Tjänster - 404996-2015

17/11/2015    S222    - - Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Norrköping: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

2015/S 222-404996

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Norrköpings kommun Tekniska kontoret
Trädgårdsgatan 21
Att: Britta Westermark
SE-601 81 Norrköping
Sverige
E-post: britta.westermark@norrkoping.se

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Förstudie kollektivtrafik till Vrinnevi och spårväg Ljura.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 27: Övriga tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Norrköping.

NUTS-kod SE123

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Uppdraget omfattar 2 förstudier samt projektledning för dessa.
1. Förbättrad kollektivtrafik till Vrinnevi,
2. spårväg mellan Ljura centrum och Söder tull.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

71240000, 71000000, 71311000, 71410000, 71530000

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
26099
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2015/S 123-225503 av den 30.6.2015

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Benämning: Förstudie kollektivtrafik till Vrinnevi och spårväg Ljura
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
V.2)Information om anbuden
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Ramböll Sverige AB
Sverige

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
12.11.2015