Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 405598-2019

28/08/2019    S165    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по ремонт и поддържане на двигатели за въздухоплавателни средства

2019/S 165-405598

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Русева
Електронна поща: vruseva@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396415
Факс: +359 29250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/izvarshvane_na_inspekciya_v3_na_gazoturbinen_dvigatel_gtd_tip_tnm_1304_sastoyasht_se_ot_gazgenerator_-498-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 29396358
Електронна поща: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304, състоящ се от газгенератор (ГГ) № 2055 и силова турбина (СТ) № 2056

Референтен номер: 190-052
II.1.2)Основен CPV код
50211210
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката е извършване в ремонтна база на участника на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304, състоящ се от газгенератор (ГГ) № 2055 и силова турбина (СТ) № 2056, за възстановяване на експлоатационните му характеристики и осигуряване на надеждна и безаварийна експлоатация до достигане на последваща еквивалентна обща наработка от ЕОН=80 000 часа в обем и начин, описани в техническата спецификация и приложенията към нея, в т. ч. и доставка на необходимите части, консумативи и приспособления за извършването ѝ, както и супервизия при монтаж и полеви изпитания на ГТД на площадката на КС „Странджа“ и доставка на необходимите консумативи за сглобяване на ГТД в състава на газотурбинен компресорен агрегат в КС „Странджа“, както и осигуряване на гаранционната отговорност през гаранционните срокове за гарантиране експлоатационната годност на инспектирания ГТД.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50211210
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Ремонтната база на изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката е извършване в ремонтна база на участника на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304, състоящ се от газгенератор (ГГ) № 2055 и силова турбина (СТ) № 2056, за възстановяване на експлоатационните му характеристики и осигуряване на надеждна и безаварийна експлоатация до достигане на последваща еквивалентна обща наработка от ЕОН=80 000 часа в обем и начин, описани в техническата спецификация и приложенията към нея, в т. ч. и доставка на необходимите части, консумативи и приспособления за извършването ѝ, както и супервизия при монтаж и полеви изпитания на ГТД на площадката на КС „Странджа“ и доставка на необходимите консумативи за сглобяване на ГТД в състава на газотурбинен компресорен агрегат в КС „Странджа“, както и осигуряване на гаранционната отговорност през гаранционните срокове за гарантиране експлоатационната годност на инспектирания ГТД.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за извършване на V3 инспекцията и връщане на ГТД в мястото на доставка — площадката в КС „Странджа“ / Тежест: 5 %
Критерий за качество - Име: Гаранционни срокове / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: 85 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 067 751.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 270
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква в конкретната процедура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП.

По т. 1 по-горе:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 1 чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП. Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 1 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

По т. 2 по-горе:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 2 чрез посочване в съответното поле от част IV, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП. Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на участника, и с обхват, свързан с ремонт на турбинни двигатели или турбинни машини.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор по т. 1 и т. 2 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Документите, чрез които се доказва съответствието с критериите за подбор, се представят само от участника, избран за изпълнител, при сключване на договор съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от указанията за подготовка на оферта.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимално изискване за допустимост на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП по отношение на техническите способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП:

Участникът да е изпълнил минимум 1 дейност, идентична или сходна с тази на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ се разбира изпълнен ремонт или инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304.

2. Минимални изисквания за допустимост по отношение на технически и професионални способности на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:

Участникът да прилага система за управление на качеството съгласно изискванията на EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, свързан с ремонт на турбинни двигатели или турбинни машини.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 107 от ЗОП

3. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

1. При подписване на договора определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за срок 1 месец след изтичане на гаранционните срокове на инспектирания ГТД под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка. Възложителят освобождава 4 % от стойността на договора като гаранция за изпълнение в срок до 1 месец след изпълнение на супервизията от предмета на договора и 1 % след изтичане на гаранционните срокове на ГТД, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

2. За обезпечаване на 100 % на авансово предоставените средства от възложителя се предвижда гаранция в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция съгласно образеца на банкова гаранция за авансово плащане, или

— застраховка.

Авансово предоставените средства са в размер на 100 % от цената на необходимите части и консумативи за извършване на инспекцията по т. 1 от ценовото предложение на изпълнителя.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз“ ЕАД със собствени средства. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията, посочени в т. 3.1—3.7 вкл. или т. 13.8—13.11 вкл. (когато частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя) от проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/09/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/10/2019
Местно време: 11:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. VI.3) „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугата, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП +359 70018700

Интернет адрес: www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.

София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67

Телефон: +359 29406331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ № 2

Телефон +359 28119443.

2. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— за участници в процедурата — представляващ/и участника, представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на участник (отнася се за чуждестранни участници (ЧУ). ЧУ представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, и в превод на български език,

— за упълномощените представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за ЧУ). ЧУ представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, и съответното пълномощно и в превод на български език,

— за представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

3. В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката, изписана цифром и словом, за валидна се приема посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром, с общата цена на ценовото предложение, изписана словом, в определен от комисията срок. При несъответствие между предложените единични цени и обща цена валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом, и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на ценовото предложение, изписана словом, в определен от комисията срок. На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП възложителят определя следните максимално и минимално допустими стойности за показатели от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите:

1) Показател „Срок за извършване на V3 инспекцията и връщане на ГТД в мястото на доставка — площадката в КС „Странджа“ — предложеният срок за извършване на V3 инспекцията и връщане на ГТД в мястото на доставка — площадката в КС „Странджа“, не повече от 240 календарни дни, считано от датата на приемно-предавателния протокол за предаване на ГТД от възложителя в ремонтната база на изпълнителя.

2) Показател „Гаранционни срокове“ — предложен гаранционен срок по работа на инспектирания ГТД не по-малък от 8000 работни часа и гаранционен срок по време на инспектирания ГТД не по-малък от 18 месеца от датата на въвеждане в експлоатация на инспектирания ГТД.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/08/2019