Lavori - 404762-2018

18/09/2018    S179    Lavori - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Bulgaria-Sofia: Lavori di costruzione di autostrade

2018/S 179-404762

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2018/S 166-377887)

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Agentsiya „Patna infrastruktura“
Numero di identificazione nazionale: 000695089
Indirizzo postale: bul. „Makedoniya“ No. 3
Città: Sofiya
Codice NUTS: BG411
Codice postale: 1606
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Biserka Borisova/inzh. Bilyana Vlaeva/inzh. Ralitsa Popova
E-mail: b.s.borisova@api.bg
Tel.: +359 29173396
Fax: +359 29173398

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.api.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1093

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект „Автомагистрала „Струма“, лот 3.2.2, участък „Крупник—Кресна“ — ляво платно от ... виж поле II.1.4)

II.1.2)Codice CPV principale
45233110
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Предмет на обществена поръчка (ОП) е определяне на изп-л на проектиране (изготвяне на технически проект) и стр-во на обект „Автомагистрала „Струма“, лот 3.2.2, участък „Крупник—Кресна“ — ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна — част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 (Е79) до км 401+691,90?397+000 от лот 3.3 на АМ „Струма“, вкл. и пътни връзки“. В този смисъл цел на ОП е АПИ да възложи изграждането на трасето на АМ „Струма“, лот 3.2.2 и пътни връзки в участъка. Съгл. идейния проект приблизителната площ на големите мостови съор-я е 49 000 м2, габаритът им е 11 м и 14 м, а общата приблизителна дължина 3 600 м. Отворите на съор-ята варират от 17 м до 302 м. Предвидено е изграждането на 4 тунела, като приблизителната им дължина варира от 171 м до 1 303 м. Съгл. Нормите за проектиране на пътища от 2000 г. за АМ, I и II клас пътища оразмерителният осов товар е 11,5 т/ос.

Поръчката ще бъде изпълнена в съот-е с договорните усл. на FIDIC Жълта книга 1999 г.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2018
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 166-377887

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: III.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Условия за изпълнение на поръчката
anziché:

Отстр. се от участие уч-к, за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1; чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 от ЗОП; обст. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; по чл. 69 от ЗПКОНПИ; за който не може да бъде изв. идент-я и проверката ѝ ч/з регл. способи в ЗМИП; за който с/д покана от възл. и в опр. в нея срок откаже да удължи срока на валидн. на оферт. си или ако представи оферта с по-кратък срок на валидн.; чието ценово предл. надвиш. прогн. ст-ст на общ. поръчка и/или на част/и от нея и/или по какъвто и да е начин е вкл. някъде в оферт. си извън плика „Предл. ценови парам.“ за поръчката елем., свърз. с предл. цена (или части от нея); в сл., предвидени в методиката за оценка на офертите, и др. съгл. док-ята. Към наст. мом. не е осиг. финанс., с огл. на което се прил. чл. 114 от ЗОП. Изп-лят предост. ГОИД в размер на 5 % от цената за изпълн. на дог-ра в лв. без ДДС и ГОАПС в размер на 10 % от цената за изпълн. на дог-ра в лв. с ДДС без доп. разходи. Гар-ите са в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

leggi:

Отстр. се от участие уч-к, за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1; чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 от ЗОП; обст. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; по чл. 69 от ЗПКОНПИ; за който не може да бъде изв. идент-я и проверката ѝ ч/з регл. способи в ЗМИП; за който с/д покана от възл. и в опр. в нея срок откаже да удължи срока на валидн. на оферт. си или ако представи оферта с по-кратък срок на валидн.; който по какъвто и да е начин е вкл. някъде в оферт. си извън плика „Предл. ценови парам.“ за поръчката елем., свърз. с предл. цена (или части от нея); в сл., предвидени в методиката за оценка на офертите, и др. съгл. док-ята. Към наст. мом. не е осиг. финанс., с огл. на което се прил. чл. 114 от ЗОП. Изп-лят предост. ГОИД в размер на 5 % от цената за изпълн. на дог-ра в лв. без ДДС и ГОАПС в размер на 10 % от цената за изпълн. на дог-ра в лв. с ДДС без доп. разходи. Гар-ите са в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
anziché:
Data: 15/11/2018
Ora locale: 17:30
leggi:
Data: 29/11/2018
Ora locale: 17:30
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Условия за отваряне на офертите
anziché:
Data: 16/11/2018
Ora locale: 14:00
leggi:
Data: 30/11/2018
Ora locale: 14:00
VII.2)Altre informazioni complementari: