Usługi - 405294-2020

28/08/2020    S167

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające

2020/S 167-405294

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 152-372056)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Minister Finansów
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jurczak – Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/finanse
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie kolokacji zapasowego centrum przetwarzania danych oraz jego fizycznego połączenia z podstawowym centrum przetwarzania danych w ramach Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat

Numer referencyjny: R/5/20/PO/G/413
II.1.2)Główny kod CPV
72315000 Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia zapewnienie kolokacji zapasowego centrum przetwarzania danych oraz jego fizycznego połączenia z podstawowym centrum przetwarzania danych w ramach Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik J do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 152-372056

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność Usługi (dotyczy zakresu podstawowego i prawa opcji) / Waga: 40

Cena - Waga: 60

Powinno być:

Kryterium jakości: nazwa:

— dostępność usługi (dotyczy zakresu podstawowego i prawa opcji) / waga: 15;

— termin rozpoczęcia świadczenia usługi: 35;

cena – waga: 50.

Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

1. Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia przez okres 48 miesięcy, od dnia faktycznego rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, które nastąpi nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, przy czym nie wcześniej niż od dnia 01 grudnia 2020 r.

2. Terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy zostały określone we Wzorze Umowy.

Powinno być:

1. Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia przez okres 48 miesięcy, od dnia faktycznego rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.

2. Terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy zostały określone we wzorze umowy.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b Ustawy, dotyczące zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwoma zamówieniami (umowami) o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych) każda, polegających na świadczeniu usług w zakresie zapewnienia odpowiedniej powierzchni i utrzymywaniu funkcjonowania środowisk IT w centrum przetwarzania danych oraz zapewnieniu fizycznego połączenia pomiędzy dwoma centrami przetwarzania danych.

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy, dotyczące zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwoma zamówieniami (umowami) o wartości nie mniejszej niż 3 600 000,00 PLN brutto (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych) każda, polegających na świadczeniu usług w zakresie zapewnienia odpowiedniej powierzchni i utrzymywaniu funkcjonowania środowisk IT w centrum przetwarzania danych oraz zapewnieniu fizycznego połączenia pomiędzy dwoma centrami przetwarzania danych.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/09/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: