Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 405184-2014

Beknopt weergeven

28/11/2014    S230    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Finland-Helsinki: Verlening van IT-diensten voor IT-applicaties van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), met inbegrip van de C&L-inventaris, het C&L-platform, verspreiding, het eChem-portaal, het portaaldashboard en andere bijbehorende IT-systemen

2014/S 230-405184

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Postadres: postbus 400
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00121
Land: Finland
Ter attentie van: Jaime Martin-Granizo
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Telefoon: +358 9686180

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.echa.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Elektronische toegang tot informatie : http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Verlening van IT-diensten voor IT-applicaties van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), met inbegrip van de C&L-inventaris, het C&L-platform, verspreiding, het eChem-portaal, het portaaldashboard en andere bijbehorende IT-systemen.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 7: Computer- en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: kantoren van de contractant en/of de kantoren van het ECHA.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 4

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 5 200 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De opdracht omvat diensten voor geselecteerde bestaande IT-systemen, waarvan het merendeel JEE-applicaties zijn die op maat zijn gesneden voor het ECHA, bijvoorbeeld: ontwikkelings-, onderhouds- en ondersteuningsdiensten; ontwikkelings-, configuratie- en beheeromgevingen (typische test-, preproductie- en productieomgevingen voor het ECHA) die op ICT-infrastructuur van het ECHA draaien; de inzet van applicaties in doelomgevingen, met inbegrip van de productieomgeving; het beheer van applicaties en hun omgevingen die draaien op door het ECHA geleverde ICT-infrastructuur.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72000000, 72200000, 72500000, 72600000, 72300000, 72800000, 72900000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw: 5 200 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 2
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zoals vermeld in het bestek (fase 2).
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zoals vermeld in het bestek (fase 2).
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zoals vermeld in het bestek (fase 1).
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zoals vermeld in het bestek (fase 1).
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zoals vermeld in het bestek (fase 1).
Eventuele minimumeisen: zoals vermeld in het bestek (fase 1).
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
zoals vermeld in het bestek (fase 1).
Eventuele minimumeisen:
zoals vermeld in het bestek (fase 1).
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
ECHA/2014/86.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
5.1.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
Het bestek (fase 1) zal kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.1. De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de gegadigden om deze tijdens de periode om een deelnemingsaanvraag in te dienen, te controleren op updates en wijzigingen.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18.11.2014