Bygge og anlæg - 405503-2020

28/08/2020    S167

Danmark-København: Bygge-anlægsarbejde: træfyrede kraftværker

2020/S 167-405503

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Bredesgaard
E-mail: mbrd@hofor.dk
Telefon: +45 27953810
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=277579&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=277579&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Produktion og distribution af vand, gas, varme og køl. Afledning af spildevand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

AMV4 – Disponibelt flislager, entreprise B1, konstruktion og anlægsarbejder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45251142 Bygge-anlægsarbejde: træfyrede kraftværker
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omhandler produktion, levering og udførelse/montage af konstruktioner for udendørs disponibelt lager for flis på Amagerværket, herunder bl.a.:

- Etablering, drift og vedligeholdelse af byggeplads for egne arbejder og for entreprise M1 og E1, E2

- Jordarbejder

- Pæleramning

- Belægningsarbejder

- Afvandingsarbejder

- Kablerør, brønde og øvrige ledningsarbejder

- Beton og stålkonstruktioner for el-bygning og bufferlager samt støttevæg

- Fundering for transportbånd

- Facadebeklældning og komplettering for el-bygning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44112000 Diverse bygningskonstruktioner
44212300 Konstruktioner og konstruktionsdele
44322300 Kabelrør
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45213200 Arbejder i forbindelse med lager- og industribygninger
45213220 Arbejde i forbindelse med depoter og lagerbygninger
45213260 Opførelse af lagerdepoter
45233200 Diverse belægningsarbejder
45262210 Funderingsarbejder
45262211 Nedramning af pæle
45443000 Facadearbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omhandler produktion, levering og udførelse/montage af konstruktioner for udendørs disponibelt lager for flis på Amagerværket, herunder bl.a.:

- Etablering, drift og vedligeholdelse af byggeplads for egne arbejder og for entreprise M1 og E1, E2

- Jordarbejder

- Pæleramning

- Belægningsarbejder

- Afvandingsarbejder

- Kablerør, brønde og øvrige ledningsarbejder

- Beton og stålkonstruktioner for el-bygning og bufferlager samt støttevæg

- Fundering for transportbånd

- Facadebeklældning og komplettering for el-bygning.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Planlægning og opfølgning / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 11
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

HOFOR vil udvælge 3-5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog ubt pkt. 3.1.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

HOFOR forbeholder sig ret til at reducere antallet af tilbudsgivere inden en eventuel forhandlingsrunde. Udvælgelse vil ske på baggrund af tildelingskriterierne i ubt pkt. 5.

Som angivet ovenfor kan tilbudsgiver ikke være sikker på at få lejlighed til at afgive et revideret tilbud, hvorfor HOFOR opfordrer tilbudsgiverne til at sikre, at deres første tilbud er komplette og konditionsmæssige.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

3.2.1) Økonomisk og finansiel formåen (ESPD del IV B):

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten. Ansøger skal mindst opfylde følgende:

— gennemsnitlig overskudsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår skal være positiv

— at den gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 15 %.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

For sammenslutninger af virksomheder (fx et konsortium) beregnes sammenslutningens soliditetsgrad og overskudsgrad som hhv. sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent og sammenslutningens samlede resultat før skat og renter i forhold til sammenslutningens samlede omsætning, udregnet i procent.

Såfremt ansøger baserer sig på andre virksomheders økonomiske formåen, beregner HOFOR ansøgers soliditetsgrad og overskudsgrad hhv. som ansøgers og disse andre virksomheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Og som ansøgers og disse andre virksomheders samlede resultat før skat og renter i forhold til ansøgers og disse andre virksomheders samlede omsætning, udregnet i procent.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

3.2.2) Teknisk og faglig formåen (ESPD del IV C):

HOFOR stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen:

Referencer:

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder/leverancer på lignende projekter/aftaler, der er udført inden for de seneste 5 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

Ansøger skal påvise mindst 3 og maksimalt 10 referencer. Såfremt der fremsendes flere end 10 referencer vil kun de første 10 referencer indgå i evalueringen. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

For referencer vurderes positivt, at ansøger viser erfaring og ekspertise indenfor alle de følgende kategorier samt at opgaver har omfang og kompleksitet svarende til den udbudte entreprise:

a) Belægningsarbejder i SF-sten på større arealer samt asfalt arbejde på veje til tung trafik

b) Afløbssystemer og brønde, herunder in-situ støbte render

c) Pæleramning

d) Betonarbejder, herunder fundamenter, in-situ støbte konstruktioner og underbygninger

e) Facadearbejder og tyndpladearbejder, med fokus på robuste industribygninger, hvor der lægges vægt på finish.

Der skal indsendes minimum 2 referencer inden for hver af de ovenstående 5 kategorier. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

Én reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference kan rumme flere kategorier.

