Pomagajte nam izboljšati spletišče TED in izpolnite našo kratko anketo.

Storitve - 405184-2014

Prikaži skrčeni pogled

28/11/2014    S230    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Omejeni postopek 

Finska-Helsinki: Zagotavljanje storitev IT za aplikacije IT Evropske agencije za kemikalije (ECHA), vključno z inventarjem C&L, platformo C&L, razširjanjem, portalom eChem, nadzorno ploščo portala in drugimi povezanimi sistemi IT

2014/S 230-405184

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
Poštni naslov: PO Box 400
Kraj: Helsinki
Poštna številka: FI-00121
Država: Finska
V roke: Jaime Martin-Granizo
E-pošta: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.echa.europa.eu

Internetni naslov profila kupca: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Elektronski dostop do informacij: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Zagotavljanje storitev IT za aplikacije IT Evropske agencije za kemikalije (ECHA), vključno z inventarjem C&L, platformo C&L, razširjanjem, portalom eChem, nadzorno ploščo portala in drugimi povezanimi sistemi IT
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 7: Računalniške in sorodne storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Prostori izvajalca in/ali prostori ECHA.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v letih: 4

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

Ocenjena vrednost brez DDV: 5 200 000 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Obseg vključuje storitve za izbrane obstoječe sisteme IT, od katerih je večina aplikacij JEE, izdelanih po meri za ECHA, kot sledi: storitve razvoja, vzdrževanja in podpore; gradnja, konfiguriranje in upravljanje okolij (običajno testnih, predproizvodnih in proizvodnih okolij ECHA), ki delujejo na infrastrukturi IKT ECHA; uvajanje aplikacij v ciljna okolja, vključno s proizvodnim obdobjem; upravljanje aplikacij in njihovih okolij, ki delujejo na infrastrukturi IKT, ki jo zagotovi ECHA.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

72000000, 72200000, 72500000, 72600000, 72300000, 72800000, 72900000

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 5 200 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Število možnih podaljšanj: 2
Pri dodatnih naročilih blaga ali storitev navedite ocenjeni časovni okvir za poznejša javna naročila:
v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Kot je opisano v specifikacijah (faza 2).
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Kot je opisano v specifikacijah (faza 2).
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Kot je opisano v specifikacijah (faza 1).
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Kot je opisano v specifikacijah (faza 1).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Kot je opisano v specifikacijah (faza 1).
Najnižje ravni morebitnih standardov: Kot je opisano v specifikacijah (faza 1).
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kot je opisano v specifikacijah (faza 1).
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kot je opisano v specifikacijah (faza 1).
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
ECHA/2014/86.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
5.1.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.3.8)Način odpiranja ponudb

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Specifikacije (faza 1) bodo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v oddelku I.1. Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje dopolnitev in sprememb v obdobju za predložitev prijav za sodelovanje pa so odgovorni kandidati.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18.11.2014