Works - 405873-2021

Submission deadline has been amended by:  534687-2021
10/08/2021    S153

Romania-Baia Mare: Road-repair works

2021/S 153-405873

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL BAIA MARE
National registration number: 3627692
Postal address: Strada: Şincai Gheorghe, nr. 37
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430311
Country: Romania
Contact person: Directia Achizitii - Serviciul Achizitii Publice
E-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Telephone: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Internet address(es):
Main address: www.baiamare.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100125986
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Baia Mare

Reference number: 3627692
II.1.2)Main CPV code
45233142 Road-repair works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

„Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Baia Mare”.

Activitatile de reparatii cuprind: Organizarea unei activitati permanente de supraveghere operativa a retelei stradale care sa identifice toate punctele in care traficul este stanjenit sau intrerupt de deteriorarile tehnice in suprafata carosabila, capace lipsa, avarii ale retelelor edilitare, lucrari de reparatii sau inlocuirea acestora, etc. In urma constatarilor, executantul va lua masuri de efectuare a remedierilor (conform contractului), precum si sesizarea detinatorilor de retele pentru a-si pune la punct avariile si lucrarile pe cheltuiala lor. In vederea impunerii beneficiarilor de retele a executiei si/sau costului lucrarilor necesare, executantul va primi o imputernicire oficiala de de la achizitor si sprijin logistic in a-i obliga pe detinatorul de retele sa suporte costurile respective.

Activitatile de intretinere presupun: Verificarea starii carosabilului iar in momentul in care apar obstacole de natura periclitarii circulatiei, ele vor fi semnalizate corespunzator si inlaturate de indata de pe carosabil, trotuare, alei, parcari etc. Activitatea de verificare este strans legata de activitatea de reparatii si intretinere si se realizeaza in interiorul fiecarui contract subsecvent incheiat.

Activitatea de intretinere nu presupune un contract de concesiune/administrare a strazilor, ci este o activitate de supraveghere si monitorizare a retelei stradale aflata pe strazile publice si semnalizarea defectelor aparute. Ea se desfasoara in limita lucrarilor cuprinse in contractele subsecvente, cum ar fi: organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor si adoptarea restrictiilor de circulatie necesare desfasurarii traficului in conditii de siguranta pe toata durata executiei lucrarilor.

Activitatea de reparatii si intretinere cuprind: Asigurarea de conditii optime de circulatie pentru tot traficul din cartierele Municipiului Baia Mare. Reparatiile si intretinerea parcarilor si acceselor auto, refacerea integritatii structurii rutiere carosabile si pietonale degradate, facilitatea circulatiei pietonale pe trotuare, dirijarea si evacuarea apelor pluviale de pe structurile rutiere si unde este necesar, mici reparatii la canalizarea pluviala. Operatiunile de reparatii (a fisurilor, crapaturilor, suprafete deteriorate, etc), vor mentine planeitatile si capacitatile portante actuale, asa cum sunt prevaze in Caietele de sarcini ale Acordului cadru, prin decolmatari, emulsionari, decapari, reparatii ale imbracamintelor, covoare, tratamente, care vor include si evacuarea materialelor rezultate ca urmare a lucrarilor de intretinere si reparatii; Lucrarile acordului cadru vor fi realizate intr-o perioada de 4 ani calendaristici prin cadrul unui numar nelimitat de contracte subsecvente.

Estimarile cantitatilor minime si maxime ale Acordului cadru cat si ale Contractului subsecvent se afla anexate la Caietele de sarcini prin urmatoarele documente din cadrul Documentatiei de atribuire: 12. Estimare cantitati_Acord cadru Maxim_01.08.2021 (pag.365-pag.444); 13. Estimare cantitati_Acord cadru Minim_01.08.2021 (pag.445-pag.524); 14. Estimare valori_Contract Subsecvent Maxim_01.08.2021 (pag.525-pag.604) si 15. Estimare valori_Contract Subsecvent Minim_01.08.2021 (pag.605-pag.683);

Conform Art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu prevederile Art. 24 alin. (3) si Art. 55 alin. (1) din HG nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor (daca acestea au fost primite cu cel putin 20 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 299 895 946.48 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221119 Bridge renewal construction work
45232130 Storm-water piping construction work
45233141 Road-maintenance works
45233222 Paving and asphalting works
45233251 Resurfacing works
45233252 Surface work for streets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

