Services - 405151-2017

13/10/2017    S197    Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Łódź: Engineering design services

2017/S 197-405151

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Łódź UMŁ
Postal address: ul. Piotrkowska 104
Town: Łódź
NUTS code: PL711
Postal code: 90-926
Country: Poland
Contact person: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź; Grażyna Gumińska, Magdalena Michalska
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telephone: +48 426384888
Fax: +48 426384877

Internet address(es):

Main address: http://www.uml.lodz.pl/

Address of the buyer profile: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabudowy i zagospodarowania terenów przy ulicy Spornej pomiędzy ulicami Pankiewicza a Źródłową w Łodzi na potrzeby WTBS.

Reference number: DOA-ZP-VIII.271.76.2017
II.1.2)Main CPV code
71320000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie kompleksowych projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z przedmiarem robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót umożliwiającą realizację inwestycji, zawierającą niezbędne do wykonania zadania dokumentacje branżowe, kosztorysy, uzgodnienia, decyzje oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenie na budowę, inwentaryzacje zieleni, inwentaryzacje z orzeczeniem technicznym oraz projekty rozbiórek, w tym projektu rozbiórek obejmujących obiekty zabytkowe /zwaną dalej na potrzeby niniejszego postępowania „dokumentacją projektową” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją projektową, na wniosek Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie zał. nr 8 SIWZ na: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabudowy i zagospodarowania terenów przy ulicy Spornej pomiędzy ulicami Pankiewicza a Źródłową w Łodzi na potrzeby WTBS".

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Ul. Sporna pomiędzy ul. Pankiewicza a Źródłową w Łodzi Ob. B-57.

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach zamówienia dla Zadania 1 Wyk. zobowiązany będzie opracować kompleksowy projekt budowlany wraz z uzyskaniem praw. pozwolenia na budowę dla całego projektu, w podziale na 3 ETAPY oraz uzyskać wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania praw. pozwolenia na budowę. ETAP 1 obejmuje południową część osiedla, ETAP 2 obejmuje północną część osiedla, ETAP 3 obejmuje zakres drogowy. Granice zakresów poszczególnych części określono w koncepcji stanowiącej załącznik do OPZ. .W etapach należy uwzględnić wykonanie dokumentacji, poprzez oznaczenie każdego tomu dokumentacji ETAP I, ETAP II, ETAP III. W ramach każdego z etapów należy wykonać odrębną dokumentację z zakresu drogowego. ETAP I obejmie następujące nieruchomości w obrębie B-57: 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112/1, 112/2, 115/8, 115/19, 115/21, fr. dz. 60/47, fr. dz. 115/24.ETAP II obejmie następujące nieruchomości w obrębie B-57: 87/2, 88, 90, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 121/1, 122/1, fr. dz. 60/47.ETAP III – branża drogowa obejmująca przebudowę ulicy Spornej. Podany powyżej zakres ma charakter orientacyjny i może zostać rozszerzony w wyniku prowadzonych prac projektowych. Zad. 2: Wykonanie dokumentacji wykonawczej dla projektów budowlanych w ramach prawa opcji zgodnie z warunkami umowy Załącznik Nr 8 do SIWZ. Zadanie 3: Pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją projektową zostanie zlecone przez Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy. Załącznik Nr 8 do SIWZ. Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji wykonawczej dla projektów budowlanych w ramach prawa opcji zgodnie z warunkami umowy (Zał. Nr 8 do SIWZ.) Zad. 3: Pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją projektową zostanie zlecone przez Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy (Zał. Nr 8 do SIWZ.) Zam. przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podob. usług na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp dla Zadania I i dla Zadania II o wartości do 20 % zamówienia podstawowego umowy: Szczeg. opis przedmiotu zamówienia znajduje się w OPZ ( Zał. Nr 1 do SIWZ) .Załącz. do opisu przedmiotu zamówienia jest Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospoda. terenów przy ul. Spornej pomiędzy ulicami Pankiewicza a Źródłową w Łodzi na potrzeby WTBS. Zamaw nie przewiduje składania ofert częściowych Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Wyk. może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zob. tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zam. ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wyk. speł. warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (stosowne oświadczenie składa wykonawca w Zał. nr 4 do SIWZ). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wyk. mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zam. nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej,skład. ofert wariantowych i częściowych,rozliczania w walutach obcych,aukcji elektroniczne,zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,wprowadzenia zastrzeżenia obowiąz. osob.wykon przez Wykon,kluczowych części zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie architekta i/lub konstruktora / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji wykonawczej dla projektów budowlanych w ramach prawa opcji zgodnie z warunkami umowy Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega, możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego i pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel, tj. w zakresie:, wykonania dokumentacji wykonawczej dla projektów budowlanych opisanych w Zadaniu 2. Wykonanie prawa opcji może nastąpić w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy. Warunkiem skorzystania z prawa opcji w zakresie opisanym w Zadaniu 2 jest złożenie oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa i zamiarze zlecenia wykonania dokumentacji wykonawczej w zakresie opisanym w załączniku nr 1. W przypadku zamiaru skorzystania z prawa opcji w zakresie opisanym w Zadaniu 2, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanym zleceniu wykonania dokumentacji wykonawczej. Wykonawca w terminie 3 dni od daty powiadomienia przystąpi do wykonania dokumentacji wykonawczej. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, rozliczenie tej części przedmiotu umowy nastąpi w ramach wynagrodzenia wskazanego w §5 ust.2 umowy.

