Építési beruházás - 405837-2019

Submission deadline has been amended by:  503740-2019
29/08/2019    S166

Magyarország-Budapest: Közút építése

2019/S 166-405837

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Ferenc
E-mail: info@ceutender.eu
Telefon: +36 17829640
Fax: +36 17974168

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000865412019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000865412019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Jászberény elkerülő III. ütem - kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000865412019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Jászberény elkerülő III. ütem megvalósítására vonatkozó kivitelezési feladatok ellátására (PST kód: K031.05.73)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221111 Közúti híd építése
45223810 Előre gyártott szerkezetek
45233128 Körforgalom építése
45233221 Útburkolati jelek festése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jászberény elkerülő III. ütem megvalósítására vonatkozó kivitelezési feladatok ellátása (K031.05.73)

Nyertes ajánlattevő feladata:

Az új 2x1 sávos közlekedési létesítmény a 32. sz. főút a 31. sz. főút között mintegy 4,5 km hosszban történő kiépítése. Az egybefüggő útszakasz a tervezési szakasz elején a 32. sz. főútnál nyomvonalkorrekcióval, a tervezési szakasz végén a 31. sz. főút csomópontjánál a megépült körforgalmához csatlakozik.

A 31-3203. jelű utak keresztezésében 25 m sugarú 4 ágú körforgalom kiépítése.

Az új nyomvonalat érintő Gyilkos ér I. belvízcsatorna és Kis-Gyilkos csatorna közös medre felett 12 m hosszú kéttámaszú előregyártott vasbeton tartós gerendahíd és a Zagyva folyó keresztezésében három nyílású 66,2 m (támaszköz: 22,10 + 22,00 m+ 22,10 m) szerkezeti hosszúságú előregyártott vasbeton tartós gerendahíd építése.

Környező ingatlanok megközelítését biztosító mintegy 2,5 km hosszú szervizút hálózat kialakítása.

Főbb várható mennyiségek:

— Hírközlő vezeték építése: 1 300 m

— Középfeszültségű vezeték építése: 500 m

— Közvilágítás építése: 200 m

— Nagytömegű földmű építése: 300 000 m3

— Humuszterítés: 30 000 m3

— Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti réteg építése: 8 800 m3

— Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti réteg építése: 1 700 m3

— Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti réteg építése: 8 300 m3

— Padka építése: 12 000 m3

— Előregyártott szegély építése: 1 900 m

— Biztonsági korlát építése: 8 300 m

— Fúrt vasbeton cölöp készítése: 900 m

— Burkolati jelek készítése: 2 000 m2

Figyelemmel arra, hogy a régészeti feltárás pontszerűen akadályozhatja a kivitelezési munkákat, a pontszerű régészeti feltárásokkal számolni kell a kivitelezési munkák ütemezése, szervezési során, így azokból adódó többletköltségek pótmunkaként nem elszámolhatók.

Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó feladata) tervezői művezetés, és minden olyan közút- és műtárgyépítéshez kapcsolódó tervezési feladat, amely szükséges a létesítmények rendeltetésszerű és biztonságos megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott tervdokumentációkban (a szükséges és hozzátartozó egyeztetések lefolytatásával, esetleges jóváhagyások megszerzésével.)

Az elvégzendő feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 27
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) ponthoz kiegészítés: a teljesítési részhatáridőket a szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.

B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az ajánlata alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

Igazolási mód:

Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (1)-(5) bekezdésére is.

Az utólagos igazolás során az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1. § (1)-(5) bek-re is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek és a 321/2015. Korm. rendelet 26. § (1) bek a) pont és (2) bek is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolás mód:

Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások/nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérésre benyújtandó dokumentumok:

P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.

A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.

„Sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P/2. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (6)-(7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

P/1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik - az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P/2. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az 5 000 000 000 Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 3 500 000 000 Ft-ot.

Amennyiben az Ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

AK „közút” alatt az „országos-„ és „helyi közutakat” érti a következőkkel: „országos közút” és „helyi közút” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak értendők, kivéve a 2. § (2) bek. c) és d) pontja szerinti utakat.

AK „közút építése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

M/1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint.

A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),

— építési beruházás tárgya,

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap),

— műszaki átadás-átvétel ideje (év, hó, nap),

— teljesítés helye,

— építési beruházás mennyisége,

— közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; v. a teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr. 22.§ (5) bek. szerinti adatok,

— valamennyi olyan adat, melyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

— a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

— AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

— szakképzettséget igazoló dokumentum,

— szakmai gyakorlatot egyértelműen igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év, hónap lebontásban, és a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyil., mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az AT által megjelölt pozícióban részt vesz, és, hogy a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlatii idejébe.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja.