Municipiul Baia Mare, Jud. Maramures;

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul - cadru presupune realizarea de lucrari de reparare si intretinere a strazilor, a trotuarelor inclusiv a trotuarelor cu piscoturi ornamentale, incadrarea cu borduri a carosabilului si trotuarelor, reparatii dale de beton degradate, reparatii fisuri si crapaturi transversale, intretinere si colmatare rosturi de dilatatie si de contractie la dalele de beton, reparatii parcari inclusiv parcari ecologice, plombari, tratament dublu pentru imbunatatirea rugozitatii carosabilului, asternere covoare asfaltice subtiri, nivelari strazi de pamant si reparatii de conducte si camine de canalizare pluviala, dupa caz;

Valori ale Acordului-cadru:

Valoare Maxima Acord-cadru (fara TVA): = 299.895.946,48 lei;

Valoare Minima Acord-cadru (fara TVA): = 209.927.162,52 lei;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent(fara TVA): = 19.999.039,73 lei;

Valoarea celui mai mic contract subsecvent (fara TVA): = 999.950,65 lei;

Valoarea totala estimata (fara TVA) 299.895.946,48 lei:

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari coform obligatiei prevazute la art. 160, alin.(2) din Legea 98/20016 cu 10 zile calendaristice, inaninte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1:

Ofertantul (inclusiv eventualii asociati, terti si subcontractanti) vor completa DUAE cu toate informatiile aferente situatiei lor si il vor depune in SICAP. Necompletarea DUAE la data limita de depunere a ofertelor conduce la declararea ofertei ca fiind Inacceptabila conform prevederilor Art. 137 alin. (2) lit. b) din HG 395/2016

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la Art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE;

Aceste documente sunt:

• Certificate de atestate fiscala privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat si administratia fondului pentru mediu) la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata la momentul prezentarii;

• Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic (asa cum rezulta din Certificatul constatator emis de ONRC/Actul constitutiv) cat si a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia,;

• Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la Art. 166 alin. (2), Art. 167 alin. (2) si Art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Cerinta nr. 2:

Se va completa si se va depune in SICAP (odata cu depunerea DUAE) si Declaratia privind neincadrarea in prevederile Art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul nr. 6 - Evitarea conflictului de interese) de catre toti ofertantii, ofertantii asociati, subcontractorii sau terti sustinatori (dupa caz) in conformitate cu prevederile Art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.);

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei, precum si datele de identificare ale acestora, prevazute la Art. 59 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, sunt:

• Catalin Chereches – Primarul Municipiului Baia Mare; • Ioan Doru Dancus – Viceprimar; • Zsolt Istvan Pap - Viceprimar; • Lia Augustina Muresan – Secretarul Municipiului Baia Mare; • Carmen Ecaterina Pop – Director executiv Directia Economica; • Cornelia Luca – Director General, Directia Generala Dezvoltare Publica; • Mircea Niculae – Director executiv Directia Juridica, Administratie Publica Locala; • Marius Aosan – Director Executiv Utilitati Publice; • Simona Nistorica – Sef Serviciul Infrastructura; • Nicoleta Mitre - Sef Serviciul Juridic; • Ramona Bodzer - Director executiv Directia Achizitii; • Adriana Ghetie - Sef Serviciu Achizitii Publice; • Cristian Muresan – Consilier superior Serviciul Achizitii Publice; • Ioana Baban – Director executiv adjunct, Directia Cheltuieli; • Angela Amalia Vasc – Sef Serviciul Financiar Contabil; • Rodica Bozga – Sef Serviciul Buget Public; • Solomon Raluca - Sef Birou Monitorizare Buget Si Executie Bugetara; • Cristina Les - Consilier superior, Serviciul Infrastructura; • Florin Laurentiu Oltean - Consilier Superior Serviciul Infrastructura; • Ioan-Tamas Pop – Inspector principal, Serviciul Infrastructura; • Albu Paul Ioan – Inspector asistent, Serviciul Infrastructura;

NOTA:

Totodata cu depunerea DUAE, se vor depune si Acordul de asociere/ Angajamentele de sustinere ale tertilor/Acordurile de subcontractare (dupa caz).

Nedepunerea acestora, constituie temei pentru solicitarea de clarificari catre ofertant, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire (Notificarea ANAP nr. 258/2017).