Termin wykonania opcji: Zadanie nr 2: w przypadku skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w §1 ust. 2-8 umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekty wykonawcze w terminie 8 miesięcy liczonych od daty złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wyk. zam. – 48 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym: Zad. nr 1: dokumentacja projektowa dla Etapów I-III wraz z praw. pozw. na budowę do dnia 15.2.2018. Zad. nr 3: sprawowanie nadzoru autorskiego w ciągu 36 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na bud. nie później jednak niż w ciągu 48 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

Termin wyk. opcji jak w pkt II.2.11).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty:

a) co najmniej dwie (2) usługi polegające na wykonaniu projektu budowlanego dla co najmniej jednego zespołu mieszkaniowego zabudowy wielorodzinnej składającego się z 2 lub więcej budynków wielorodzinnych, wraz z zagospodarowaniem terenu, a obiekty te zostały oddane do użytkowania lub zostało zgłoszone rozpoczęcie robót. b) co najmniej jedną (1) usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego dla drogi co najmniej klasy Z wraz z zagospodarowaniem terenu, a obiekt ten został oddany do użytkowania lub zostało zgłoszone rozpoczęcie robót.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. :1. Projektantem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń: Doświadczenie zawodowe: min 3-letnie doświadczenie w projektowaniu w ww. specjalności.

i

2. Projektantem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Doświadczenie zawodowe: min 3-letnie doświadczenie w projektowaniu w ww. specjalności.

i

3. Projektantem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Doświadczenie zawodowe: min 3-letnie doświadczenie w projektowaniu w ww. specjalności.

Uwaga:

1. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ustalającym warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane.

Uwagi:

1. W celu należytego wykonania usługi, Wykonawca może zatrudnić większą ilość osób niż żądana.

2. Wynagrodzenie wszystkich osób biorących udział w realizacji zamówienia należy uwzględnić w całkowitym wynagrodzeniu.

3. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające odpowiednio do projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

4. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65).

5.W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone

odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

6. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Do oferty wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwanym dalej jednolity dokument JEDZ) wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą Załącznik nr 4 do SIWZ, dostępną również pod adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Uwaga: W odniesieniu do Kryteriów kwalifikacji Część IV dokumentu JEDZ – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia wyłącznie Sekcji α. Tym samym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ: Kryteria Kwalifikacji. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ. -W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie (JEDZ) nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie (JEDZ) złożonym

w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1 SIWZ. Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien określać w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/) przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/11/2017
Local time: 13:00
Place:

Wydział Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21

— III piętro pok. 15,

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

Uwaga: Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4.5.2017 r., C-387/14. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: Wykazu usług (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. wykazu osób, (opisane w pkt. 5.1.3.2 SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, z zachowaniem powyższego terminu. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 28 000 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100 PLN). 10.1 Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/10/2017