Egyenértékű végzettség/képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget/szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha

M/1. nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett az alábbi, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával(kal):

M/1.1. legalább egybefüggően 2,7 km hosszúságú, új nyomvonalon vezetett, legalább 2x1 forgalmi sávos új országos közút építése és/vagy legalább egybefüggően 2,7 km hosszúságú meglévő legalább 2x1 forgalmi sávos országos közút minimum 2x2 forgalmi sávra bővítése, amelynek keretében legalább 1 db új körforgalmú csomópont került kialakításra.

M/1.2. országos közúton végzett, legalább 40 m szerkezeti hosszúságú közúti híd építése tárgyú referenciával.

Az M/1.1. és M/1.2. alkalmassági minimumkövetelmények teljesíthetők ugyanazon referencia (ugyanazon szerződés) vagy két külön referencia (szerződés) bemutatásával, az egyes minimumkövetelményeken belül előírt mennyiségek azonban nem bonthatók meg az egyes referenciák között.

A nem magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

M/2. nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető pozícióra jelölt szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú végzettséggel, és legalább 60 hónap közútépítési területen szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M/2.2. legalább 1 fő útépítési építésvezető pozícióra jelölt szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónap közútépítési területen szerzett építésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M/2.3. legalább 1 fő hídépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónap hídépítési területen szerzett építésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ajánlatkérő:

— „közút” alatt az „országos- és „helyi közutakat” érti a következőkkel: „országos közút” és „helyi közút” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak értendők, kivéve a 2. § (2) bek. c) és d) pontja szerinti utakat,

— „közút építése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti,

— „Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel,

— „Projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában,

— „Építésvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad Ajánlatkérő. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

— Késedelmi 0,5 %/nap, a kivitelezési hibajavítás/hiánypótlás késedelmekor 2 %/nap, illetve 1 %/nap,

— Hibás teljesítési 15 %, alvállalkozókkal/szakemberekkel kapcsolatos hibás teljesítés esetén 0,01 %,

— Meghiúsulási 20 %,

— Teljesítési és Jótállási Biztosíték 5 %,

— Jótállás 36 hónap,

— Szavatosság 60 hónap,

— Előleg-visszafizetési biztosíték a szerződéstervezet szerint.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII. tv. 135.§ (1)-(8),

— 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2), 6:155.§,

— 2007. évi CXXVII. tv,

— 322/2015. (X.30.) Kr. 31.§, 32/A.-32/B. §

Részszámlázás havonta.

Előleg: karakterkorlátozás miatt a jelen hirdetmény VI.4.3) pontjában kerül ismertetésre.

Tartalékkeret 2 %.

Az ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/10/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/10/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései irányadók.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a Kbt., továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A. § és az e-Kr.11-12. §-ai vonatkoznak.

Ajánlati biztosíték: Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke tízmillió forint.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek-ben foglaltak szerint.

Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.

További információk a Dokumentációban.

Egyéb:

1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot, így a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot is. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a Dokumentáció részletesen tartalmazza.

2) Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: ár kapcsán fordított arányosítás,1. minőségi kritérium kapcsán egyenes arányosítás (megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hó).

3) Nyertes Ajánlattevő köteles a Szerződéskötés időpontjára a Szerződéses Feltételekben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő építési-szerelési biztosítását kiterjeszteni legalább 100 millió Forint/kár és 500 millió Forint/év terjedelmű felelősségbiztosításra.

4) Ajánlatkérő

4.1) a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért

4.2) a hiánypótlást a Kbt.71.§-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja

4.3) konzultációt, helyszíni bejárást nem tart

4.4) az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg

4.5) jelen felhívásban „Kbt.” alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt, „Kr” alatt a 321/2015.(X.30.) Korm.rendeletet, „EKR rendelet” alatt a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet, „EEKD” alatt pedig az egységes európai közbeszerzési dokumentumot érti

4.6) alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját

4.7) jelen eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja meg

4.8) nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Németh Ferenc (00981.)

6) A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2.1-M/2.3. pontjában felsorolt szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamarai (www.mmk.hu) névjegyzékben. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel és aktív státusszal a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.

7) Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt összefüggő létesítmény, melynek műszaki tartalma, a beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

A III.2.2) pont karakterkorlátozására tekintettel az előlegre vonatkozó főbb rendelkezések itt kerülnek ismertetésre.

Előleg: 20 % előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:

— A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdései alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeget meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett,

— vagy biztosíték nyújtása nélkül.

Az előleg igényelhető mértékére és az igénylés feltételeire a szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszabály az irányadó.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/08/2019