Tjänster - 404921-2019

28/08/2019    S165

Sverige-Jönköping: Diverse brandskyddsutrustning

2019/S 165-404921

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Statens Jordbruksverk
Nationellt registreringsnummer: 202100-4151
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 551 82
Land: Sverige
Kontaktperson: Kjell Axelsson
E-post: kjell.axelsson@jordbruksverket.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sjv.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjnnbirri&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjnnbirri&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Brand- och bevakningsutrustning till Distrktsveterinärerna

Referensnummer: 7.1.11-07286/2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44480000 Diverse brandskyddsutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Brand- och bevakningsutrustning till Distrktsveterinärerna

Omfattning

Distriktsveterinärerna har för avsikt att köpa in brand och larmutrustning till våra mottagningar.

Uppdraget innefattar montering och skyltning av utrustning.

Vi uppskattar att ca 30 tal mottagningar kommer att beställa utrustning under avtalsperioden.

Distriktsveterinärerna garanterar inga kvantiteter utan ovanstående uppgifter är endast en uppskattning.

Samtlig utrustning ska uppfylla europeiska standarder.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35113000 Säkerhetsutrustning
35121700 Larmsystem
38431200 Rökdetektorer
39525400 Brandfiltar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Brand- och bevakningsutrustning till Distrktsveterinärerna

Omfattning

Distriktsveterinärerna har för avsikt att köpa in brand och larmutrustning till våra mottagningar.

Uppdraget innefattar montering och skyltning av utrustning.

Vi uppskattar att ca 30 tal mottagningar kommer att beställa utrustning under avtalsperioden.

Distriktsveterinärerna garanterar inga kvantiteter utan ovanstående uppgifter är endast en uppskattning.

Samtlig utrustning ska uppfylla europeiska standarder.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/10/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 28/02/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/10/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/08/2019