For hver reference, bør ansøger angive følgende:

I. Angivelse af hvilke(n) kategori(er) referencen vedrører med reference til ovenstående a) - e)

II. Navn på ordregiver

III. Periode for udførelse

IV. Projektlokalitet

V. Beskrivelse af ansøgers konkrete rolle i projektet, herunder hovedleverancer

VI. Projektets samlede projektøkonomi samt ansøgers del heraf.

Som mindstekrav kræves at ansøger har mindst 2 udførte referenceprojekter med en anlægssum på minimum 20 mio. DKK, der er sammenlignelige med den udbudte entreprise.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Kvalitetsledelsessystem / miljøledelsessystem / arbejdsmiljøledelsessystem

Ansøger skal have et kvalitetsledelsessystem baseret på ISO 9001:2015 eller tilsvarende.

Ansøger skal have et arbejdsmiljøledelsessystem baseret på OHSAS 1800:2008 / ISO 45001:2018 eller tilsvarende. (Kan eks. skrives i ESPD´et i del IV under ”miljøledelsesforanstaltninger”).

Ansøger skal have et miljøledelsessystem baseret på ISO 14001:2015 eller tilsvarende.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

En økonomisk aktør, herunder underleverandører til ansøgere, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136.

Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/09/2020
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 29/04/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

HOFOR kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse jf. udbudslovens § § 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 2 og for, at minimumskravene til egnethed i øvrigt er opfyldt, når dette er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt.

Den bydende gøres opmærksom på, at HOFOR i denne forbindelse kan kræve kontaktoplysninger på ordregivere oplyst i referencelisten til verificering af oplysningerne heri.

HOFOR vil som udgangspunkt acceptere en serviceattest udstedt 12 måneder fra tildelingstidspunktet, medmindre HOFOR har tilstrækkelige indikationer på, at der er sket ændringer i de forudsætninger hvorpå serviceattesten er baseret. I disse tilfælde forbeholder HOFOR sig retten til, at bede om en ny serviceattest.

I det omfang tilbudsgiver har baseret sin ansøgning på andres formåen, skal dokumentationen ledsages af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk har juridisk forpligtende rådighed over den nødvendige økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen. Eksempel på en sådan støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet.

Dokumentation for økonomiske og finansiel formåen, der skal fremsendes, kan være ansøgers revisorpåtegnede årsrapporter eller uddrag heraf for de seneste 3 regnskabsår.

Dokumentation for ledelsessystemer behøver ikke indgå i ansøgningen, men skal fremlægges når HOFOR anmoder herom, jf. ubt pkt. 7.2. For verifikation og godkendelse af, at kravene til ledelsessystemet/erne er opfyldt, vil HOFOR anmode om følgende:

Såfremt ansøger er certificeret, skal der fremsendes et gyldigt certifikat.

Hvis ansøger anvender et ikke-certificeret system, skal dette som minimum indeholde nedenstående punkter. Besvarelserne skal kunne opnå HOFORs godkendelse.

Kvalitetsledelsessystem:

a) Beskrivelse af virksomhedspraksis for, hvordan kunden får den kvalitet af produkt /ydelse, som er aftalt med kunden.

b) Beskrivelse af, hvordan virksomheden sikrer, at medarbejderne har de rette kompetencer og er bevidst om, hvilken kvalitet der er aftalt med kunden.

c) Beskrivelse af, hvordan virksomheden håndterer ændringer i den aftalte kvalitet af produkt eller ydelse internt i virksomheden og eksternt med kunden.

d) Beskrivelse af, hvordan virksomheden håndterer kundeklager.

e) Beskrivelse af, hvordan virksomheden registrerer og håndterer fejl.

f) Beskrivelse af hvordan virksomheden evaluerer egen præstation i forhold til levering af den aftalte kvalitet.

g) Beskrivelse af, hvordan virksomheden arbejder med kvalitetsforbedring af produkter/ydelser.

Arbejdsmiljøledelsessystem:

a) Beskrivelse af virksomhedens overordnede politik på arbejdsmiljøområdet, samt oplysning om navn og stilling på den ansvarlige for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

b) Beskrivelse af, hvordan virksomheden løbende sørger for at holde sig opdateret omkring ny lovgivning på arbejdsmiljøområdet.

c) Beskrivelse af, hvordan virksomheden registrerer og håndterer ulykker, nærved-ulykker, påbud m.m., samt hvordan virksomheden forsøger at forebygge at lignende ulykker, nærved-ulykker, påbud m.m. sker igen.

d) Beskrivelse af, hvordan virksomheden planlægger det daglige arbejde for de ansatte, herunder vurderer særlige risici ved arbejdet.

Miljøledelsessystem:

a) Beskrivelse af praksis for håndtering af virksomhedens miljøforhold og hvordan virksomheden undgår miljøuheld.

b) Beskrivelse af de arbejdsgange som medarbejderne skal følge for at undgå miljøuheld. Hvis der er udarbejdet instrukser, kan der henvises til dem og de kan vedlægges som dokumentation.

c) Beskrivelse af praksis for, hvordan virksomheden bliver bedre til at håndtere miljøforhold, eksempelvis hvordan virksomheden har fulgt op på påbud og/eller bøder.

d) Beskrivelse af virksomhedens praksis for oplæring af medarbejdere i håndtering af miljøforhold og miljøuheld.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Findes ikke
By: Findes ikke
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/08/2020