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate pentru partea/partile pe care o (le) indeplineste din cadrul acordului cadru.

Ofertantul si asociatii (in cazul unei asocieri) trebuie sa fie autorizati pentru executia de lucrari care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie, respectiv a Acordului cadru.

Acest lucru trebuie sa se regaseasca in cadrul Certificatului constatator ORC, unde capacitatea de exercitare profesionala trebuie sa fie OBLIGATORIU autorizata conform prevederilor Art. 15 din. Legea nr. 359/2004 si sa aiba OBLIGATORIU corespondent in codul CAEN (cu lucrarile ce urmeaza a fi furnizate si executate) cu obiectul acordului cadru.

In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE-ul depus de catre acesta, include obligatoriu si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.

Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi;

In acest sens ofertantii vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, quantumul procentual la care se ridica partea/partile respective si optiunea de a fi platiti direct de Autoritatea contractanta, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect, conform Art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt urmatoarele:

I. Pentru persoane juridice romane: 1. Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrul Comertului, de unde firma isi are sediul, privind date de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN), autorizari activitati etc.

II. Pentru persoane juridice straine: 1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: - o forma de inregistrare ca persoana juridica; - actionari/asociati; - obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a executa lucrarile solicitate solicitate prin prezenta documentatie de atribuire: - administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea; - capitalul social; - filiale/sucursale/puncte de lucru; - durata societatii; - copie lizibila semnate cu Semnatura electronica EXTINSA, insotite de traduceri autorizate in limba romana.”

Documentele urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul 1 la stabilirea clasamentului intermediar. La momentul prezentarii lor, acestea trebuie sa cuprinda informatii reale/actuale.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anualaSe completeaza si se prezinta in DUAE: Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani, urmand ca documentele justificative, relevante, sa fie prezentate ulterior, de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa evaluarea ofertelor, la solicitarea expresa a autoritatii contractante. Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani, respectiv 2018, 2019 si 2020, trebuie sa fie cel putin egala cu 19.999.039,73 lei fara TVA (valoarea celui mai mare contract subsecvent).

Minimum level(s) of standards possibly required:

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta, documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit dupa caz, sau orice alte documente echivalente.Pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima poate fi indeplinita prin cumul, iar documentele solicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform Art.182 din Legea nr.98/2016), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Se completeaza si se prezinta Formularul nr. 5 – Angajament ferm de sustinere financiara - cifra de afaceri.Pentru cifra de afaceri in euro, se va folosi si calcula in Lei, rata medie lunara de schimb a Bancii Centrale Europene, pentru luna decembrie a fiecarui an (2018, 2019 si 2020). Nota : Nici ofertantul si nici persoana ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia stabilita de prevederilor Art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat CERINTA: EXPERIENTA SIMILARA IN EXECUTIE Ofertantul va completa in DUAE Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, categoriilor si a cantitatilor de lucrari efectuate. In cazul in care autoritatea contractanta opteaza pentru calcularea termenului de raportare a experientei similare, dar este nevoita, sa procedeze la decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea candidaturilor/ofertelor (publicand in acest sens o erata), limita inferioara a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic CERINTA 3: INFORMATII PRIVIND UTILAJELE SI ECHIPAMENTELE: Se va completa, in DUAE – Partea a IV – „Conditii de selectie - Sectiunea C –Capacitatea tehnica si profesionala - 1d) Instalatii, utilaje si echipamente” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Se va completa Formular nr. 19 - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele si mijloacele de transport.

Numarul membrilor personalului de conducere CERINTA 2: INFORMATII PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE: Informatiile privind personalul de conducere/cheie de specialitate (nume, functie, atributii). Se va completa, in DUAE – Partea a IV – „Conditii de selectie - Sectiunea C –Capacitatea tehnica si profesionala - 1d) „Personalul de specialitate pentru executie necesar” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.

