HUF-ot; valamint a közbeszerzés tárgyából származó (vasúti infrastruktúra építése és /vagy vasúti infrastruktúra átépítése és/vagy vasúti célú épület építése és/vagy vasúti célú épület átépítése és/vagy vasúti célú épület bővítése és/vagy ezek tervezése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el összesen a nettó 1 250 000 000 HUF értéket.

Ajánlatkérő a „vasúti infrastruktúra” kifejezés alatt a vasúti közlekedés működtetéséhez szükséges ingatlan és ingó eszközök összességét érti.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (3) alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia, legalább az alábbi tartalommal:

— az építési beruházás tárgya - olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,

— az építési beruházás mennyisége,

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban) és helye,

— a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— a szerződést kötő másik fél nyilatkozata, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (a sikeres műszaki átadás átvételi eljárás bejezésének) időpontja erre az időszakra esik.

M2)A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat.

Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik.

M3)A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség leírása – melyből megállapítható az alkalmasságnak való megfelelés.

Ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell nyújtania továbbá a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti – tárgyi eszköz nyilvántartó kartonját (bérelt eszközök esetében is), valamint bérelt eszközök vonatkozásában a bérleti szerződést is.

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében a fentiekben részletezett alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bek. is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint igazolt alábbi referenciával vagy referenciákkal:

M.1.1. Legalább 1 db referenciával, amely legalább 1 000 vm felszíni vasúti pályaépítési, valamint legalább 200 m útépítési szakági munkát tartalmazott.

Az M.1.1. alkalmassági minimumkövetelmény esetében a „felszíni vasúti pályaépítés” kifejezés alatt ajánlatkérő a felszínen vezetett vasúti pályaépítést érti, ideértve a felszíni nagyvasúti és a felszíni közúti vasúti pályaépítést is.

M.1.2. Legalább 2 000 m² alapterületű, üzemi funkciót ellátó épület építésére és/vagy az épület tartószerkezetét magában foglaló átépítésére vonatkozó referenciával.

M.1.3. Legalább összesen 80 vm hosszúságú aknás vágány (sín és aknaszerkezet együtt) kiépítése tárgyú referenciával.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben a munka teljesíti az előírt minimumfeltételeknek való megfelelést.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2b) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe!

M2)

Legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

A) Egy fő projektvezető, aki legalább 60 hónap vasútépítés irányítási gyakorlattal rendelkezik és legalább egy olyan projekt irányításában részt vett projektvezetőként, vagy helyettesként, amely legalább 1,0 km vasúti vágány építését és/vagy átépítését tartalmazta.

B) Egy fő projektvezető-helyettes, aki legalább 36 hónap magasépítési irányítási gyakorlattal rendelkezik és legalább egy olyan projekt irányításában részt vett projektvezetőként, vagy helyettesként, amely legalább egy 2000 m² alapterületű, üzemi funkciót ellátó épület építését és/vagy átépítését tartalmazta.

C) Egy fő, aki legalább 36 hónap, üzemi célú magasépítmény épületvillamossági és/vagy épületgépészeti rendszerének építése vagy felújítása terén szerzett irányítási gyakorlattal rendelkezik.

D) Egy fő, aki legalább 36 hónap, vasútüzemi célú magasépítmény tervezése terén szerzett tervezői gyakorlattal rendelkezik és legalább egy olyan projektben vett részt tervezőként, amely legalább egy 2000 m² alapterületű, vasúti üzemi funkciót ellátó épület építése és/vagy átépítése tervezését tartalmazta.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Ajánlatkérő a „vasútüzemi” kifejezés alatt valamennyi közforgalmú, és saját használatú kötöttpályás közlekedés forgalmi, kereskedelmi tevékenységének szervezését, előkészítését, az üzemeltetéshez szükséges vontató és vontatott járművekkel történő lebonyolítását érti.

Ajánlatkérő az „üzemi funkciót ellátó épület” és az „üzemi célú magasépítmény” kifejezések alatt a gyártás, szerelés és/vagy karbantartás céljára szolgáló épületet érti.

Az „irányítási gyakorlat” kifejezés alatt ajánlatkérő az alábbi fogalmat érti: az adott projekt(ek) teljes körű megvalósításának összefogása, az egyes munkafolyamatok irányítói összefogása és koordinálása a projektcél megvalósítása érdekében.

M3)

Legalább a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

A) 1 db univerzális, közúton és vasúti vágányon is közlekedni képes kotrógép;

B) 1 db vágányszabályozó gép.

Fenti alkalmassági követelményeknek (M1 - M3) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)).

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében, a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a kifizetés utófinanszírozással, a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-32/A-B. §-ában, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., valamint a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés szerint is történik, a hatályos jogszabályok szerinti előleg biztosítása mellett. Tartalékkeret: Vállalkozói Díj 2 %-a.

A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték, jótállás, szavatosság, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételeinek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet (VSzF, VSzM) tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/11/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/11/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben az EKR rendelet 15. § (3)-(5) és (7) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás az EKR rendelet alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett – a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató – informatikai rendszerben (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) kerül lefolytatásra, kivéve, ha az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása az EKR rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével nem kötelező.

2. Az ajánlati biztosíték mértéke: 15 000 000 HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.

3. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti vagy azzal egyenértékű jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

A) szakember „MV-KÉ”,

B) szakember „MV-É”,

C) szakember „MV-ÉG”, vagy „MV-ÉV”

D) szakember „É”

4. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely a dokumentációban részletezett tartalmi elemek mellett az árazott költségvetésből áll.

5. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

6. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg III.1.2): P1, III.1.3): M1, M2, M3).

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

8. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési biztosítást (200 millió HUF/év és 100 millió HUF/kár értékben) és tervezési felelősségbiztosítást (40 millió HUF/év és 20 millió HUF/kár értékben) kötni a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

9. A Kbt 66.§ (2) bek-re vonatkozó aláírt nyil. csatolandó.

10. A Kbt 66.§ (6) bekezdését ajánlatkérő előírja (nemleges tart. esetén is csatolandó)

11. A Kbt 134.§ (5) bek szerinti aláírt nyilatkozat csatolandó.

12. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan szempontok, amelyek között az ár is szerepel, a II.2.5) pontban meghat. értékelési szempontok szerint.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont.

Az értékelés módszerei: 1. értékelési szempont (egyösszegű nettó ajánlati ár): fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás.

13. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sárosi Tamás, lajstromszám: 00278.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

16. Amennyiben annak bekövetkezte esetén a támogatásra irányuló igény (támogatási szerződés módosítás) el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása az ajánlattételi határidő lejártát követően jut az ajánlatkérő tudomására, a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/09/2018