Services - 404902-2019

28/08/2019    S165    Services - Contract notice - Open procedure 

Denmark-Herlev: Household-refuse collection services

2019/S 165-404902

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Herlev Kommune
National registration number: 63640719
Postal address: Herlev Bygade 90
Town: Herlev
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2730
Country: Denmark
Contact person: Cecilie Juhl Stentoft
E-mail: cecilie.stentoft@herlev.dk
Telephone: +45 44526442

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/112407349.aspx

Address of the buyer profile: http://www.herlev.dk/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/112407349.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/112407349.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune

II.1.2)Main CPV code
90511200 Household-refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Herlev Kommune - herefter benævnt ordregiver - udbyder hermed indsamling af affald i offentligt EU-udbud. Opgaven udbydes i henhold til Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015).

Opgaven udbydes i en entreprise, som omfatter indsamling af madaffald og restaffald samt ombytning af miljøbokse fra private husstande.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
NUTS code: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Description of the procurement:

Herlev Kommune - herefter benævnt ordregiver - udbyder hermed indsamling af affald i offentligt EU-udbud. Opgaven udbydes i henhold til Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015).

Opgaven udbydes i en entreprise, som omfatter indsamling af madaffald og restaffald samt ombytning af miljøbokse fra private husstande.

Der er vedlagt en tilbudsliste for entreprisen.

Ordregiver har valgt ikke at opdele opgaven yderligere, jf. Udbudslovens § 49, da det vurderes, at den udbudte entreprise sikrer en naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, herunder at ydelserne mest hensigtsmæssigt kan udføres som én sammenhængende opgave af den samme leverandør.

Entreprisen indeholder følgende optioner:

— Option vedr. tømning af nedgravede containere med madaffald og restaffald,

— Option vedr. anvendelse af gasbiler.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 30 %
Price - Weighting: 70 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2020
End: 30/09/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Herlev Kommune har option på forlængelse i op til 1 år ad gangen i højst 2 år. Forlængelse aftales senest et halvt år før kontraktudløb.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Option på anvendelse af gasbiler;

2) Option på anvendelse af elbiler.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal oplyse nøgletal for de sidste 3 årsregnskaber samt seneste revisorpåtegning. Tilbudsgiver skal oplyse følgende finansielle nøgletal:

1) Resultat før skat (ekskl. moms) i de 3 seneste godkendte regnskabsår;

2) Soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år eller en soliditetsgrad på minimum 10%.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Reference/-r vedr. indsamling af affald;

2) Om tilbudsgivers kvalitetsstyringssystem er certificeret eller ikke certificeret;

3) Om tilbudsgivers miljøledelsessystem er certificeret eller ikke certificeret.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år indenfor en sammenhængende periode på mindst 12 kalendermåneder har udført mindst én opgave omfattende indsamling af affald i fast rute fra private husstande;

2) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har et kvalitetssikringssystem;

3) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har et miljøledelsessystem.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/10/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/10/2019
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/08/2019