Proportia de subcontractare CERINTA 4: PROPORTIA DE SUBCONTRACTARE Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi; Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la Art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, in legatura cu subcontractantii propusi, prin analizarea DUAE-ului depus de catre acestia, in baza prevederilor Art. 191 – Art. 193 din Legea nr. 98/2016; In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor Art. 171 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE-ul depus de catre acesta, va include obligatoriu si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Avand in vedere prevederile Art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens ofertantii vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, precum si acordul subcontractantilor cu privire la plata directa de catre autoritatea contractanta, conform Art. 150 alin. (1) si (2) din HG nr. 395/2016. Se va depune si completa in acest sens Formularul nr. 3 – Acord de subcontractare. Acest formular se va depune obligatoriu odata cu oferta si DUAE de catre toti ofertantii

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, a executat lucrari similare cu obiectul acordului-cadru, in valoare cumulata de minim 19.999.039,73 lei fara TVA la nivelul unuia sau cel mult trei contracte de lucrari. Prin lucrari similare se intelege: Contracte de lucrari pentru: Investitii noi si/sau reparatii si/sau intretinere strazi urbane sau alte investitii similare sau superioare (drumuri judetene, nationale, autostrazi, etc); La nivelul DUAE-ului ofertantul va preciza: denumirea, obiectul, numarul si data contractului de lucrari invocat drept experienta similara, beneficiarul, valoarea, data si numarul documentului de receptie, precum si procese verbale de receptie pentru lucrarile receptionate pe obiecte, procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/recomandari/documente constatatoare sau alte documente similare, care pot fi intocmite si pentru parti/obiecte din/de contract. La solicitarea AC, ofertantul clasat pe primul loc la stabilirea clasamentului intermediar, va prezenta documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor declarate in DUAE. Respectivele documente emise si contrasemnate de beneficiari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt AC sau clienti privati, valoarea lucrarilor similare, perioada si locul executiei. Ca si conditie ad validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand, vor avea numar de inregistrare, stampila, functia si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta. In cazul in care contractele au ca obiect prestarea mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele depuse, care sunt lucrarile similare de natura a indeplini solicitarile din fisa de date. In cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o autoritate contractanta-institutie publica a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este AC - institutie publica si nu operatorul economic care avand calitatea de executant in contractul de achizitie a subcontractat executia unei parti din acesta. Astfel, documentele pentru subcontractant vor fi emise sau contrasemnate de AC - institutie publica, aceasta fiind beneficiarul lucrarilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de executantul initial, conform prevederilor Art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016. Documentele edificatoare vor fi prezentate in ...

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie/are acces (dotare proprie/inchiriere/ alte forme de punere la dispozitie) la cel putin urmatoarele autoutilaje, instalatii si echipamente tehnice necesare pentru executia lucrarilor de reparatii si intretinerela nivelul celui mai mare contract subsecvent, respectiv: 1 Instalatie de preparat mixturi asfaltice (statie de asfalt) = 1 buc. 2 Instalatie de preparat betoane (statie de beton) = 1 buc. 3 Laborator de incercari autorizat minim grad II = 1 buc. 4 Repartizator finisor mixturi asfaltice, de diverse capacitati: = 4 buc. a) Pentru carosabil cu deschiderea de min. 6 m, = 1 buc. b) Pentru carosabil cu deschiderea de min. 8 m, = 1 buc. c) Pentru trotuare cu deschiderea de min. 1,20 m = 1 buc. d) Pentru trotuare cu deschiderea de min. 2,00 m = 1 buc. 5 Autogreder de diverse capacitati de asternere (min. 3,00 m) = 2 buc. 6 Cilindru compactor, de diverse capacitati = 4 buc. 7 Motocompresor = 4 buc. 8 Buldoexcavator, de diverse capacitati = 4 buc. 9 Incarcator si excavator de diverse capacitati = 4 buc. 10 Autobasculante, de diverse capacitati, cu prelata = 6 buc. 11 Taietor rosturi = 3 buc. 12 Freze asfalt, de diverse capacitati = 4 buc. 13 Mai vibrator si placa vibratoare de diverse capacitati = 4 buc. 14 Instalatie colmatare (badijonare) rosturi ...

