De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Werken - 40544-2021

27/01/2021    S18

België-Roeselare: Wegenbouwwerken

2021/S 018-040544

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Roeselare
Nationaal identificatienummer: 0207.432.520_21560
Postadres: Botermarkt 2
Plaats: Roeselare
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8800
Land: België
Contactpersoon: Stefan Leys
E-mail: stefan.leys@roeselare.be
Telefoon: +32 51269786
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.roeselare.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397990
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397990
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Infrabureau DEMEY bv
Postadres: Beversesteenweg 314
Plaats: Roeselare
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8800
Land: België
Contactpersoon: Raisa Defrancq
E-mail: raisa.defrancq@demey.be
Telefoon: +32 205941
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.demey.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Roeselare-18.54-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Stad
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Roeselare - Herwaardering Godelievewijk

Referentienummer: Roeselare-18.54-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120 Wegenbouwwerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Roeselare - Herwaardering Godelievewijk.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Voornaamste plaats van uitvoering:

Honzebroekstraat, zijstraten Honzebroekstraat, Oude Noordlaan, Gitsestraat, zijstraten Gitsestraat, omgeving Gryspeerdshof

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— uitvoeren van speciale voorbereidende werken (beschermen bestaande bomen [...]),

— uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden van het baanbed,

— aanleggen van cementbetonverhardingen, staalvezelbeton, bitumineuze verhardingen, betonstraatstenen, grasbetontegels,

— aanleggen van verkeersdrempels in geprefabriceerde betonelementen,

— bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren,

— bouwen van constructies in gewapend beton,

— bouwen van een pompstation,

— plaatsen van straatkolken en verwezenlijken van de huis- en straatkolkaansluitingen op de riolering,

— plaatsen van trottoirbanden,

— aanleggen van watergreppels en kantstroken,

— aanleggen van grasmatten door bezaaiing, kruidachtige vegetaties door bezaaiing (bloemenweide),

— aanplanten van houtachtige en kruidachtige vegetaties,

— plaatsen van bij groenaanleg behorende constructies.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 600
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Looptijd van de opdracht: 600 werkdagen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bestek.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bestek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bestek.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8: meer dan 5 330 000 EUR, Categorie: C.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/03/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/03/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Elektronische opening via e-Tendering.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres: www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/01/2021