Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 405184-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

28/11/2014    S230    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Užšia súťaž 

Fínsko-Helsinki: Poskytovanie služieb IT pre aplikácie IT Európskej chemickej agentúry (ECHA) vrátane súpisu C&L, platformy C&L, šírenia, portálu eChem, portálového panela a ďalších súvisiacich systémov IT

2014/S 230-405184

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska chemická agentúra (ECHA)
Poštová adresa: PO Box 400
Mesto/obec: Helsinki
PSČ: FI-00121
Štát: Fínsko
Kontaktná osoba: Jaime Martin-Granizo
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Telefón: +358 9686180

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.echa.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Elektronický prístup k informáciám: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Poskytovanie služieb IT pre aplikácie IT Európskej chemickej agentúry (ECHA), vrátane súpisu C&L, platformy C&L, šírenia, portálu eChem, portálového panela a ďalších súvisiacich systémov IT.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 7: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Priestory dodávateľa a/alebo priestory ECHA.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 4

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 5 200 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Rozsah zahŕňa služby pre vybrané existujúce systémy IT, z ktorých väčšinu tvoria aplikácie JEE, vytvorené na základe špecifických požiadaviek pre ECHA: vývoj, údržba a podporné služby; budovanie, konfigurácia a správa prostredí (zvyčajne test ECHA, predvýrobné a výrobné prostredia), ktoré fungujú na infraštruktúre IKT; zavádzanie aplikácií do cieľových prostredí vrátane výrobného prostredia; správa aplikácií a ich prostredí, ktoré fungujú na infraštruktúre IKT, ktorú poskytuje ECHA.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72000000, 72200000, 72500000, 72600000, 72300000, 72800000, 72900000

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota bez DPH: 5 200 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Počet možných obnovení: 2
V prípade obnoviteľných zákaziek na dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb uveďte predpokladanú lehotu pre nasledujúce zákazky:
v mesiacoch: 24 (od zadania zákazky)
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Ako je uvedené v špecifikáciách (fáza 2).
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Ako je uvedené v špecifikáciách (fáza 2).
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Ako je uvedené v špecifikáciách (fáza 1).
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Ako je uvedené v špecifikáciách (fáza 1).
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Ako je uvedené v špecifikáciách (fáza 1).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ako je uvedené v špecifikáciách (fáza 1).
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Ako je uvedené v špecifikáciách (fáza 1).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Ako je uvedené v špecifikáciách (fáza 1).
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
ECHA/2014/86.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
5.1.2015 - 16:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
Špecifikácie (fáza 1) budú dostupné na stiahnutie na adrese uvedenej v bode I.1. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby počas obdobia na predkladanie žiadostí o účasť pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18.11.2014