Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 405600-2019

28/08/2019    S165    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по ремонт и поддържане на двигатели за въздухоплавателни средства

2019/S 165-405600

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Русева
Електронна поща: vruseva@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396415
Факс: +359 29250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/preoborudvane_na_gorivnata_sistema_s_niskoemisionni_gorivni_kameri_i_modernizaciya_na_sistemata_za_av-500-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 29396358
Електронна поща: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Преоборудване на горивната система с нискоемисионни горивни камери и модернизация на системата за автоматично управление (САУ) на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304

Референтен номер: 190-054
II.1.2)Основен CPV код
50211210
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на поръчката се включват следните основни дейности:

1. Преоборудване на горивната система на ГТД тип ТНМ 1304, съставен от ГГ № 2055 и СТ № 2056 с нискоемисионни горивни камери.

2. Модернизация на системата за автоматично управление (САУ) на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304.

3. Конструктивни промени, в т.ч. модернизация и реконструкция на контейнера на ГТД (кабината), периферно и спомагателно оборудване.

4. Доставка на необходимото за влагане оборудване и материали, резервни части, специализирани инструменти и приспособления и други за изпълнение предмета на договора, придружени от съответната „Документация за качество“ (сертификати за произход, декларации за съответствие, технически паспорти и др.) и „Експлоатационна документация“.

5. Обучение на персонала на възложителя.

6. Изпитания и въвеждане в експлоатация.

7. Гаранционна отговорност — отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50211210
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343
Основно място на изпълнение:

Експлоатационната площадка на КС „Странджа“, с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол, Р. БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на поръчката се включват следните основни дейности:

1. Преоборудване на 1 бр. горивна система на ГТД тип ТНМ 1304, съставен от ГГ № 2055 и СТ № 2056 с нискоемисионни горивни камери.

2. Модернизация на системата за автоматично управление (САУ) на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304.

3. Конструктивни промени, в т.ч. модернизация и реконструкция на контейнера на ГТД (кабината), периферно и спомагателно оборудване.

4. Доставка на необходимото за влагане съгласно изискванията на завода — производител на ГТД ТНМ 1304, оборудване и материали, резервни части, специализирани инструменти и приспособления и други за изпълнение предмета на договора, придружени от съответната „Документация за качество“ (сертификати за произход, декларации за съответствие, технически паспорти и др.) и „Експлоатационна документация“.

5. Обучение на персонала на възложителя — 6 бр. специалисти.

6. Изпитания и въвеждане в експлоатация на 1 нискоемисионна горивна система и система за автоматично управление.

7. Гаранционна отговорност — отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове на нискоемисионната горивна система и системата за автоматично управление.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Общ срок за изпълнение / Тежест: 5 %
Критерий за качество - Име: Гаранционни срокове / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: 85 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 556 459.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 270
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква в конкретната процедура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да прилага система за управление на качеството, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 1 чрез посочване в съответното поле от част IV, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на участника, и с обхват, свързан с изменения и подобрения на турбинни двигатели или турбинни машини. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор по т. 1 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Документите, чрез които се доказва съответствието с критериите за подбор, се представят само от участника, избран за изпълнител, при сключване на договор съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от настоящите указания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимално изискване за допустимост по отношение на технически и професионални способности на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП: Участникът да прилага система за управление на качеството съгласно изискванията на EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, свързан с изменения и подобрения на турбинни двигатели или турбинни машини.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 107 от ЗОП.

3. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

1. При подписване на договора определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за срок 1 месец след изтичане на гаранционните срокове на НЕГС и САУ под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка. Възложителят освобождава 4 % от стойността на договора като гаранция за изпълнение в срок до 1 месец след подписване на приемно-предавателния протокол по т. 5.1 от проекта на договор договора и 1 % след изтичане на гаранционните срокове на НЕГС и САУ, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

2. За обезпечаване на 100 % на авансово предоставените средства от възложителя се предвижда гаранция в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция съгласно образеца на банкова гаранция за авансово плащане, или

— застраховка.

Авансово предоставените средства са в размер на не повече от 30 % от стойността на договора.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз“ ЕАД със собствени средства. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията, посочени в т. 3.1—3.7 вкл. или т. 12.8—12.11 вкл. (когато частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя) от проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/09/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/10/2019
Местно време: 13:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. VI.3) „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ и относими към услугата, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Иформационен телефон на НАП +359 70018700

Интернет адрес: www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.

София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67

Телефон +359 29406331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ № 2

Телефон +359 28119443.

2. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— за участници в процедурата — представляващ/и участника, представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на участник (отнася се за чуждестранни участници (ЧУ) .ЧУ представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, и в превод на български език,

— за упълномощените представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за ЧУ). ЧУ представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, и съответното пълномощно и в превод на български език,

— за представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

3. В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката, изписана цифром и словом, за валидна се приема посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром, с общата цена на ценовото предложение, изписана словом, в определен от комисията срок. При несъответствие между предложените единични цени и обща цена валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом, и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на ценовото предложение, изписана словом, в определен от комисията срок.

4. На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП възложителят определя следните максимално и минимално допустими стойности за показатели от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите:

4.1. Показател „Общ срок за изпълнение“ — предложеният общ срок за изпълнение на всички услуги, предмет на договора, не повече от 270 дни, считано от датата на подписване на договора.

4.2. Показател „Гаранционни срокове“ — предложен гаранционен срок по работа на НЕГС и САУ не по-малък от 8 000 работни часа и гаранционен срок по време на НЕГС и САУ не по-малък от 18 месеца от датата на въвеждане в експлоатация на НЕГС и САУ.

5. С цел запознаване с експлоатационната площадка на КС „Странджа“ ще се организира оглед за всички заинтересовани лица. Огледът ще се проведе в КС „Странджа“ на 10.9.2019 г. от 13:00 ч. В тази връзка е необходимо в срок до 17:00 ч. на 9.9.2019 г. лицата да изпратят списък, съдържащ трите имена, ЕГН и телефони за контакт на представителите, които ще участват при огледа. Уведомяването се извършва с писмо, изпратено чрез факс на +359 29250063, препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, като същото следва да бъде адресирано до Ганчо Ганчев — ръководител отдел „Сигурност на критичната инфраструктура“, и с копие до лицето за контакти, посочено в т. 1.1).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/08/2019