Services - 404938-2017

13/10/2017    S197    Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Łódź: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 197-404938

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postal address: ul. Piotrkowska 175
Town: Łódź
NUTS code: PL711
Postal code: 90-447
Country: Poland
Contact person: Anna Szeffer – w zakresie procedury przetargowej
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telephone: +48 426385837
Fax: +48 422726277

Internet address(es):

Main address: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Centrum Usług Wspólnych (Kancelaria ZIM)
Postal address: ul. Piotrkowska 175
Town: Łódź
Postal code: 90-447
Country: Poland
Contact person: Anna Szeffer - w zakresie procedury przetargowej
Telephone: +48 426385837
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Fax: +48 422726277
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi (...) wraz z przebudową wodociągu w (...) oraz budową wodociągu w (...).

Reference number: ZIM-DZ.3322.44.2017
II.1.2)Main CPV code
71000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granicy miasta wraz z przebudową wodociągu w ul. Rokicińskiej i Wieńcowej oraz budową wodociągu w ul. Gajcego, Zadanie 1 – (Inżynier Kontraktu). Szczegółowy zakres inwestycji nad którą Inżynier Kontraktu będzie sprawowany nadzór, opisany został w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Tomie II – Formularz Aktu Umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000
71300000
71320000
71220000
71326000
71334000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Usługa dotyczy inwestycji – Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granicy miasta oraz ulic: Wieńcowej i Gajcego.

II.2.4)Description of the procurement:

Pełna nazwa postępowania to:Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granicy miasta wraz z przebudową wodociągu w ul. Rokicińskiej i Wieńcowej oraz budową wodociągu w ul. Gajcego” , Zadanie 1 (Inżynier Kontraktu)

Szczegółowy zakres inwestycji nad którą Inżynier Kontraktu będzie sprawowany nadzór, opisany został w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy.

Zamawiający informuje, iż otrzymał dofinansowanie przedmiotowej inwestycji

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – UDA-RPLD.03.02.01-10-0001/17-00

Zamawiający zastrzega, iż wszystkie działania Wykonawcy muszą być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dostępnymi na stronie http://www.rpo.lodzkie.pl/.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych –

ZIM-DZ.3322.41.2017. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granicy miasta wraz z przebudową wodociągu w ul. Rokicińskiej i Wieńcowej oraz budowa wodociągu w ul. Gajcego.”

Pełna dokumentacja dotycząca powyższego postępowania dostępna jest na stronie Zamawiającego pod linkiem:

http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/7539,Rozbudowa-ul-Rokicinskiej-w-Lodzi-na-odc-od-ul-Malowniczej-do-granicy-miasta-wra.html.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres stawienia się przedstawiciela inżyniera kontraktu na placu budowy na żądanie Zamawiającego. / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy w zakresie: a) doradczych usług inżynieryjnych i budowlanych, b) usług zarządzania projektem budowlanym, c) usług nadzoru budowlanego, d) nadzoru nad robotami budowlanymi, e) studiów wykonalności, usług doradczych, analiz,

— na warunkach określonych w umowie podstawowej.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: UDA-RPLD.03.02.01-10-0001/17-00.
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający otrzymał dofinansowanie niniejszej inwestycji ze środków UE – UDA-RPLD.03.02.01-10-0001/17-00 na warunkach pn. „Prawa i Obowiązki Beneficjenta Projektu Nr UDA-RPLD.03.02.01-10-0001/17-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego nalata 2014-2020”

2. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ – wysokość – 30 000 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono – na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych):

2.1. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie. Formularz wraz z wykazem usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.

2.2. dowodów, o których mowa powyżej.

Dowodami są:

a) referencje,

b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

c) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

2..3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Formularz wraz z wykazem osób zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt7.3 SIWZ.

2.4. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy opisanej w pkt. 6.3.3.2 SIWZ. Formularz wraz z oświadczeniem zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:

1.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył usługi polegające na: pełnieniu nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniu Kontraktami dotyczącymi dwóch zamówień na przebudowę dróg publicznych wraz z infrastrukturą techniczną o wartości robót nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto każde.

1.2. Wykonawca, który dysponuje, co najmniej:a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu, posiadającą wykształcenie wyższe oraz 5 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego dróg na stanowiskach Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu lub Inżyniera Rezydenta, oraz b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora ds. rozliczeń, posiadającą wykształcenie wyższe oraz 5 letnie doświadczenie w rozliczaniu kontraktów w branży drogowej, oraz c) dwiema osobami, które będą pełnić funkcję Inspektor nadzoru robót drogowych, posiadające wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz 3 letnie doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie budownictwa drogowego lub w nadzorach inwestorskich w zakresie budownictwa drogowego, oraz d) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadającą wykształcenie wyższe, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru bez ograniczeń oraz 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich w specjalności elektrycznej, oraz e) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektor nadzoru robót teletechnicznych, posiadającą wykształcenie wyższe, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej (minimalnie w telekomunikacji przewodowej) oraz 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich w specjalności telekomunikacyjnej, oraz

f) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru robót wod. – kan., posiadającą wykształcenie wyższe, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim w specjalności instalacyjnej wod. – kan., oraz g) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora ds. Geodezji, posiadającą wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno- wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, oraz h) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora ds. materiałowych – technologa, posiadającą wykształcenie wyższe budowlane oraz 3 letnie doświadczenie doświadczenia w zatwierdzaniu dostawców, producentów i stosowanych materiałów oraz w nadzorze nad jakością wbudowywanych materiałów jak również jakością i ilością badań prowadzonych przez laboratorium Wykonawcy na kontraktach/kontrakcie drogowym., oraz i) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora ds. Zieleni, posiadającą wykształcenie wyższe oraz 3 letnie doświadczenie w pracy inspektora nadzoru ds. Zieleni.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegóły w Tomie I SIWZ.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z aktem Umowy – Tom II SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/11/2017
Local time: 12:00
Place:

W Zarządzie Inwestycji Miejskich, w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą: brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5 Ustawy (fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym poniżej warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.2) i III.1.3) kryteria udzielenia zamówienia, kryteria kwalifikacji, oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – TOM I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

3. Oświadczenie, w którym wykonawcy wykażą brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału–Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(JEDZ). Zamawiający (na swojej stronie internetowej, w zakładce dotyczącej niniejszego przetargu)przekazuje plik JEDZ w formacie .xml, który po zaimportowaniu winien być uzupełniony przez Wykonawcę,wydrukowany,podpisany

i załączony do oferty. Zasady importowania pliku JEDZ w formacie .xml oraz zasady jego uzupełniania oraz formy w jakiej dokument ten należy złożyć wraz z ofertą, zostały opisane w pkt. 7.1.1. pkt 11.10, oraz w pkt.12.3.– TOM I – SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń,o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z2016 poz.1126)

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Termin związania ofertą – 60 dni.

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie:

a. Termin rozpoczęcia – z dniem zawarcia Umowy.

b. Termin zakończenia – z dniem zaakceptowania przez Zamawiającego raportu z realizacji Inwestycji – nie później niż do dnia 30.11.2019 r.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu Zamawiający wskazuje, że informacje na temat terminówi zasad składania odwołań znajdują się w punkcie 23 – Tom I SIWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/10/2017