Forniture - 404753-2022

25/07/2022    S141

Polonia-Chorzów: Gas naturale

2022/S 141-404753

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Tramwaje Śląskie S.A.
Indirizzo postale: ul. Inwalidzka 5
Città: Chorzów
Codice NUTS: PL22 Śląskie
Codice postale: 41-506
Paese: Polonia
Persona di contatto: Dorota Bochnia
E-mail: d.bochnia@tram-silesia.pl
Tel.: +48 322466061
Fax: +48 322510096
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.tram-silesia.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://tram-silesia.logintrade.net/zapytania_email,90667,1a5bd4fcb10b9461bdf38644596d4292.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://tram-silesia.logintrade.net/zapytania_email,90667,1a5bd4fcb10b9461bdf38644596d4292.html
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w okresie rocznym X/2022-IX/2023.

Numero di riferimento: GT/342/2022
II.1.2)Codice CPV principale
09123000 Gas naturale
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) w okresie jednego roku obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do instalacji obiektów w spółce Tramwaje Śląskie S.A.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Rejon nr 3 w Bytomiu (R-3), 41-935 Bytom, ul. Drzewna 2

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) w okresie jednego roku obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do instalacji n/w obiektu w spółce Tramwaje Śląskie S.A.:

Rejon nr 3 w Bytomiu (R-3), 41-935 Bytom, ul. Drzewna 2, taryfa W-6.1 (BW-6), moc zamówiona: 1042 kWh/h, szacowane roczne zapotrzebowanie gazu: 2 500 000 kWh.

Wymagane są oferty dotyczące zakupu.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Rejon nr 4 w Gliwicach (R-4), 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) w okresie jednego roku obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do instalacji n/w obiektu w spółce Tramwaje Śląskie S.A.:

Rejon nr 4 w Gliwicach (R-4), 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150, taryfa W-6.1 (BW-6), moc zamówiona: 1810 kWh/h, szacowane roczne zapotrzebowanie gazu: 3 900 000 kWh.

Wymagane są oferty dotyczące zakupu.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Zakład Usługowo Remontowy w Chorzowie (ZUR), 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) w okresie jednego roku obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do instalacji n/w obiektu w spółce Tramwaje Śląskie S.A.:

Zakład Usługowo Remontowy w Chorzowie (ZUR), 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, taryfa W-8.1 (BW-6), moc zamówiona: 2414 kWh/h, szacowane roczne zapotrzebowanie gazu: 3 200 000 kWh

.

Wymagane są oferty dotyczące zakupu.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 112 ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz posiada aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – Polska Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczenia gazu ziemnego do Zamawiającego, ważną w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku na dzień składania ofert, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja A jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej w skrócie JEDZ).

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami gazowymi.

I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp,z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie przesłanek określonych w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7-8 oraz pkt 10 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

II. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

III. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego zakresie:

a. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp

b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 SWZ;

3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4. oświadczenia Wykonawcy....... cd w Sekcji III.1.3

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

I. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu Sekcja III.1.3 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą, na podstawie art. 118 ust. 3,zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

II. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) -tymczasowy środek dowodowy.

1. Zgodnie z art. 139 ust. 2 oraz zapisami Rozdziału II pkt 3 SWZ, do złożenia JEDZ zobowiązany będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

III. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3.

2. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ) składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnioną osobę/osoby.

3. W przypadku, gdy dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje ten dokument.

4. W przypadku, gdy dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, lub pełnomocnictwo zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, odpowiednio przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 4 i 6, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust. 4 oraz zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą.

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.

9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia, sporządzane w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

I.1. Zamawiający określa,z uwzględnieniem art.112 ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej–wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy paliwa gazowego o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1, na dzień składania ofert, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, musi zawrzeć w części IV sekcja C pkt. JEDZ odpowiednie oświadczenie w postaci wykazu dostaw, wykonanych lub wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane.

Wykonawca winien spełniać powyższy warunek bez względu na liczbę części na które składa ofertę.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz ma dotyczyć dostaw, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

II.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy ,którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

1) dowodów określających czy dostawy wskazane w części IV sekcja C JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Zgodnie z art.127 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od żądania złożenia wykazu dostaw, gdyż podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia JEDZ.

III.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą, na podstawie art. 118 ust. 3, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

4 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lpodmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

cd. sekcji III.1.1)

4. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a. art.108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b. art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c. art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d. art.108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e. art.109 ust. 1 pkt 7-8 i 10 ustawy Pzp.

5. Oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 7 do SWZ

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zapisy pkt 6 dotyczące terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na całe zamówienie w wysokości 74.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) bądź na wybraną część zamówienia w wysokości:

- 24.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) dla części 1;

- 27.500,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) dla części 2;

- 22.500,00 złotych (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) dla części 3;

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wobec żadnego z Wykonawców nie mogą zachodzić podstawy wykluczenia,o których mowa w art.108 ust.1 pkt 1-6 i w art.109 ust.1 pkt.4,7-8 oraz pkt 10,z zastrzeżeniem art.393 ust.4 ustawy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o .....cd. w sekcji III. 2.2

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

cd sekcji III 1.8.

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Warunek udziału w postępowaniu wskazany w sekcji III.1.1 niniejszego ogłoszenia musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie natomiast w zakresie pozostałych warunków udziału w postępowaniu wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/08/2022
Ora locale: 12:15
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 23/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/08/2022
Ora locale: 12:30
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

I. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, dokumentów, informacji oraz zawiadomień odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej dostępnej na stronie internetowej: www.tram-silesia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.

Zamawiający informuje, że powiadomienia wysyłane za pośrednictwem platformy są automatycznie przekazywane na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w trakcie logowania na Platformę. Zamawiający nie ma możliwości zmiany wskazanego na platformie adresu e-mail.

II. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ) składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnioną osobę/osoby.

III. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty.

IV. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć za pośrednictwem Platformy niżej wyszczególnione oświadczenia i dokumenty tj.:

1) Formularz cenowy

2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale VI pkt IV.3 SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

4) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:

a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca składa odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

c) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca składa pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

d) Postanowienia ppkt c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

e) Postanowienia ppkt a)- c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz z uwzględnieniem zapisów Rozdziału X pkt 7 SWZ.

6) Wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje/dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

V. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 139 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Odwołanie wnosi się w terminie

1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej - jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub treści dokumentów zamówienia,

3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - dotyczy czynności innych niż określone w punkcie 1 i 2.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/07/2022