Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 405805-2018

18/09/2018    S179

Hrvatska-Dugo Selo: Usluge u području gospodarenja energijom

2018/S 179-405805

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Općina Rugvica
Nacionalni registracijski broj: 07295007204
Poštanska adresa: Rugvica, Trg J. Predavca 1
Mjesto: Dugo Selo
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10370
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivica Radanović
E-pošta: opcina.rugvica@rugvica.hr
Telefon: +385 12764215
Telefaks: +385 12774444
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.rugvica.hr
Adresa profila kupca: www.rugvica.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0025075
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Energetska usluga – provedba projekta energetske učinkovitosti u Općini Rugvica

Referentni broj: 97/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71314200 Usluge u području gospodarenja energijom
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava javne rasvjete u Općini Rugvica, sve sukladno Glavnom projektu i Projektnom zadatku, što podrazumijeva postizanje dokazivih ušteda, a koje će se postići provođenjem mjera energetske učinkovitosti (nadalje: Mjere), koje se sastoje od:

— Izvođenja svih radova, ugradnji opreme i materijala predviđenih Glavnim projektom, uključujući svih potrebnih radnji koje su nužne za ostvarenje ušteda,

— Stručnog nadzora nad provedbom Mjera (nadalje: Nadzor),

— Praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda prema Planu praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda Energije u skladu sa Međunarodnim protokolom za mjerenje i verifikaciju učinka (nadalje: Praćenje).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71314200 Usluge u području gospodarenja energijom
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje Općine Rugvica

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava javne rasvjete u Općini Rugvica, sve sukladno Glavnom projektu i Projektnom zadatku, što podrazumijeva postizanje dokazivih ušteda, a koje će se postići provođenjem mjera energetske učinkovitosti (nadalje: Mjere), koje se sastoje od:

— Izvođenja svih radova, ugradnji opreme i materijala predviđenih Glavnim projektom, uključujući svih potrebnih radnji koje su nužne za ostvarenje ušteda,

— Stručnog nadzora nad provedbom Mjera (nadalje: Nadzor),

— Praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda prema Planu praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda Energije u skladu sa Međunarodnim protokolom za mjerenje i verifikaciju učinka (nadalje: Praćenje).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stučnjaka (IS) / Ponder: 30
Kriterij troška - Naziv: Neto ušteda (NPV) / Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 132
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/10/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/10/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Općina Rugvica, Trg Josipa Predavca 1, HR-10372 Rugvica, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH, sukladno Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN br. 101/17).

Metoda i način dostavljanja e-žalbe kao i komunikacije sa DKOM-om dani su na stranicama EOJN-a putem sljedećeg linka: https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000039492-elektronička-žalba-od-1-siječnja-2018-.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije o nabavi,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/09/2018