Teenused - 405184-2014

Kuva koondatud vaade

28/11/2014    S230    Ametid - Teenused - Hanketeade - Piiratud menetlus 

Soome-Helsingi: IT-teenuste osutamine Euroopa Kemikaaliametile IT-rakenduste jaoks, mis hõlmavad klassifitseerimis- ja märgistusandmikku, klassifitseerimis- ja märgistusplatvormi, levitamist, portaali eChem, portaali teabepaneeli ning muid seonduvaid IT-süsteeme

2014/S 230-405184

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Postiaadress: postkast 400
Linn: Helsingi
Sihtnumber: FI-00121
Riik: Soome
Kontaktisik: Jaime Martin-Granizo
E-post: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://www.echa.europa.eu

Ostjaprofiili aadress: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Elektrooniline juurdepääs teabele: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
IT-teenuste osutamine Euroopa Kemikaaliametile IT-rakenduste jaoks, mis hõlmavad klassifitseerimis- ja märgistusandmikku, klassifitseerimis- ja märgistusplatvormi, levitamist, portaali eChem, portaali teabepaneeli ning muid seonduvaid IT-süsteeme
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 7: Arvutiteenused ja nendega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: töövõtja ruumid ja/või ECHA ruumid.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus aastates: 4

Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 5 200 000 EUR
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Leping hõlmab valitud olemasolevate IT-süsteemide (millest suurem osa on ECHA eritellimusel loodud JEE-rakendused) jaoks järgmiste teenuste osutamist: arendamine, hooldus ja tugiteenused; ECHA IKT-taristul põhinevate keskkondade (tavapäraselt ECHA katse-, tootmiseelse ja tootmiskeskkonna) loomine, seadistamine ja haldamine; rakenduste kasutuselevõtt sihtkeskkondades, sh tootmiskeskkonnas; ECHA tagatud IKT-taristul põhinevate keskkondade ja neis toimivate rakenduste haldamine.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

72000000, 72200000, 72500000, 72600000, 72300000, 72800000, 72900000

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 5 200 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Võimalik uuendamiste arv: 2
Asjade ja teenuste uuendatavate hankelepingute puhul järgnevate hankelepingute eeldatav ajakava:
kuudes: 24 (alates hankelepingu sõlmimisest)
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Vt iseloomustust (2. etapp).
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt iseloomustust (2. etapp).
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt iseloomustust (1. etapp).
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust (1. etapp).
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust (1. etapp).
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: vt iseloomustust (1. etapp).
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt iseloomustust (1. etapp).
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
vt iseloomustust (1. etapp).
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
ECHA/2014/86.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
5.1.2015 - 16:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Iseloomustuse (1. etapp) saab alla laadida punktis I.1 viidatud aadressil. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning kandidaatide kohus on osalemistaotluste esitamise aja vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
18.11.2014