Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 405200-2014

Prikaži smanjeni prikaz

28/11/2014    S230

Luksemburg-Luxembourg: Kartice za gorivo — 06B10/2014/M003

2014/S 230-405200

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: plateau de Kirchberg, zgrada Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2929
Država: Luksemburg
Na pažnju (osoba za kontakt): Odjel za ugovaranje i javnu nabavu
E-pošta: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Telefaks: +352 4300-23570

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://europarl.europa.eu

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Kartice za gorivo — 06B10/2014/M003
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 27: Ostale usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Nabava goriva u EU-u i državama koje s njom graniče.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Kartice za gorivo s pomoću kojih su vozačima Europskog parlamenta dozvoljene kupovina i korištenje pomoćnih cestovnih usluga u mreži benzinskih postaja diljem Europe, bez izravnog plaćanja. Umjesto toga, Europski parlament dobiva račune izravno.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

63712600 Usluge punjenja rezervoara vozila

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 132 000 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Pregovarački s prethodnom objavom
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Cijena. Značaj 1
2. Gustoća mreže u središnjim zemljama. Značaj 2
3. Zemljopisna pokrivenost u ostatku Europe. Značaj 3
4. Gustoća mreže u ostatku Europe. Značaj 4
5. Pomoćne cestovne usluge. Značaj 5
6. Upravljanje karticama. Značaj 6
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
06B10/2014/M003.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2014/S 89-154513 od 8.5.2014

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

V.1)Datum sklapanja ugovora :
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: UTA Union Tank Eckstein
Mjesto: Düsseldorf
Država: Njemačka

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 132 000 EUR
Bez PDV-a
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu

Tijelo nadležno za mirenje

Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Država: Francuska
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
18.11.2014