Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 405680-2019

28/08/2019    S165

Polska-Zdzieszowice: Usługi w zakresie transportu drogowego

2019/S 165-405680

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zdzieszowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 531413120
Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 34
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Gasz
E-mail: um@zdzieszowice.pl
Tel.: +48 774064400
Faks: +48 774064444
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zdzieszowice.pl
I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym

II.1.2)Główny kod CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Zdzieszowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - Dz.U. z 2011 r., nr 5, poz. 13).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Zdzieszowice.

Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osób na liniach autobusowych nr: 21, 22, 24, 25, 106, 107.

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/09/2020
Okres w miesiącach: 120

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień podmiotowi wewnętrznemu (art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2019