Services - 405085-2017

13/10/2017    S197    Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Katowice: Engineering design services

2017/S 197-405085

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
Postal address: ul. Myśliwska 5
Town: Katowice
NUTS code: PL22
Postal code: 40-017
Country: Poland
Contact person: Maciej Modrzejewski – Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: mmodrzejewski@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 322086220
Fax: +48 322598710

Internet address(es):

Main address: http://www.gddkia.gov.pl/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.gddkia.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 42 na odcinku Kleśniska – Parzymiechy – Grabarze”.

Reference number: O.KA.D-3.2413.66.2017
II.1.2)Main CPV code
71320000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, dla realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 42 na odcinku Kleśniska – Parzymiechy – Grabarze”, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, umowie i tabeli wyceny etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania (Etap I, II, III, IV);

b) opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej (Etap V);

c) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem Robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji (Etap VI).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Polska, województwo śląskie.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania potrzebnych decyzji administracyjnych i do realizacji zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 42 na odcinku Kleśniska – Parzymiechy – Grabarze, a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową.

W skład zamawianej dokumentacji wchodzić będą m.in. następujące opracowania:

— propozycja rozwiązań technicznych,

— materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,

— projekt budowlany wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę,

— projekt wykonawczy,

— dokumentacja przetargowa.

Wykonawca dokumentacji uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędne do realizacji przedsięwzięcia decyzje administracyjne, w tym o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID). Jeżeli decyzja ZRID nie będzie wymagana to Wykonawca uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę.Przedmiot zamówienia obejmuje również:

— pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji, zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania, w oparciu o tą dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach procedury przetargowej na roboty budowlane,

— nadzór autorski podczas trwania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady (dla potrzeb wyceny przyjęto 20 pobytów).

2. Termin realizacji Usługi wynosi: 78 miesięcy, na co składa się:

a) 10 miesięcy – w zakresie wskazanym w Sekcji II. 1.4. lit. a);

b) 4 miesiące – w zakresie wskazanym w Sekcji II. 1.4. lit. b);

c) 64 miesiące – w zakresie wskazanym w Sekcji II. 1.4. lit. c).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt społeczny (tj. zatrudnienie osoby bezrobotnej i/lub osoby niepełnosprawnej przy realizacji przedmiotu zamówienia) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin udzielania odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na wykonawcę robót / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 276 422.76 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 78
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

3.Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają b)określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:

1) Zdolność techniczna lub zawodowa:

a) Wykonawcy:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

b) osób:

Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1. Osoba proponowana na funkcję: Projektant branży drogowej

a) wymagana liczba osób: 1;

b) wymagane doświadczenie:

Zamawiający wymaga aby osoba proponowana na w/w funkcję posiadała doświadczenie – na stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego dokumentację branży drogowej – przy opracowaniu lub sprawdzaniu co najmniej 1 projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy:

— chodnika o długości minimum 1 000 mb

lub

— ciągu pieszo-rowerowego o długości minimum 1 000 mb

lub

— drogi lub ulicy o długości minimum 1 000 mb

2. Osoba proponowana na funkcję: Sprawdzający dokumentację branży drogowej

a) wymagana liczba osób: 1;

b) wymagane doświadczenie:

Zamawiający wymaga aby osoba proponowana na w/w funkcję posiadała doświadczenie – na stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego dokumentację branży drogowej – przy opracowaniu lub sprawdzaniu co najmniej 2 projektów budowlanych dla budowy lub przebudowy:

— chodnika o długości minimum 1 000 mb

lub

— ciągu pieszo-rowerowego o długości minimum 1 000 mb

lub

— drogi lub ulicy o długości minimum 1 000 mb.

Za projekt budowlany Zamawiający uzna projekt w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm).

Za chodnik Zamawiający uzna część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.).

Za ścieżkę rowerową, ciąg pieszo-rowerowy (drogę rowerową) Zamawiający uzna drogę przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z której może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.).

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.).

Jako opracowanie należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru projektu budowlanego lub innego równoważnego dokumentu.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazują łącznie.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) i ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

2. Warunki realizacji umowy zawarte są w SIWZ Tomie II – III dostępnym wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ Tom II.

4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zostały określone w SIWZ Tom II i Tom III

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/11/2017
Local time: 09:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5, 40-017 Katowice w pokoju nr 104, (I piętro).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 000 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).

2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (2 miesiące). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1-4 i 8 ustawy Pzp.

4 Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

h) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP zastosowanie mają zasady określone w SIWZ.

7. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje w powyższym zakresie zawarto w Tomie I SIWZ (IDW) dostępnym na stronie internetowej.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniuoraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/10/2017