Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 404789-2021

09/08/2021    S152

Polska-Świebodzin: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2021/S 152-404789

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Klub Przyrodników
Krajowy numer identyfikacyjny: Polska
Adres pocztowy: 1 maja 22
Miejscowość: Świebodzin
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 66-200
Państwo: Polska
E-mail: m.makowska.kp@gmail.com
Tel.: +48 508422776
Faks: +48 683828236
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kp.org.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.kp.org.pl/pl/inna-dzialalnosc/ogloszenia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: organizacja pozarządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PRZEKSZTAŁCENIE WYROBISKA POTORFOWEGO W KRAKULICACH (GM. WICKO, POW. LĘBORSKI) W CELU UMOŻLIWIENIA ROZWOJU ROŚLINNOŚCI BAGIENNEJ I ZARASTANIA LUSTRA WODY

Numer referencyjny: Krakulice zbiornik Z-11
II.1.2)Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest ukształtowanie na zbiorniku potorfowym Z-11 w Krakulicach (gm. Wicko, powiat lęborski, woj. pomorskie) półwyspów i wysp z materiału dennego co spowoduje ograniczenie falowania i tym samym szybsze zarośnięcie zbiornika roślinnością bagienną oraz powierzchni wody roślinnością pływającą.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45244000 Wodne roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zbiornik Z-11 w Krakulicach, otulina Słowińskiego Parku Narodowego, działki ewidencyjne nr 147/11, 147/12, 147/14, 147/15, 147/16, 147/17 pozostających w zarządzie Parku i Starostwa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:

a. zakup niezbędnych materiałów budulcowych oraz konstrukcyjnych tj. maty z włókna kokosowego o grubości 10mm, paliki drewniane o średnicy 15-18 cm, długości 2,2m.

b. prace przygotowawcze i ziemne - polegające na odpowiednim przygotowaniu terenu placu budowy oraz jego uporządkowanie (w tym rekultywacja miejsca wodowania sprzętu).

c. zapewnienie odpowiednich maszyn i narzędzi oraz wykonanie właściwych prac ziemnych.

d. Wykonanie głównego przedmiotu zamówienia.

e. Prace ziemne związane z uporządkowaniem i rekultywacją miejsca wodowania sprzętu pływającego.

f. Wykonanie wyczerpującej dokumentacji fotograficznej zbiornika i miejsca wodowania sprzętu PRZED, W TRAKCIE i PO wykonaniu robót.

Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 17/08/2021
Koniec: 20/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE w ramach projektu pt.: „LIFE PeatRestore. Ograniczenie emisji CO2 poprzez renaturyzację torfowisk na Nizinie Wschodnio- i Środkowoeuropejskiej”, o numerze LIFE15 CCM/DE/138.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki, dotyczące:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie co najmniej 1 pracy związanej z wykonaniem wodnych robót budowanych lub konstrukcji hydrotechnicznych np. groble, wały przeciwpowodziowe lub umocnienia brzegów zbiorników/cieków wodnych itp.

Weryfikacja spełnienia tego kryterium nastąpi na podstawie wykazu takich prac, (wg załącznika nr 3 do SIWZ) wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać, iż posiada na własność lub w dyspozycji pływającą koparkę chwytakową oraz młoty pneumatyczne - weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 SIWZ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

jw.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia spoczywające na wykonawcy oraz na zamawiającym zawiera wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Wykonawca składa oświadczenie, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 134-356565
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 12:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Biuro Zarządu Klubu Przyrodników, ul. 1 maja 22, 66-200 Świebodzin, Polska.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu umowy, jeśli konieczność taka wyniknie z przyczyn przyrodniczych (np. ujawnienie w toku prac potencjalnie negatywnego wpływu na elementy przyrody) lub formalnych. Zmiany mogą w szczególności polegać zmianie szczegółów wykonania, lub ograniczeniu zakresu prac, lub zwiększeniu zakresu do 30%. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu, wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie, przy użyciu stawek podanych w ofercie.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Klub Przyrodników
Miejscowość: Świebodzin
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w związku z czym z obowiązującego prawa nie wynikają środki ochrony prawnej inne niż skarga do sądu na zasadach ogólnych. Jednak, ustaleniem Zamawiającego, oferentom będzie przysługiwało wniesienie wniosku do Zamawiającego o ponowne rozpatrzenie zagadnienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2021