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cadrul DUAE ofertantii vor nominaliza minim urmatorul personal: 1. Sef de santier – 1 persoana: 2. Responsabil cu Controlul de Calitate (CQ): – 1 persoana: 3. Coordonator in materie de S.S.M.: – 1 persoana: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii, sunt: - Documentele care atesta ca personalul de specialitate are pregatirea necesara (studii superioare) si experienta similara necesara (minim 1 contract de executie, in cadrul caruia a participat pe functia/postul solicitat). - Documentele justificative ce pot fi prezentate in demonstrarea indeplinirii cerintei pot fi: fisa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezulta informatiile solicitate de autoritatea contractanta. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat/asociati, subcontractantul /subcontractantii, tertul/tertii declarati (dupa caz), in situatia in care resursele acestuia/acestora au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. In cadrul Propunerii tehnice se vor completa Formular nr. 16 - Declaratie si lista personalului de specialitate pentru executia de lucrari; Pentru fiecare dintre nominalizati se va depune si Formularul nr. 18 – Declaratia de disponibilitate;

Acest formular se va depune obligatoriu odata cu oferta si DUAE de catre toti ofertantii

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/09/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/09/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare a ofertelor

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Ofertantii (asociatii, subcontractantii si tertii sustinatori - dupa caz) au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia ca inacceptabila conform Art.137 alin (2) lit.b) din HG 395/2016.

Pentru indeplinirea obligatiei de la Art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Art. 22 alin. (5) din HG nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile contractante vor configura DUAE direct in sectiunea dedicata din formularul electronic de definire a documentatiei de atribuire.

Astfel, DUAE va fi configurat de catre autoritatea/entitatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. DUAE, astfel configurat, va fi atasat automat de catre sistem la respectiva documentatie, ca fisier in format .xml. fara ca utilizatorii sa aiba posibilitatea sa-l modifice direct sau-l sa stearga.

De asemenea, detalii cu privire la intocmirea DUAE se vor regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Ofertantii (asociatii, subcontractantii si tertii sustinatori - dupa caz) au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia ca inacceptabila conform Art.137 alin (2) lit.b) din HG 395/2016.

Se vor depune in SICAP, odata cu DUAE, urmatoarele documente: Documentul care atesta constituirea Garantiei de participare,

Declaratia privind neincadrarea in prevederile Art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul nr. 7 - Evitarea conflictului de interese).

Acordul de asociere, Acordul/urile de subcontractare, Angajamentul/ele ferm de sustinere (daca este cazul).

Se va completa si depune in mod obligatoriu Declaratia privind confidentialitate ofertei (Formularul nr. 7 – Declaratie privind confidentialitatea ofertei depuse). Ofertantii vor declara daca in cadrul Propunerilor tehnice si/sau Propunerilor financiare se afla informatii confidentiale sau clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, alaturi de justificarile legale respective.

Autoritatea contractanta va posta raspunsurile insotite de intrebari in SEAP conform Art. 160 alin 3 din Legea 98/2016.

Oferta si documentele care o insotesc se depun online semnate obligatoriu cu Semnatura electronica EXTINSA, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila in baza Art. 137 alin. (2) litera. j) din HG 395/2016.

Orice solicitare de clarificari va fi pusa in SEAP sub forma unui document din care sa reiasa denumirea operatorului economic, numarul de inregistrare al acestui document si datele de contact ale operatorului economic (adresa, telefon, fax, e-mail).

Recomandam consultarea Notificarii ANAP nr. 247/06.09.2016 (transmisa si operatorilor economici sub nr. 253/06.09.2016) cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire/raspunsurile formulate in cazul desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie.

Departajarea ofertelor cu punctaj egal, situate pe primul loc: in cazul in care vor exista punctaje egale, autoritatea contractanta va departaja oferta castigatoare dupa punctajul cel mai mare obtinut la criteriul - Pretul ofertei. Daca si dupa aceasta departajare exista egalitate se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la criteriul - Experienta profesionala a personalului. In cazul in care persista egalitatea, pentru departajare Autoritatea va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri financiare. Pe parcursul procesului de reofertare, AC poate solicita clarif cu privire la doc primite de la ofertanti, fiind incidente disp. alin (1) Art. 136 din HG 395/2016.

Dimensiunea maxima permisa a fisierelor incarcate SEAP este de max. 40Mb, numarul acestora fiind nelimitat.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenul/termenele pentru procedurile de contestare sunt stabilite in Art. 8, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica completata prin OUG114/2020;

Termenul de contestare se calculeaza incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a raspunsului Autoritatii Contractante in sensul ca nu urmeaza sa revoce actele emise.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Municipiul Baia Mare – Serviciul Juridic
Postal address: Str. Gheorghe Sincai, Nr. 37
Town: Baia Mare
Country: Romania
E-mail: serviciul.juridic@baiamare.ro
Telephone: +40 262211001
Fax: +40 262211002
Internet address: www.baiamare.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/08/2021