Forniture - 404755-2022

25/07/2022    S141

Polonia-Poznań: Elettricità

2022/S 141-404755

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Bukowska 285
Città: Poznań
Codice NUTS: PL415 Miasto Poznań
Codice postale: 60-189
Paese: Polonia
E-mail: amikrut@airport-poznan.com.pl
Tel.: +48 618492247
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.airport-poznan.com.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Attività aeroportuali

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zakup energii elektrycznej na 2023 – 2024 r. do Portu Lotniczego Poznań – Ławica

Numero di riferimento: AM-PLP/PZP-1/2022
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na 2023 – 2024 r. do Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL415 Miasto Poznań
Luogo principale di esecuzione:

Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o., ul. Bukowska 285.60-189 Poznań

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na 2023 – 2024 r. do Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o. Opis przedmiotu zamówienia i jego zakres zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych ,nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8) Pzp, przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2) Pzp, rozliczeń w walutach obcych, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, ani innych wymagań, o których mowa w art. 96 Pzp, nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych i średnich przedsiębiorstw.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a – g i pkt 3 – 6 ustawy Pzp, oraz

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.

w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

z zastrzeżeniem treści art. 109 ust. 3 i art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,

oraz

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństw narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku, zmienionego Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca musi wykazać posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa URE.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, tj. Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000 (słownie: pięć milionów) złotych (lub równowartość tej kwoty).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, dla co najmniej 5 odbiorców, dostawę energii elektrycznej w ilości co najmniej 5 GWh w skali roku dla każdego z tych odbiorców.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 152.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące i 00/100) złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w Rozdziale X SWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia (oferty).

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, która powinna zawierać postanowienia zawarte w Załączniku nr 5 do SWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą propozycję umowy w sprawie zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będzie ona zawierała wszystkie postanowienia zawarte w Załączniku nr 5 do SWZ (lub do nich analogiczne) lub wskazywała, że postanowienia zawarte w Załączniku nr 5 do SWZ mają pierwszeństwo przed zapisami umowy zaproponowanymi przez Wykonawcę.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/08/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 23/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/08/2022
Ora locale: 12:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą” (art. 139 Pzp). Wykonawcy nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ) JEDZ składa wyłącznie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona składa na wezwanie1)JEDZ wypełnione w szczególności w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, tj w zakresie podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu 2)Informację z KRK w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem 3)Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ 4)Odpis lub informację z KRS lub z CEIDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem 5)Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa URE.

6)Wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 3 do SWZ

7) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia

8)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów jw składa – informację z odpowiedniego rejestru albo inny równoważny dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem – dokumenty potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd nie zawarł układu z wierzycielami jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli nie wydaje się dokumentów jw - oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć złożone pod przysięgą lub złożone przed organem sądowym lub administracyjnym notariuszem organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

W terminie składania ofert Wykonawca składa 1Formularz ofertowy (Zał 4 do SWZ) 2aktualny odpis z rejestru lub ewidencji 3pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy i złożenia oferty jeżeli nie wynika z innych dokumentów 4dowód wniesienia wadium 5ewentualne zobowiązanie, o którym mowa w 118 ust. 3 Pzp 6 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia–pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu oraz oświadczenie z art.117ust 4 pzp.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/07/2022