Προμήθειες - 405808-2016

18/11/2016    S223

Ιταλία-Ίσπρα: Προμήθεια μη σιδηρούχων πρώτων υλών για τις εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ίσπρα (VA)

2016/S 223-405808

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Centro comune di ricerca, direzione risorse, unità gestione beni e logistica R.I.3
Ταχ. διεύθυνση: via Enrico Fermi 2749, TP 581
Πόλη: Ispra VA
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Valentina Menegon, Finance and Procurement Unit R.8, Ispra/Brussels
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: JRC-R3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/jrc/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1981
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: έρευνα.

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια μη σιδηρούχων πρώτων υλών για τις εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ίσπρα (VA).

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2016/R.I.3/5048/OC.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
14721000 Αλουμίνιο
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια μη σιδηρούχων πρώτων υλών που είναι απαραίτητα για πληθώρα δραστηριοτήτων που διενεργούνται στο πλαίσιο διαφόρων ερευνητικών εργαστηρίων του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), εγκαταστάσεις της Ίσπρα. Η σύμβαση διαιρείται σε 2 παρτίδες: παρτίδα 1: μη σιδηρούχα μέταλλα σε διάφορα σχήματα και μεγέθη (αλουμίνιο AG3-M και ντουραλουμίνιο), παρτίδα 2: μη σιδηρούχα μέταλλα σε διάφορα σχήματα και μεγέθη (χαλκός, ορείχαλκος και μπρούντζος). Για λεπτομερή περιγραφή, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο έγγραφο διαγωνισμού που διατίθεται στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στο σημείο Ι.3.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 240 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα τμήματα ή ομάδες τμημάτων:

για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο στο σημείο Ι.3.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια μη σιδηρούχων μετάλλων σε διάφορα σχήματα και μεγέθη (αλουμίνιο AG3-M και ντουραλουμίνιο)

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
14721000 Αλουμίνιο
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια μη σιδηρούχων μετάλλων σε διάφορα σχήματα και μεγέθη (αλουμίνιο AG3-M και ντουραλουμίνιο), όπως περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στα έγγραφα του διαγωνισμού που διατίθενται στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στο σημείο I.3.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 160 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Διοικητικές πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια μη σιδηρούχων μετάλλων σε διάφορα σχήματα και μεγέθη (χαλκός, ορείχαλκος και μπρούντζος)

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
14715000 Χαλκός
14713000 Ψευδάργυρος
14714000 Κασσίτερος
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια μη σιδηρούχων μετάλλων σε διάφορα σχήματα και μεγέθη (χαλκός, ορείχαλκος και μπρούντζος), όπως περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στα έγγραφα του διαγωνισμού που διατίθενται στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στο σημείο I.3.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 80 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Διοικητικές πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

παρακαλείστε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο στο σημείο I.3.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Παρακαλείστε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο στο σημείο I.3.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/12/2016
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/01/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ΙΤΑΛΙΑ [αίθουσα 7, στον πρώτο όροφο της κεντρικής εισόδου του JRC, εγκαταστάσεις της Ίσπρα (VA)].

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

παρακαλείστε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο στο σημείο I.3.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Παρακαλείστε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο στο σημείο I.3.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Lussemburgo
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

παρακαλείστε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο στο σημείο I.3.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/11/2016